ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, zwanego dalej „zakładem”, składa się z:

1)  części opisowej, zawierającej:

a)   określenie rodzaju działalności, z uwzględnieniem rodzaju surowców oraz rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które będą produkowane w zakładzie,

b)   dane dotyczące maksymalnej tygodniowej zdolności produkcyjnej zakładu,

c)   określenie systemu dostawy wody,

d)   opis sposobu przechowywania odpadów i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

e)   wskazanie planowanej lokalizacji zakładu;

2)  części graficznej, zawierającej plany wykonane techniką trwałą, przedstawiającej:

a)   zagospodarowanie terenu zakładu, z uwzględnieniem ogrodzeń, bram, dróg wewnętrznych, obiektów znajdujących się na terenie zakładu, magazynów i miejsc przechowywania odpadów i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz myjni środków transportu, jeżeli na terenie zakładu znajduje się taka myjnia,

b)   rzuty poziome kondygnacji zakładu z zaznaczeniem poszczególnych pomieszczeń i ich funkcji, miejsc, w których odbywają się poszczególne etapy produkcji, oraz wyposażenia pomieszczeń produkcyjnych, z wyróżnieniem stref o różnym stopniu ryzyka mikrobiologicznego,

c)   oznaczone numerami punkty poboru wody zimnej, gorącej oraz zmieszanej,

d)   układ dróg:

— przemieszczania się osób zatrudnionych w zakładzie,

— przemieszczania surowców, półproduktów i produktów gotowych od przyjęcia surowców do wysyłki produktów gotowych,

— przemieszczania substancji dodatkowych, dodatków technologicznych i opakowań,

— usuwania odpadów, w tym opakowań i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

2. Plany, o których mowa w ust. 1 pkt 2:

1)  lit. a — są wykonane w skali 1:500;

2)  lit. b-d — są wykonane w skali 1:100 albo 1:200.

§ 2. Projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność marginalna, lokalna i ograniczona, składa się z:

1)  części opisowej, zawierającej elementy, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1;

2)  części graficznej, zawierającej plany wykonane techniką trwałą w skali 1:100, przedstawiającej rzuty poziome kondygnacji zakładu, z zaznaczeniem poszczególnych pomieszczeń i ich funkcji, miejsc, w których odbywają się poszczególne etapy produkcji, oraz wyposażenia pomieszczeń produkcyjnych z uwzględnieniem punktów poboru wody, z wyróżnieniem stref o różnym stopniu ryzyka mikrobiologicznego oraz z zaznaczeniem dróg przemieszczania produkowanej żywności od przyjęcia surowców do wysyłki produktów gotowych.

§ 3. Projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, obejmuje część opisową, zawierającą:

1)  określenie rodzaju działalności, z uwzględnieniem rodzaju surowców oraz rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które będą produkowane w zakładzie;

2)  dane dotyczące maksymalnej tygodniowej zdolności produkcyjnej zakładu, a w przypadku produkcji produktów pszczelich nieprzetworzonych — dane o maksymalnej rocznej zdolności produkcyjnej;

3)  określenie systemu dostawy wody;

4)  opis sposobu przechowywania odpadów i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;

5)  wskazanie planowanej lokalizacji zakładu.

§ 4. Projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego polegająca na schładzaniu i przechowywaniu mleka surowego po dostarczeniu go z gospodarstw produkcji mleka w rozumieniu pkt 4.2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), obejmuje część opisową, zawierającą elementy, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.

§ 5. Do projektów technologicznych zakładów przesłanych wraz z wnioskiem o zatwierdzenie tych projektów przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się wymagania określone w przepisach dotychczasowych.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225, z 2007 r. Nr 64, poz. 429, z 2008 r. Nr 145, poz. 916 i Nr 214, poz. 1346, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 81, poz. 528 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.