ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia na części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nakazów i zakazów w związku ze szczególnym zagrożeniem roślin przez zachodnią kukurydzianą stonkę korzeniową 2)

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się na części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmującej powiaty:

1) w których zadomowiła się zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa, zwane dalej „strefą zasiedlenia”, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) zagrożone rozprzestrzenieniem się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej, zwane dalej „strefą ryzyka”, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, w strefie zasiedlenia do dnia 31 grudnia 2009 r. przy uprawie kukurydzy nakazuje się stosowanie zmianowania dopuszczającego jej uprawę na danym gruncie:

1) raz w okresie trzech kolejnych sezonów uprawowych albo

2) dwa razy w okresie trzech kolejnych sezonów uprawowych, jeżeli w czasie co najmniej jednego sezonu uprawowego, w którym jest ona uprawiana:

a) zostaną zastosowane zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin zwalczających owady dorosłe zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej albo

b) zostanie ona wysiana po dniu 1 lipca.

2. W strefie zasiedlenia, w miejscu produkcji, w którym nie stwierdzono zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej przy uprawie kukurydzy w ramach prac nad tworzeniem nowych jej odmian, jeżeli jest ona uprawiana w monokulturze, nakazuje się do dnia 31 grudnia 2009 r.:

1) informowanie wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia uprawy, zwanego dalej „wojewódzkim inspektorem”, o zamiarze prowadzenia uprawy kukurydzy w monokulturze;

2) w każdym sezonie uprawy kukurydzy, pod nadzorem wojewódzkiego inspektora:

a) prowadzenie kontroli występowania zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej przy użyciu pułapek feromonowych,

b) stosowanie zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin zwalczających owady dorosłe zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej.

§ 3. W strefie ryzyka do dnia 31 grudnia 2009 r. przy uprawie kukurydzy nakazuje się stosowanie:

1) zmianowania dopuszczającego jej uprawę na danym gruncie raz w okresie dwóch kolejnych sezonów uprawowych albo

2) zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin zwalczających owady dorosłe zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej w każdym sezonie jej uprawy, jeżeli jest ona uprawiana w monokulturze.

§ 4. W strefie zasiedlenia oraz w strefie ryzyka do dnia 31 grudnia 2009 r.:

1) nakazuje się:

a) niszczenie samosiewów kukurydzy,

b) przy uprawie kukurydzy:

— wykonanie głębokiej orki jesiennej po zakończeniu każdego sezonu jej uprawy po uprzednim dokładnym rozdrobnieniu resztek pożniwnych,

— czyszczenie maszyn używanych na gruntach, na których jest ona uprawiana, z ziemi i resztek roślinnych przed przemieszczeniem ich poza obszar strefy zasiedlenia albo strefy ryzyka;

2) zakazuje się przemieszczania poza obszar tych stref:

a) świeżych roślin kukurydzy oraz ich części w każdym sezonie jej uprawy przed dniem 15 października.

b) gleby lub innego podłoża uprawowego pochodzącego z gruntów, na których jest uprawiana kukurydza.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego nakazów i zakazów w związku ze szczególnym zagrożeniem roślin przez zachodnią kukurydzianą stonkę korzeniową (Dz. U. Nr 97, poz. 669).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2007 r. (poz. 489)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2)  Przepisy rozporządzenia wdrażają decyzję Komisji 2003/766/WE z dnia 24 października 2003 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Diabrotica virgifera Le Conte (Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2003, str. 49, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 442, z późn. zm.).

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 639, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225.