ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 109, poz. 750, Nr 140, poz. 990 i Nr 168, poz. 1182 oraz z 2008 r. Nr 108, poz. 693) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) średniego — jest świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie wymienionym w ust. 7;”;

2) w ust. 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W przypadku ukończenia studiów na kierunku innym niż wymienione w pkt 1–6 uznaje się za kwalifikacje zawodowe przydatne do prowadzenia działalności rolniczej kierunki studiów, dla których zakres kształcenia albo standardy kształcenia obejmują treści związane z rolnictwem w wymiarze łącznym co najmniej 120 godzin.”;

3) w ust. 7:

a) w pkt 9 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) ekonomika i rachunkowość przedsiębiorstw rolnych,”,

b) dodaje się pkt 15 i 16 w brzmieniu:

„15) technik turystyki wiejskiej;

16) technik mechanik o specjalności maszyny i urządzenia rolnicze.”;

4) w ust. 8 dodaje się pkt 6–8 w brzmieniu:

„6) mechanik maszyn rolniczych;

7) mechanik maszyn i urządzeń o specjalności maszyny i urządzenia rolnicze;

8) rolnik mechanizator.”;

5) w ust. 9:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rolnik;”,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

„1a) wykwalifikowany rolnik;

1b) mistrz rolnik;”,

c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) pszczelarz;”,

d) po pkt 11 dodaje się pkt 11a i 11b w brzmieniu:

„11a) wykwalifikowany pszczelarz;

11b) mistrz pszczelarz;”,

e) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) ogrodnik;”,

f) po pkt 12 dodaje się pkt 12a i 12b w brzmieniu:

„12a) wykwalifikowany ogrodnik;

12b) mistrz ogrodnik;”,

g) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych;”,

h) po pkt 21 dodaje się pkt 21a i 21b w brzmieniu:

„21a) wykwalifikowany mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych;

21b) mistrz — mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych;”.

§ 2. Do wniosków o przyznanie renty strukturalnej złożonych w 2008 r. stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).