ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do prowadzenia systemu informatycznego na potrzeby oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia systemu informatycznego na potrzeby oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny (Dz. U. Nr 162, poz. 1707, z 2005 r. Nr 68, poz. 602 oraz z 2007 r. Nr 102, poz. 704) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Upoważnia się Instytut Zootechniki — Państwowy Instytut Badawczy do prowadzenia:

1) oceny wartości hodowlanej zwierząt, publikowania wyników tej oceny oraz prowadzenia systemu informatycznego na potrzeby tej oceny — w zakresie bydła, owiec, kóz oraz świń, z wyłączeniem linii hodowlanych świń wymienionych w § 1a;

2) oceny wartości użytkowej zwierząt, publikowania wyników tej oceny oraz do prowadzenia systemu informatycznego na potrzeby tej oceny — w zakresie użytkowości tucznej i rzeźnej świń dokonywanej po uboju oraz oceny testowej wartości użytkowej drobiu.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 r.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).