ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 80, poz. 480) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) operacja będzie realizowana w jednym albo więcej etapach;

2) złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią, będącą refundacją kosztów kwalifikowanych przyznawaną po zrealizowaniu etapu operacji, nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy — w przypadku gdy etap ten nie jest etapem końcowym;”;

2) w § 4:

a) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta w wysokości nieprzekraczającej 75 % tych kosztów w ramach wnioskowanej pomocy w okresie realizacji Programu, z tym że nie więcej niż:”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Przeliczenia na złote wyrażonych w euro kwot, o których mowa w ust. 4, dokonuje się według kursu ustalonego przez Europejski Bank Centralny, obowiązującego w dniu 29 stycznia 2009 r.”;

3) w § 14 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Decyzja o przyznaniu pomocy, poza elementami określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiera:

1) wysokość przyznanej pomocy;

2) liczbę etapów operacji;

3) zakres operacji, w tym jej cel i miejsce realizacji;

4) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji.”;

4) w § 19 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) naruszył przepisy o zamówieniach publicznych w sposób mający wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem § 20a.”;

5) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:

„§ 19a. Pomoc podlega zwrotowi w części, jeżeli beneficjent nie spełnił warunków, o których mowa w § 18 pkt 3 lub 4, z tym że w przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w § 18 pkt:

1) 3 — zwrotowi podlega 25 % kwoty pomocy;

2) 4 — zwrotowi podlega 10 % kwoty pomocy.”;

6) § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20. W przypadku dokonania zmiany wysokości kosztów w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji w ramach przyznanej pomocy, przy obliczaniu wysokości pomocy przysługującej do wypłaty, koszty te uwzględnia się w wysokości faktycznie poniesionej, jednak nie więcej niż 10 % tych kosztów.”;

7) po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:

„§ 20a. W przypadku naruszenia przez beneficjenta przepisów o zamówieniach publicznych w sposób mający wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwrot pomocy nie obejmuje pomocy w części dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które beneficjent przeprowadził bez naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych w sposób mający wpływ na wynik tego postępowania, jeżeli spełnił warunki, o których mowa w § 18.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105.