ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin 2) , 3)

Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który poddaje się badaniom w celu potwierdzenia sprawności technicznej;

2)   wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który poddaje się badaniom w celu potwierdzenia sprawności technicznej;

3)   odstępy czasu, w jakich przeprowadza się badania w celu potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, oraz termin pierwszego badania tego sprzętu.

§ 2. Badaniom w celu potwierdzenia sprawności technicznej poddaje się będący w użytkowaniu:

1)   następujący sprzęt naziemny:

a)   opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe lub sadownicze,

b)   opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowane na pojazdach kolejowych,

c)   sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin inny niż określony w lit. b montowany na pojazdach kolejowych, zwany dalej „innym sprzętem kolejowym”;

d) urządzenia przeznaczone do zaprawiania nasion, inne niż przemysłowe, zwane dalej „zaprawiarkami do nasion”,

e)   instalacje przeznaczone do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku lub zamgławiania w szklarniach lub tunelach foliowych, zwane dalej „opryskiwaczami szklarniowymi”,

f)   samobieżny lub ciągnikowy sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu,

g)   sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku, niewymieniony w lit. a-e, inny niż opryskiwacze ręczne i plecakowe, którego pojemność zbiornika przekracza 30 litrów, zwany dalej „pozostałym sprzętem do stosowania środków ochrony roślin;

2)   sprzęt agrolotniczy.

§ 3. Wymagania dotyczące sprawności technicznej:

1)   opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)   opryskiwaczy wyposażonych w belkę opryskową montowanych na pojazdach kolejowych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3)   innego sprzętu kolejowego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4)   sprzętu agrolotniczego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) zaprawiarek do nasion określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6)   opryskiwaczy szklarniowych określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7)    samobieżnego lub ciągnikowego sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8)   pozostałego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 4. Badania w celu potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin:

1)    określonegow § 2 pkt 1:

a)  lit. a-c przeprowadza się w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata,

b)  lit. d-g przeprowadza się w odstępach czasu nie dłuższych niż 5 lat,

2)    określonego w § 2 pkt 2 przeprowadza się w odstępach czasu nie dłuższych niż 5 lat

— przy czym pierwsze badanie tego sprzętu przeprowadza się nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia.

§ 5. Do dnia 1 stycznia 2020 r. badania w celu potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu agrolotniczego, opryskiwaczy wyposażonych w belkę opryskową montowanych na pojazdach kolejowych oraz innego sprzętu kolejowego przeprowadza się w odstępach czasu nie dłuższych niż 5 lat.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. (poz. 1742)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)    Rozporządzenie wdraża częściowo postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 12 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L309z24.11.2009, str. 71).

3)    Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 14 sierpnia 2013 r. pod numerem 2013/465/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Mnistrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t 20, str. 337, z późn. zm.).

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie wymagań technicznych dla opryskiwaczy (Dz. U. poz. 415), które na podstawie art. 108 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.