ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 114, poz. 786 i Nr 185, poz. 1316 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 596) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) dochody z pracy w gospodarstwie rolnym obliczone na podstawie powierzchni gruntów wyrażonej w hektarach przeliczeniowych, stanowiących podstawę do ustalenia podatku rolnego, oraz wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o pomoc, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm. 2) ) lub”,

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) nachyleniu gruntu — rozumie się przez to kąt wyznaczony przez prostą przechodzącą przez punkt najwyższy i najniższy gruntu oraz płaszczyznę poziomą zawierającą punkt najniższy.”;

2) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc na zalesianie gruntów rolnych jest przyznawana rolnikowi w rozumieniu przepisów art. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1782/2003”, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zarządzających mieniem Skarbu Państwa na podstawie przepisów o lasach, zwanemu dalej „rolnikiem”, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) został wpisany do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2) zobowiązał się do:

a) zalesienia gruntów, na których do dnia złożenia wniosku o pomoc była prowadzona działalność rolnicza w rozumieniu art. 2 lit. c rozporządzenia nr 1782/2003, zgodnie z minimalnymi wymaganiami utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska (normami), określonymi w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,

b) pielęgnacji założonej uprawy leśnej przez 5 lat od dnia wykonania zalesienia

— zgodnie z planem zalesienia w rozumieniu przepisów o lasach;

3) zobowiązał się do prowadzenia założonej uprawy leśnej, o której mowa w pkt 2 lit. b, przez 15 lat od dnia uzyskania pierwszej płatności na zalesianie;

4) zobowiązał się do przestrzegania minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska (norm) w całym gospodarstwie.”,

b) w ust. 2 pkt 1–3 otrzymują brzmienie:

„1) stanowiących grunty orne lub sady, do których przyznano jednolitą płatność obszarową w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o pomoc, i które zostały przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, gdy zalesianie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

2) stanowiących własność lub współwłasność rolnika;

3) o powierzchni większej niż 0,5 ha i szerokości większej niż 20 m, przy czym wymagania, które dotyczy szerokości gruntu, nie stosuje się, jeżeli grunty graniczą z lasem.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli grunty przewidziane do zalesienia nie odpowiadają wymaganiom, o których mowa w ust. 2 pkt 3, pomoc na zalesianie może być przyznana każdemu co najmniej z 3 rolników, jeżeli każdy z nich złożył wniosek o pomoc i jeżeli grunty tych rolników przewidziane do zalesienia:

1) sąsiadują ze sobą;

2) łącznie odpowiadają wymaganiom określonym w ust. 2 pkt 1 i 2;

3) mają łączną powierzchnię nie mniejszą niż 2 ha i szerokość większą niż 20 m, przy czym wymagania, które dotyczy szerokości gruntu, nie stosuje się, jeżeli grunty graniczą z lasem.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Pomoc na zalesianie gruntów innych niż te, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, zwanych dalej „gruntami innymi niż rolne”, jest przyznawana rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) został wpisany do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2) zobowiązał się do:

a) zalesienia zgodnie zwarunkami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia gruntów innych niż rolne z sukcesją naturalną lub wymagających ochrony z uwagi na funkcje wodochronne lub glebochronne,

b) pielęgnacji założonej uprawy leśnej przez 5 lat od dnia wykonania zalesienia

— zgodnie z planem zalesienia w rozumieniu przepisów o lasach.

2. Pomoc na zalesianie gruntów innych niż rolne jest przyznawana rolnikowi do gruntów:

1) wykazanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, niewykorzystywanych do produkcji rolniczej;

2) położonych poza obszarami Natura 2000;

3) przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, gdy zalesienie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

4) spełniających wymagania, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 i 3 albo ust. 3 pkt 1 i 3.”;

4) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wysokość wsparcia na zalesienie i premii pielęgnacyjnej jest uzależniona od nachylenia gruntu przewidzianego do zalesienia.”;

5) w § 8:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Plan zalesienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i § 5 ust. 1 pkt 2, sporządza nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów przeznaczonych do zalesienia, a jeżeli grunty są położone na obszarze dwóch lub więcej nadleśnictw — nadleśniczy właściwy ze względu na miejsce położenia większej części gruntów przeznaczonych do zalesienia, zwany dalej „nadleśniczym”, na wniosek rolnika, w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do zalesienia, a w przypadku braku tego planu — zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

2) wydane przez właściwy organ gminy zaświadczenie, że grunty do zalesienia są położone poza obszarem Natura 2000;

3) oświadczenie rolnika o powierzchni gruntów przeznaczonych do zalesienia zawierające numery działek ewidencyjnych, na których są położone te grunty;

4) wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do zalesienia;”

5) kopię części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, lub jej powiększenie, obejmującą grunty przeznaczone do zalesienia z naniesionymi granicami gruntu do zalesienia albo

