ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 33, poz. 262, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 5b ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Zastąpienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w terminie 40 dni od daty powzięcia informacji o konieczności zastąpienia zwierzęcia.

3. O zastąpieniu, o którym mowa w ust. 1, rolnik informuje kierownika biura powiatowego Agencji w terminie 14 dni od dnia jego dokonania, składając na formularzu udostępnionym przez Agencję kopię dokumentu obejmującego oświadczenia:

1)   rolnika,

2)   podmiotu prowadzącego księgi hodowlane — w przypadku klaczy, loch i owiec matek,

3)   podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych — w przypadku krów, klaczy i owiec matek

— zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zastąpione i jakimi je zastąpiono.”;

2)  w § 19 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) kopię dokumentu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmującego oświadczenia:

a)   rolnika,

b)   podmiotu prowadzącego księgi hodowlane — w przypadku klaczy, loch i owiec matek,

c)   podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych — w przypadku krów, klaczy, loch i owiec matek

— zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych — w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7;”;

3) w § 28 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Płatność rolnośrodowiskowa nie podlega zwrotowi:

1)   w przypadku, o którym mowa w art. 44 ust. 3 rozporządzenia nr 1974/2006;

2)   mimo zmniejszenia powierzchni, na której rolnik powinien realizować zobowiązanie rolnośrodowiskowe, jeżeli zmniejszenie to nie przekracza 3% całkowitej powierzchni objętej tym zobowiązaniem i 2 ha oraz zostało dokonane przed dniem 15 marca 2012 r.”.

§ 2. 1. Do postępowań w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Zastąpienie, o którym mowa w § 5b ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1, dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w terminie określonym w § 5b ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, uznaje się za dokonane w terminie.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993, z 2011 r. Nr 205, poz. 1202 oraz z 2012 r. poz. 243.

3)   Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 161, poz. 1286, z 2010 r. Nr 39, poz. 218 i Nr 76, poz. 500, z 2011 r. Nr 55, poz. 289 i Nr 96, poz. 560 oraz z 2012 r. poz. 278.