ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 193, poz. 1397 i Nr 205, poz. 1492 oraz z 2008 r. Nr 47, poz. 279 i Nr 173, poz. 1076) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1 w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) tytuł kwalifikacyjny, tytuł zawodowy lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie lub ukończyła szkołę przysposobienia rolniczego lub zespół przysposobienia rolniczego i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w którym osoba ubiegająca się o pomoc:

1) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik lub

2) była zatrudniona w gospodarstwie, na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, na stanowisku związanym z prowadzeniem działalności rolniczej, lub

3) była posiadaczem gospodarstwa, lub

4) odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm. 3) ), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Szczegółowy wykaz kierunków studiów, zawodów i specjalności oraz tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa, a także rodzaje dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych są określone w załączniku do rozporządzenia.”;

2) w § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) gospodarstwo, w którym będzie realizowana operacja, stanowi wkład wniesiony do spółki; wielkość ekonomiczna gospodarstwa stanowi co najmniej równowartość 4 ESU (Europejska Jednostka Wielkości Ekonomicznej);”;

3) w § 7 w ust. 1 uchyla się pkt 5;

4) w § 8:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) poniesionych:

a) od dnia zawarcia umowy, jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęła nie wcześniej niż w tym dniu, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne — poniesionych nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2007 r.,

b) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza 10 tys. zł, lub kosztów, o których mowa w § 9 ust. 5 — w formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu podania przez Prezesa Agencji informacji, o której mowa w § 15 ust. 8, jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęła nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu podania przez Prezesa Agencji tej informacji.”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy.

2. Prezes Agencji określa w informacji, o której mowa w ust. 1, dzień rozpoczęcia oraz dzień zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych. Dzień zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy nie może być wyznaczony później niż na dzień 31 grudnia danego roku.”;

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego.

2. Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

3. Wniosek o przyznanie pomocy, złożony za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, biuro powiatowe przekazuje niezwłocznie do właściwego oddziału regionalnego Agencji.

4. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji albo za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, z chwilą złożenia wniosku Agencja wydaje potwierdzenie jego złożenia, zawierające datę wpływu, opatrzone pieczęcią Agencji oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy za pośrednictwem biura powiatowego, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień złożenia wniosku w biurze powiatowym Agencji.

5. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy poprzez nadanie przesyłką rejestrowaną, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano przesyłkę.”;

7) w § 14 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach lub nie dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów, których niedołączenie skutkuje nieprzyznaniem pomocy, lub wniosek nie został złożony w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 2, lub w danym okresie składania wniosków jeden wnioskodawca złożył więcej niż jeden wniosek. Agencja nie przyznaje pomocy.”;

8) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej w drodze losowania przeprowadzonego przy użyciu systemu teleinformatycznego.

2. W losowaniu biorą udział wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji albo za pośrednictwem biura powiatowego Agencji w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 2, oraz wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 2, które wpłynęły do oddziału regionalnego Agencji do dnia poprzedzającego dzień, w którym zostanie przeprowadzone losowanie.

3. Losowanie przeprowadza się w Centrali Agencji, odrębnie dla każdego z 16 oddziałów regionalnych Agencji, w obecności komisji, w skład której wchodzi:

1) 3 pracowników Agencji wskazanych przez Prezesa Agencji;

2) 2 pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi;

3) przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych.

4. Losowanie odbywa się w obecności co najmniej 4 członków komisji. W przypadku nieobecności więcej niż 2 członków komisji. Prezes Agencji, w celu umożliwienia niezwłocznego przeprowadzenia losowania, wskazuje pozostałych członków komisji spośród pracowników Agencji.

5. Komisja działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Prezesa Agencji.

6. Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół.

7. Losowanie przeprowadza się nie wcześniej niż w terminie 21 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy i nie później niż w terminie 30 dni od dnia upływu tego terminu. Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o terminie przeprowadzenia losowania nie później niż 3 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia losowania.

8. Prezes Agencji nie później niż w dniu następującym po dniu, w którym przeprowadzono losowanie, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przyznawania pomocy w danym oddziale regionalnym Agencji, ustalonej w wyniku losowania. Informacja ta jest uzupełniana w przypadkach, o których mowa w ust. 9 i 10.

9. W przypadku wniosków o przyznanie pomocy, które zostały złożone w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 2, ale wpłynęły do właściwego oddziału regionalnego Agencji po przeprowadzeniu losowania, pomoc przysługuje w kolejności wpływu wniosku do tego oddziału, po wnioskach o przyznanie pomocy objętych losowaniem.

10. W przypadku wniosków o przyznanie pomocy, które zostały złożone w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 2, do oddziału regionalnego Agencji, który nie jest właściwy, a następnie wzięły udział w losowaniu, pomoc przysługuje w kolejności wpływu wniosków o przyznanie pomocy do właściwego oddziału regionalnego Agencji, po wnioskach o przyznanie pomocy objętych losowaniem.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 i 10, jeżeli w jednym dniu do oddziału regionalnego Agencji wpłynie więcej niż jeden wniosek o przyznanie pomocy, dyrektor oddziału regionalnego Agencji przeprowadza losowanie w celu ustalenia kolejności przyznawania pomocy.

12. O terminie i miejscu przeprowadzenia losowania, o którym mowa w ust. 11, oddział regionalny Agencji informuje wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy będą losowane, oraz zapewnia tym wnioskodawcom możliwość uczestnictwa w losowaniu.

13. Losowanie, o którym mowa w ust. 11, przeprowadza komisja, w skład której wchodzi 3 pracowników Agencji wskazanych przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji. Komisja działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Prezesa Agencji. Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół.

14. Wniosek o przyznanie pomocy rozpatruje się w terminie 4 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 8.

15. W przypadku nierozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy w terminie, o którym mowa w ust. 14, Agencja zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, podając nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące.”;

9) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Umowę zawiera się na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję.”;

10) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.