ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza egzamin kończący szkolenie osób wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt

Na podstawie art. 24f ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb powoływania komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza egzamin kończący szkolenie osób określonych w art. 6 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającego dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2005, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1/2005”, oraz kwalifikacje osób wchodzących w jej skład;

2) sposób przeprowadzania egzaminu kończącego szkolenie osób określonych w pkt 1;

3) zakres informacji zawartych w protokole sporządzanym przez podmiot upoważniony do prowadzenia szkolenia albo przez komisję egzaminacyjną, o której mowa w pkt 1;

4) wzory zaświadczeń wydawanych przez powiatowego lekarza weterynarii po otrzymaniu protokołu, o którym mowa w pkt 3.

§ 2. Powiatowy lekarz weterynarii powołuje komisję egzaminacyjną, która przeprowadza egzamin kończący szkolenie osób określonych w art. 6 ust. 5 rozporządzenia nr 1/2005, w skład której wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym:

1) dwie osoby posiadające wykształcenie wyższe na kierunku rolnictwo, zootechnika, biologia lub weterynaria;

2) jedna osoba posiadająca wykształcenie co najmniej średnie i 5-letni staż pracy przy transporcie zwierząt.

§ 3. 1. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, o którym mowa w § 2, w formie testu pisemnego obejmującego sprawdzenie znajomości zagadnień zawartych w programie szkolenia, którego zakres jest określony w załączniku IV do rozporządzenia nr 1/2005.

2. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które odbyły szkolenie, o którym mowa w § 1 pkt 1.

§ 4. 1. Warunkiem złożenia egzaminu, o którym mowa w § 2, z wynikiem pozytywnym jest udzielenie co najmniej 75 % poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście pisemnym, o którym mowa w § 3 ust. 1.

2. Osoby, które nie udzieliły co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście pisemnym, mogą powtórnie przystąpić do egzaminu po złożeniu wniosku do powiatowego lekarza weterynarii wskazanego w § 2.

3. Egzamin, o którym mowa w ust. 2, jest przeprowadzany w sposób określony w § 3 ust. 1.

§ 5. 1. Komisja egzaminacyjna niezwłocznie po zakończeniu egzaminu, o którym mowa w § 2, sporządza protokół. Powiatowy lekarz weterynarii przechowuje protokół przez 3 lata od dnia przeprowadzenia egzaminu.

2. Protokół zawiera:

1) miejsce i datę przeprowadzonego egzaminu;

2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej;

3) imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości — w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o  Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz serię i numer paszportu — w przypadku obywateli innych państw;

4) zakres szkolenia określony w załączniku IV do rozporządzenia nr 1/2005;

5) wyniki egzaminu;

6) podpisy osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej.

§ 6. Protokół sporządzany przez podmiot upoważniony do prowadzenia szkolenia przez powiatowego lekarza weterynarii zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu upoważnionego do prowadzenia szkolenia przez powiatowego lekarza weterynarii;

2) numer i datę decyzji powiatowego lekarza weterynarii upoważniającej podmiot do prowadzenia szkolenia;

3) imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości — w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o  Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz serię i numer paszportu — w przypadku obywateli innych państw;

4) zakres szkolenia określony w załącznikach I, II lub IV do rozporządzenia nr 1/2005.

§ 7. 1. Wzór zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje osób transportujących zwierzęta środkami transportu drogowego lub kwalifikacje osób obsługujących zwierzęta w czasie transportu jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje osób obsługujących zwierzęta w punktach gromadzenia zwierząt jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 8. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu potwierdzania kwalifikacji kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt (Dz. U. Nr 185, poz. 1914 oraz z 2005 r. Nr 131, poz. 1098).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2007 r. (poz. 654)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 249, poz. 1830.