ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie zoonoz oraz czynników zoonotycznych podlegających obowiązkowi rejestracji 2)

Na podstawie art. 52 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz zoonoz oraz czynników zoonotycznych podlegających obowiązkowi rejestracji, który jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. O wystąpieniu zoonozy lub wykryciu czynnika zoonotycznego powiatowy lekarz weterynarii powiadamia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

§ 3. 1. Informacje o stwierdzonych zoonozach i wykrytych czynnikach zoonotycznych, podlegających obowiązkowi rejestracji, powiatowy lekarz weterynarii wpisuje do ksiąg chorób zakaźnych zwierząt.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powiatowy lekarz weterynarii przekazuje wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii, w terminie do 5. dnia miesiąca za poprzedni miesiąc, a wojewódzki lekarz weterynarii – Głównemu Lekarzowi Weterynarii, w terminie do 7. dnia miesiąca za poprzedni miesiąc, w formie raportu, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004 r. (poz. 1394)

ZOONOZY I CZYNNIKI ZOONOTYCZNE PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWI REJESTRACJI1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 92/117/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. dotyczącej środków ochrony przed określonymi chorobami odzwierzęcymi i odzwierzęcymi czynnikami chorobotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego, w celu zapobieżenia zakażeniom i zatruciom przenoszonym przez żywność (Dz. Urz. WE L 062 z 15.03.1993). Dane dotyczące ogłoszenia aktu prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.