ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   podział środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na poszczególne województwa, w ramach działania:

a)   renty strukturalne,

b)   (uchylona), 2)

c)   (uchylony),

d)   (uchylony),

e)   (uchylona),

f) podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, z przeznaczeniem na pozostałe operacje w ramach tego działania inne niż operacje dotyczące budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej, z przeznaczeniem na potrzeby własne, zwanych dalej „mikroinstalacjami prosumenckimi”, objęte priorytetem, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1698/2005”,

g) odnowa i rozwój wsi;

1a) podział środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na rok 2015, w ramach działania podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, z przeznaczeniem na operacje dotyczące budowy mikroinstalacji prosumenckich, objęte priorytetem, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1698/2005;

2)   tryb postępowania w sprawie przyznania pomocy finansowej, w przypadku gdy zapotrzebowanie na środki wynikające z wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działań, o których mowa w pkt 1 i 1a, przekracza wysokość limitów środków określoną w rozporządzeniu.

§ 2. Wysokość limitów środków w podziale na poszczególne województwa w ramach działań, o których mowa w § 1 pkt 1, jest określona w załączniku do rozporządzenia.

§ 2a. Wysokość limitu środków w ramach działania podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, z przeznaczeniem na operacje dotyczące budowy mikroinstalacji prosumenckich, objęte priorytetem, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1698/2005, wynosi 20 475 000 euro.

§ 3. 1. Wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone w ramach działania:

1)   (uchylony), 5)

2)   (uchylony),

3)   (uchylony), 6)

4)   podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,

5)   odnowa i rozwój wsi

— zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną w rozporządzeniu wysokość odpowiedniego limitu środków, niezwłocznie informuje się o tym, w formie pisemnej, a także o sposobie postępowania z tymi wnioskami.

2. Operacje objęte wnioskami, o których mowa w ust. 1, umieszcza się na liście, w kolejności określonej w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poszczególnych działań wymienionych w ust. 1, zgodnie z którą przysługuje pomoc finansowa.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, rozpatruje się zgodnie z trybem określonym w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poszczególnych działań wymienionych w ust. 1, w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r., a w przypadku działania podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, z przeznaczeniem na operacje dotyczące budowy mikroinstalacji prosumenckich, objęte priorytetem, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1698/2005, w terminie do dnia 30 września 2015 r.

4. Jeżeli po poinformowaniu wnioskodawcy zgodnie z ust. 1 okaże się, że w ramach określonej w rozporządzeniu wysokości odpowiedniego limitu środków jest możliwe przyznanie mu pomocy finansowej na operację umieszczoną na liście, o której mowa w ust. 2, pomoc finansową przyznaje się niezwłocznie wnioskodawcy do wysokości odpowiedniego limitu środków, jeżeli są spełnione warunki przyznania tej pomocy, a pomoc ta przysługuje w kolejności, w jakiej operacje zostały umieszczone na liście, o której mowa w ust. 2.

5. Jeżeli przyznanie pomocy finansowej wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1, w ramach określonej w rozporządzeniu wysokości odpowiedniego limitu środków nie jest możliwe do dnia 30 czerwca 2015 r., a w przypadku działania podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, z przeznaczeniem na operacje dotyczące budowy mikroinstalacji prosumenckich, objęte priorytetem, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1698/2005 — w terminie do dnia 30 września 2015 r., informuje się tego wnioskodawcę, w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy finansowej z podaniem jej przyczyn.

§ 3a. (uchylony). 10)

§ 4. (uchylony).

§ 5. Wnioskodawcom, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone w ramach działania renty strukturalne zawierają takie zapotrzebowanie na środki, którego część stanowiąca sumę środków, jakie maksymalnie miałyby być wypłacone danemu wnioskodawcy przez okres 52 miesięcy, przekracza określoną w załączniku do rozporządzenia wysokość odpowiedniego limitu środków, odmawia się przyznania pomocy finansowej.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 13) .

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

2)    Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 904), które weszło w życie z dniem 23 lipca 2014 r.

   Utraciło moc z dniem 31 grudnia 2013 r. na podstawie art. 88 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487); rozporządzenie stosuje się nadal do operacji realizowanych zgodnie z programami zatwierdzonymi przez Komisję na mocy tego rozporządzenia przed dniem 1 stycznia 2014 r.

   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 797), które weszło w życie z dniem 25 lipca 2013 r.

5)    Przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 1357), które weszło w życie z dniem 6 grudnia 2013 r.

6)    Przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 1390), które weszło wżycie z dniem 15 października 2014 r.

   Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10)   Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5; uchylony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

12)   Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 72, poz. 626, Nr 133, poz. 1100 i Nr 193, poz. 1494, z 2010 r. Nr 86, poz. 557, Nr 147, poz. 985, Nr 160, poz. 1077 i Nr 258, poz. 1759, z 2011 r. Nr 62, poz. 320, Nr 168, poz. 1011 i Nr 191, poz. 1139 oraz z 2012 r. poz. 277 i 866.

13)   Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25 stycznia 2013 r.