6) mapę do planu zalesienia, sporządzoną przez osobę posiadającą w tym zakresie uprawnienia zawodowe, nadane na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125) na podkładzie mapy zasadniczej, lub na podkładzie ewidencyjnym, zawierającą:

a) w przypadku planowanego zalesienia części działki ewidencyjnej lub zalesienia gruntów innych niż rolne:

— granice gruntów przewidzianych do zalesienia,

— granice oraz powierzchnie gruntów w poszczególnych klasach gleboznawczych,

— łączną powierzchnię gruntów przewidzianych do zalesienia,

b) w przypadku ubiegania się o płatność dla gruntu o nachyleniu powyżej 12° — oznaczenie najwyższego i najniższego punktu gruntu przeznaczonego do zalesienia;

7) opinię wydaną przez wojewódzkiego konserwatora przyrody, właściwego ze względu na położenie gruntu planowanego do zalesienia —jeżeli grunt planowany do zalesienia jest położony w rezerwacie przyrody lub parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin;

8) opinię wydaną przez dyrektora parku narodowego — jeżeli grunt planowany do zalesienia jest położony w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny.”,

b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Nadleśniczy nie sporządza planu zalesienia, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie spełnia wymagań określonych w ust. 2, o czym wnioskodawcę informuje na piśmie, podając przyczyny niesporządzenia planu zalesienia.”,

c) w ust. 4:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zawiera:

a) w szczególności elementy określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

b) dokumenty, o których mowa w ust. 2;”,

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) jest sporządzany odrębnie dla gruntów rolnych i gruntów innych niż rolne, przy uwzględnieniu stanu faktycznego gruntów przeznaczonych do zalesienia, których granice są oznakowane w terenie.”;

6) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do wniosku o pomoc dołącza się:

1) kopię planu zalesienia, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego;

2) pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli na zalesienie gruntów rolnych lub gruntów innych niż rolne, jeżeli grunty te stanowią przedmiot współwłasności;

3) wydane przez właściwy organ gminy zaświadczenie o wysokości dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym — jeżeli rolnik ubiega się o pomoc na zalesienie gruntów rolnych;

4) wydane przez urząd skarbowy zaświadczenie o dochodach uzyskanych w sposób określony w § 3 pkt 1 lit. b, w przypadku gdy rolnik uzyskał takie dochody i ubiega się o pomoc na zalesienie gruntów rolnych;

5) dokument potwierdzający wysokość dochodów innych niż określone w § 3 pkt 1 lit. a i b, uzyskanych w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o pomoc, albo zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o braku tych dochodów — jeżeli rolnik ubiega się o pomoc na zalesienie gruntów rolnych.”;

7) w § 10 w ust. 3 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) wojewódzki konserwator przyrody wydał negatywną opinię, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 7, lub

4) dyrektor parku narodowego wydał negatywną opinię, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 8.”;

8) w § 11 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) 3 m od granicy sąsiedniego gruntu użytkowanego w sposób inny niż wymieniony w pkt 1”;

9) w § 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownik biura powiatowego Agencji, w drodze decyzji, odmawia przyznania pomocy na zalesianie, jeżeli rolnik nie złożył oświadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 2, do dnia 20 czerwca:

1) roku, w którym zalesienie wykonano wiosną, albo

2) roku następującego po roku, w którym zalesienie wykonano jesienią.”,

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa, począwszy od drugiego roku realizacji planu zalesienia, jest wypłacana w terminie 12 miesięcy od dnia wypłaty poprzedniej płatności, po złożeniu wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie, zwanego dalej „wnioskiem o wypłatę”.

5. Wniosek o wypłatę składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o pomoc, w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego; do wniosku o wypłatę przepisy § 9 ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 8 stosuje się odpowiednio.”;

10) w § 15 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dokumenty określone w § 9 ust. 4 pkt 3–5.”;

11) w § 16:

a) uchyla się ust. 2,

b) w ust. 3 uchyla się pkt 2,

c) w ust. 4:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się dokumenty określone w § 9 ust. 4 pkt 3–5 oraz:”,

— uchyla się pkt 2;

12) w § 18:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Rolnik zwraca wsparcie na zalesienie lub premię pielęgnacyjną za dany rok kalendarzowy, w wysokości, która jest określona w załączniku nr 7 do rozporządzenia, jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że:”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rolnik zwraca wsparcie na zalesienie, w części przeznaczonej na ogrodzenie uprawy leśnej, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, jeżeli nie wykonał tego ogrodzenia lub siatka użyta do grodzenia nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, a obowiązek jego wykonania wynika z planu zalesienia.”;

13) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

14) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

15) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do postępowań w sprawach o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, wszczętych i niezakoń-czonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lipca 2008 r. (poz. 853)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730.