ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat 2)

Na podstawie art. 31 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się stawki opłat za:

1) dojazd do miejsca dokonania oceny jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego — w wysokości:

a) 8,40 zł, jeżeli odległość wynosi do 10 km,

b) 21,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 10 km do 50 km,

c) 63,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 50 km do 100 km,

d) 104,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 100 km do 150 km,

e) 146,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 150 km do 200 km,

f) 167,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 200 km;

2) czynności związane z dokonaniem oceny jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego, w tym:

a) pobranie próbki do badań laboratoryjnych — w wysokości 27,00 zł,

b) badanie organoleptyczne przeprowadzone:

— w miejscu oceny jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego — w wysokości 21,00 zł,

— w laboratorium analitycznym — w wysokości 24,00 zł,

c) ocenę dokumentów — w wysokości 21,00 zł,

d) wysłanie próbki do badań — w wysokości 100 % kosztów wysłania próbki do badań,

e) ocenę klasyfikacji mięsności jednej tuszy:

— wieprzowej — w wysokości 3,10 zł,

— wołowej — w wysokości 6,30 zł,

f) ocenę procesu technologicznego, warunków produkcji, składowania oraz transportu artykułu rolno-spożywczego — w wysokości 21,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy,

g) ocenę zgodności ze specyfikacją procesu produkcji artykułu rolno-spożywczego, który posiada zarejestrowane, na podstawie odrębnych przepisów, chronione oznaczenie geograficzne, chronioną nazwę pochodzenia lub gwarantowaną tradycyjną specjalność — w zależności od czasu przeprowadzenia oceny — w wysokości 34 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy;

3) badania laboratoryjne — w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia;

4) wydanie świadectwa jakości handlowej — w wysokości 7,00 zł.

§ 2. Opłaty, o których mowa w § 1, wnosi się przed wydaniem świadectwa jakości handlowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia rachunku, gotówką w miejscu i czasie wskazanym w rachunku lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz. U. Nr 38, poz. 358 oraz z 2006 r. Nr 221, poz. 1621).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 28 stycznia 2009 r. pod numerem 2009/0059/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 214, poz. 1346 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206.