ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wniosków o przyznanie pomocy finansowej organizacjom producentów rybnych oraz rodzajów dokumentów, które dołącza się do wniosku

Na podstawie art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1389) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory wniosków o przyznanie:

1)   pomocy finansowej z tytułu przygotowania programu operacyjnego, który został zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa, oraz zaliczki, o której mowa w art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2508/2000 z dnia 15 listopada 2000 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do programów operacyjnych w sektorze rybołówstwa (Dz. Urz. WE L 289 z 16.11.2000, str. 8; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 336) — stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)   pomocy finansowej z tytułu zrealizowania działań interwencyjnych na rynku rybnym, obejmującej:

a)   rekompensatę finansową za wycofanie produktów rybnych, o której mowa w art. 21 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 104/2000” — stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

b)   pomoc finansową na utrwalanie i przechowywanie produktów rybnych, o której mowa w art. 23 rozporządzenia nr 104/2000 — stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

c)   zryczałtowaną rekompensatę za niezależne wycofanie produktów rybnych, o której mowa w art. 24 ust. 2 rozporządzenia nr 104/2000 — stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,

d)   zryczałtowaną premię za niezależne wycofanie produktów rybnych, o której mowa w art. 24 ust. 4 rozporządzenia nr 104/2000 — stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,

e)   pomoc finansową na prywatne składowanie produktów rybnych o której mowa w art. 25 rozporządzenia nr 104/2000 — stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 2. Do wniosków, o których mowa w § 1, organizacja producentów rybnych dołącza oświadczenie o posiadaniu odrębnego rachunku bankowego do obsługi mechanizmów interwencji na rynku rybnym, na który ma być wypłacona pomoc finansowa, oraz:

1) w przypadku wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. a:

a) oświadczenie o nieuzyskaniu stosowanych cen wycofania za wymienione we wniosku gatunki produktów rybnych,

b) poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie:

—  dokumentów wycofania,

—  świadectw, o których mowa w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2509/2000 z dnia 15 listopada 2000 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady nr 104/2000 w zakresie przyznawania rekompensat finansowych za wycofywanie niektórych produktów rybołówstwa (Dz. Urz. WE L 289 z 16.11.2000, str. 11; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 339), zwanych dalej „świadectwami”, jeżeli zostały wystawione,

—  dokumentów potwierdzających wypłatę rekompensaty członkom organizacji producentów za wycofane produkty rybne,

—  dokumentów potwierdzających nieodpłatne przekazanie produktów rybnych wycofanych z rynku na cele charytatywne;

2)   w przypadku wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. b:

a)   oświadczenie o nieuzyskaniu stosowanych cen wycofania albo cen sprzedaży za wymienione we wniosku gatunki produktów rybnych,

b)   poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie:

—  świadectw, jeżeli zostały wystawione,

—  deklaracji przejęcia wycofanych produktów rybnych przeznaczonych do utrwalania i przechowywania;

3)   w przypadku wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. c:

a)   oświadczenie o nieuzyskaniu stosowanych autonomicznych cen wycofania za wymienione we wniosku gatunki produktów rybnych

b)   poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie:

—  dokumentów potwierdzających wypłatę rekompensaty członkom organizacji producentów za niezależnie wycofane produkty rybne,

—  dokumentów potwierdzających nieodpłatne przekazanie produktów rybnych niezależnie wycofanych z rynku na cele charytatywne,

—  świadectw, jeżeli zostały wystawione;

4)   w przypadku wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. d:

a)   oświadczenie o nieuzyskaniu stosowanych cen wycofania za wymienione we wniosku gatunki produktów rybnych,

b)   poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie:

—  deklaracji przejęcia wycofanych produktów rybnych przeznaczonych do utrwalania i przechowywania,

—  dokumentów potwierdzających wypłatę premii członkom organizacji producentów za wycofane produkty rybne,

—  świadectw, jeżeli zostały wystawione;

5)   w przypadku wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. e:

a)   oświadczenie o nieuzyskaniu stosowanych cen sprzedaży za wymienione we wniosku gatunki produktów rybnych

b)   poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie deklaracji przejęcia wycofanych produktów rybnych przeznaczonych do prywatnego składowania.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. (poz. 49)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie pomocy finansowej organizacjom producentów rybnych oraz rodzajów dokumentów, które dołącza się do wniosku (Dz. U. poz. 1128), które na podstawie art. 4 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego (Dz. U. poz. 621) utraciło moc z dniem 13 grudnia 2013 r.