ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie wzorów rejestrów prowadzonych przez wstępnie uznaną grupę i uznaną organizację producentów owoców i warzyw oraz przez zatwierdzonego przetwórcę

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych (Dz. U. Nr 62, poz. 572 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 64) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wzór rejestru owoców i warzyw dostarczonych do przetwórstwa w ramach umowy o dostarczenie albo zobowiązania do dostaw jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór rejestru owoców i warzyw dostarczonych do przetwórstwa poza umową o dostarczenie albo zobowiązaniem do dostaw jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór rejestru owoców i warzyw zagospodarowanych w inny sposób niż do przetwórstwa jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

4. Wzór rejestru owoców i warzyw zakupionych do przetwórstwa w ramach umowy o dostarczenie albo zobowiązania do dostaw jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

5. Wzór rejestru owoców i warzyw zakupionych do przetwórstwa poza umową o dostarczenie albo zobowiązaniem do dostaw jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

6. Wzór rejestru produkcji i obrotów przetworami owocowo-warzywnymi objętymi pomocą finansową jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

7. Wzór rejestru produkcji i sprzedaży gotowych sosów oraz produktów zużytych do ich wytworzenia jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2005 r. (poz. 152)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).