ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) podział środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, zwanego dalej „Programem”:

a) (uchylony),

b) (uchylony),

c) (uchylony),

d) (uchylony),

e) (uchylony),

f) na poszczególne województwa, w ramach działania:

— odnowa i rozwój wsi,

— poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów;

—  modernizacja gospodarstw rolnych,

— renty strukturalne,

— (uchylony),

— tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

— podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, z podziałem na środki przeznaczone na priorytet infrastruktura szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. g rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UEL 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1698/2005”, na operacje dotyczące budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego i na pozostałe operacje w ramach tego działania,

— poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, z wyodrębnieniem środków przeznaczonych na operacje inne niż priorytet gospodarka wodna, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1698/2005,

g) (uchylony),

h) (uchylony);

i) (uchylony);

2) tryb postępowania w sprawie przyznania pomocy finansowej, w przypadku gdy zapotrzebowanie na środki wynikające z wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działań, o których mowa w pkt 1, przekracza wysokość limitów środków określoną w rozporządzeniu.

§ 2. (uchylony).

§ 3. (uchylony).

§ 4. (uchylony).

§ 5. (uchylony).

§ 6. (uchylony).

§ 6a. Wysokość limitów środków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. f, jest określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 6b. (uchylony).

§ 6c. (uchylony).

§ 6d. (uchylony).

§ 7. (uchylony).

§ 8. 1. Wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone w ramach działania:

1) modernizacja gospodarstw rolnych lub

2) (uchylony);

3) tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

— zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną w rozporządzeniu wysokość odpowiedniego limitu środków, niezwłocznie informuje się o tym, w formie pisemnej, a także o sposobie postępowania z tymi wnioskami.

2. Od dnia doręczenia wnioskodawcy pisma zawierającego informację, o której mowa w ust. 1, bieg terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej złożonego przez tego wnioskodawcę ulega wstrzymaniu; wniosek podlega rozpatrzeniu jedynie w zakresie koniecznym do ustalenia kolejności, o której mowa w ust. 3. 

3. Operacje objęte wnioskami, o których mowa w ust. 1, umieszcza się na liście, w kolejności określonej w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poszczególnych działań wymienionych w ust. 1, zgodnie z którą przysługuje pomoc finansowa.

4. Jeżeli po poinformowaniu wnioskodawcy zgodnie z ust. 1 okaże się, że w ramach określonej w rozporządzeniu wysokości odpowiedniego limitu środków jest możliwe przyznanie mu pomocy finansowej na operację umieszczoną na liście, o której mowa w ust. 3, wniosek złożony przez tego wnioskodawcę podlega rozpatrzeniu zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poszczególnych działań wymienionych w ust. 1, o czym niezwłocznie informuje się tego wnioskodawcę w formie pisemnej.

4a. Od dnia doręczenia wnioskodawcy pisma zawierającego informację, o której mowa w ust. 4, termin rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej złożonego przez tego wnioskodawcę biegnie dalej.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, pomoc finansową przyznaje się wnioskodawcy do wysokości odpowiedniego limitu środków, jeżeli są spełnione warunki przyznania tej pomocy, a pomoc ta przysługuje w kolejności, w jakiej operacje zostały umieszczone na liście, o której mowa w ust. 3. 

6. Jeżeli przyznanie pomocy finansowej wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1, w ramach określonej w rozporządzeniu wysokości odpowiedniego limitu środków nie jest możliwe:

1) do dnia 31 grudnia 2013 r., informuje się tego wnioskodawcę, w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy finansowej z podaniem jej przyczyn — w przypadku działań: modernizacja gospodarstw rolnych, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;

2) (uchylony).

§ 8a. (uchylony).

§ 8b. (uchylony).

§ 9. (uchylony).

§ 10. 1. Wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone w ramach działań: podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej lub odnowa i rozwój wsi zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające, w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia nowego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej, określoną w rozporządzeniu wysokość odpowiedniego limitu środków, niezwłocznie informuje się, w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy finansowej z podaniem jej przyczyn.

2. Wnioskodawcom, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone w ramach działania poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające, w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia nowego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej, określoną w rozporządzeniu wysokość odpowiedniego limitu środków, odmawia się przyznania pomocy finansowej.

§ 10a. 1. Wnioskodawcom, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone w ramach działania: renty strukturalne zawierają takie zapotrzebowanie na środki, którego część stanowiąca sumę środków, jakie maksymalnie miałyby być wypłacone danemu wnioskodawcy przez okres 52 miesięcy, przekracza określoną w rozporządzeniu wysokość odpowiedniego limitu środków, odmawia się przyznania pomocy finansowej.

2. Odmowa przyznania pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, następuje w terminie 40 dni od dnia wydania przez Komisję Europejską decyzji w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 dotyczącej liczby beneficjentów działania: renty strukturalne, z tym że jeżeli decyzja ta nie zostanie wydana w terminie do dnia 31 marca 2011 r., odmowa przyznania pomocy finansowej następuje w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 r.

§ 11. (uchylony).

§ 12. (uchylony).

§ 13. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 34, poz. 199 i Nr 149, poz. 943).

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. (poz. 388)

Załącznik 1 (uchylony)

Załącznik 2 (uchylony)

Załącznik 3 (uchylony)

Załącznik 5 (uchylony)


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105.