ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej 2)

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe sposoby postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Diabrotica virgifera Le Conte), zwanej dalej „stonką”.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub jej części, jeżeli w przypadku szczególnego zagrożenia roślin przez stonkę na tym obszarze zostały wprowadzone nakazy lub zakazy na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.

§ 2. 1. W przypadku stwierdzenia wystąpienia stonki wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej „wojewódzkim inspektorem”, wyznacza:

1) strefę porażenia, w odległości co najmniej 1 km wokół miejsca uprawy kukurydzy, na którym stwierdzono wystąpienie stonki,

2) strefę bezpieczeństwa, w odległości co najmniej 5 km od granicy strefy porażenia

— mając w szczególności na względzie biologię stonki, stopień porażenia przez nią roślin kukurydzy oraz sposób prowadzenia uprawy kukurydzy na obszarze strefy porażenia i strefy bezpieczeństwa.

2. W razie szczególnego zagrożenia rozprzestrzenienia się stonki poza obszar stref, o których mowa w ust. 1, wojewódzki inspektor może wyznaczyć wokół tych stref strefę buforową.

§ 3. 1. W strefie porażenia:

1) przy uprawie kukurydzy:

a) stosuje się zmianowanie dopuszczające jej uprawę na danym gruncie raz w okresie trzech kolejnych sezonów uprawowych albo

b) zakazuje się jej uprawy przez dwa kolejne sezony uprawowe następujące po sezonie uprawowym, w którym stwierdzono wystąpienie stonki;

2) w sezonie uprawowym, w którym stwierdzono wystąpienie stonki, oraz w sezonie następnym, przed dniem 15 października, wykonuje się odpowiednie zabiegi chemiczne;

3) zbiór kukurydzy przeprowadza się po dniu 15 października;

4) maszyny używane na gruntach, na których jest uprawiana kukurydza, przed przemieszczeniem poza strefę porażenia czyści się z ziemi i resztek roślinnych;

5) na gruntach, na których nie jest uprawiana kukurydza, niszczy się jej samosiewy.

2. Nie przemieszcza się poza strefę porażenia:

1) świeżych roślin kukurydzy i ich części w terminach, w których stwierdza się występowanie owadów dorosłych stonki, określonych na podstawie biologii stonki oraz warunków klimatycznych panujących w tej strefie;

2) gleby lub innego podłoża uprawowego pochodzącego z gruntów, na których uprawiana jest kukurydza.

§ 4. W strefie bezpieczeństwa:

1) przy uprawie kukurydzy stosuje się zmianowanie dopuszczające jej uprawę na danym gruncie raz w ciągu dwóch kolejnych sezonów uprawowych;

2) w sezonie uprawowym, w którym stwierdzono wystąpienie stonki, oraz w sezonie następnym wykonuje się odpowiednie zabiegi chemiczne na gruntach, na których jest uprawiana kukurydza.

§ 5. W strefie buforowej przy uprawie kukurydzy stosuje się zmianowanie dopuszczające jej uprawę na danym gruncie raz w okresie dwóch kolejnych sezonów uprawowych.

§ 6. 1. Wojewódzki inspektor w strefach wymienionych w § 2 przeprowadza kontrole występowania stonki przy użyciu pułapek feromonowych ustawionych w systemie siatkowym i regularnie sprawdzanych; liczba i rodzaj ustawianych pułapek są uzależnione w szczególności od ukształtowania terenu, występowania naturalnych granic gruntów oraz sposobu prowadzenia uprawy kukurydzy na obszarze stref.

2. Jeżeli w trakcie kontroli, o których mowa w ust. 1, w czasie dwóch kolejnych sezonów uprawowych nie stwierdzi się stonki w strefie porażenia, strefie bezpieczeństwa lub w strefie buforowej, w strefach tych nie przeprowadza się działań wymienionych w § 1—6 ust. 1.

§ 7. 1. W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się stonki na gruntach położonych w odległości nie większej niż 2,5 km od granicy obszaru portu lotniczego w rozumieniu przepisów Prawa lotniczego:

1) przy uprawie kukurydzy stosuje się zmianowanie dopuszczające jej uprawę na danym gruncie raz w okresie dwóch kolejnych sezonów uprawowych;

2) wojewódzki inspektor prowadzi kontrole występowania stonki przy użyciu pułapek feromonowych.

2. W przypadku stwierdzenia wystąpienia stonki na gruntach, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy § 2—6.

§ 8. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Dz. U. Nr 82, poz. 763).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2) Przepisy rozporządzenia wdrażają decyzję Komisji 2003/766/WE z dnia 24 października 2003 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Diabrotica virgifera Le Conte (Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2003, str. 49, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 442, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 639, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225.