ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia akredytowanych jednostek certyfikujących oraz akredytowanych laboratoriów badawczych

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 199, poz. 1934, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie określenia akredytowanych jednostek certyfikujących oraz akredytowanych laboratoriów badawczych (Dz. U. Nr 2, poz. 12) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„§ 2. Akredytowaną jednostką certyfikującą, o której mowa w § 1 pkt 1, jest Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie — Jednostka Certyfikująca Wyroby.

§ 3. Akredytowaną jednostką certyfikującą, o której mowa w § 1 pkt 2, jest Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych — Wojskowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Służby Materiałów Pędnych i Smarów Laboratorium Zakładów Badawczych.”;

2) w § 4:

a) uchyla się pkt 3,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) J.S. Hamilton Poland Ltd Sp. z o.o. w Gdyni;”,

c) dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) EkoNaft Sp. z o.o. w Trzebini.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 34, poz. 293, Nr 109, poz. 1160 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 683.