ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum 2)

Na podstawie art. 15 ust. 4, art. 20 ust. 2 i 3 oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum (Dz. U. Nr 144, poz. 1526 i Nr 202, poz. 2075) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 4–6 otrzymują brzmienie:

„4) podatne rośliny — rośliny, oprócz owoców i nasion:

a) gatunków: Acer macrophyllum Pursh., Acer pseudoplatanus L, Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum Jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L, Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L, Calluna vulgaris (L) Hull, Castanea sativa Mili., Fagus sylvatica L, Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L, Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L, Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L, Laurus nobilis L, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P.S. Green, Parrotia persica (DC) CA. Meyer, Photiniax fraseri Dress, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L, Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L, Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt. oraz Vaccinium ovatum Pursh,

b) rodzajów: Arctostaphylos spp. Adans, Camellia spp. L, Leucothoe spp. D. Don, Magnolia spp. L, Pieris spp. D. Don, Quercus spp. L, Rhododendron spp. L, inne niż Rhododendron simsii Planch., Taxus spp. L. oraz Viburnum spp. L;

5) podatne drewno — drewno roślin gatunków: Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Taxus brevifolia Nutt. i roślin rodzaju Quercus spp. L;

6) podatna kora — oddzieloną od drewna korę roślin gatunków: Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Taxus brevifolia Nutt. i roślin rodzaju Quercusspp. L”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, rodzajów: Viburnum spp. L, Camellia spp. i Rhododendron spp. L. innych niż Rhododendron simsii Planch., pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej, mogą być przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały zaopatrzone w paszport roślin i pochodzą z:

1) obszarów, na których nie zostało stwierdzone występowanie Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov., lub

2) miejsc produkcji, w których w czasie urzędowych kontroli, przeprowadzonych co najmniej dwa razy od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w okresie aktywnego wzrostu roślin, nie zostały zaobserwowane objawy występowania Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. lub rośliny wykazujące takie objawy zostały uznane za wolne od tego organizmu na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych, albo

3) miejsc produkcji, w których w przypadku stwierdzenia występowania Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. zostały podjęte działania mające na celu zniszczenie tego organizmu, w tym:

a) porażone rośliny i podatne rośliny znajdujące się w odległości do 2 m od porażonych roślin, wraz z towarzyszącym im podłożem uprawowym i resztkami roślinnymi, zostały zniszczone,

b) podatne rośliny znajdujące się w odległości do 10 m od porażonych roślin oraz inne rośliny należące do tej samej partii co porażone rośliny zostały:

— pozostawione w miejscu ich uprawy,

— poddane urzędowej kontroli w okresie ich aktywnego wzrostu, co najmniej dwa razy w ciągu trzech miesięcy następujących po zastosowaniu działań mających na celu zwalczenie tego organizmu, w czasie których nie stosowano zabiegów hamujących rozwój objawów jego występowania,

— uznane za wolne od tego organizmu w wyniku kontroli, o których mowa w tiret drugim,

c) podatne rośliny znajdujące się w tym miejscu produkcji zostały poddane urzędowej kontroli, w wyniku której zostały uznane za wolne od tego organizmu,

d) zostały przeprowadzone, w odległości do 2 m od porażonych roślin, zabiegi mające na celu zniszczenie tego organizmu i zapobieżenie jego rozprzestrzenianiu się

— a podmioty prowadzące uprawę tych roślin są wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa albo służbę ochrony roślin innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji Komisji 2007/201/WE z dnia 27 marca 2007 r. zmieniającej decyzję 2002/757/WE w sprawie tymczasowych nadzwyczajnych środków fitosanitarnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. (Dz. Urz. UE L 90 z 30.03.2007, str. 83).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 92, poz. 639, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 541.