ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z 2003 r. Nr 84, poz. 774, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r. Nr 249, poz. 1832) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. Nr 90, poz. 1006 i Nr 128, poz. 1432, z 2002 r. Nr 154, poz. 1281 oraz z 2004 r. Nr 153, poz. 1617) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Konie wpisane do odpowiednich ksiąg zagranicznych, o których mowa w ust. 1, 2 i 3a, zgłoszone do wyścigów w danym roku, mogą uczestniczyć w gonitwach, jeżeli:

1) do Klubu zostaną przesłane dokumenty potwierdzające wpis do odpowiednich ksiąg prowadzonych w innym państwie dla tych koni,

2) od dnia zgłoszenia do wyścigów konie te, trenowane przez osobę nieposiadającą licencji wydanej przez Prezesa na trenowanie koni w danym roku, nie brały udziału w gonitwie w innym państwie.”;

2) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. 1. W gonitwach biorą udział konie, których przynajmniej przednie kończyny są okute płaskimi, gładkimi podkowami.

2. Za zgodą komisji technicznej w gonitwach płaskich, z płotami lub przeszkodami mogą być stosowane podkowy płaskie z elementami zapewniającymi lepszą przyczepność pod warunkiem, że elementy te nie stanowią zagrożenia dla koni uczestniczących w gonitwie.

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy kłusaków.”;

3) w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Uczniowie jeździeccy nie mogą dosiadać koni:

1) w gonitwach pozagrupowych,

2) dwuletnich pełnej krwi angielskiej, które nie brały jeszcze udziału w gonitwie,

3) trzyletnich arabskich czystej krwi, które nie brały jeszcze udziału w gonitwie,

4) w gonitwach płaskich z batem.”;

4) w § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Szczegółowe warunki gonitwy ustala i ogłasza w biuletynie wyścigowym organizator wyścigów, w terminie co najmniej:

1) 14 dni przed przewidywanym terminem zapisu koni do gonitwy,

2) 7 dni przed przewidywanym terminem zapisu koni do gonitwy — w przypadku gonitw dodatkowych.”;

5) w § 24 w ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) w przypadku udziału konia w gonitwie w innym państwie — wnioskowanie do Klubu o wystawienie i przesłanie zaświadczenia Racing Clearance Notification (RCN) do organu lub instytucji właściwej w sprawach organizowania wyścigów konnych w państwie, w którym jest rozgrywana gonitwa.”;

6) w § 26 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zatrzymanie w gonitwie konia, który uległ kontuzji, lub w przypadku gdy wystąpią inne okoliczności, które mogłyby spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub koni,”;

7) w § 30 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Komisja odwoławcza rozpatruje odwołanie od orzeczenia komisji technicznej w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia.”;

8) w § 43:

a) po ust. 1 a dodaje się ust. 1 b w brzmieniu:

„1b. Termin złożenia oświadczenia o wycofaniu konia z gonitwy określa organizator wyścigów konnych.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wycofanie konia z gonitwy jest nieważne, jeżeli:

1) zostało dokonane przez osobę do tego nieuprawnioną lub niezgodnie z przepisami ust. 1 lub 1a, lub

2) oświadczenie o wycofaniu konia z gonitwy zostało złożone po terminie określonym przez organizatora wyścigów konnych.”;

9) w § 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wszyscy jeźdźcy biorący udział w gonitwie powinni być zważeni w obecności sędziego u wagi, który sprawdza i zapisuje wagę jeźdźców. Zważenie powinno nastąpić najpóźniej na 45 minut przed rozpoczęciem gonitwy.”;

10) w § 64 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) od momentu wystartowania do momentu minięcia kontrstartera konia należy prowadzić tym samym torem,”;

11) w § 67 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Konia, który brał udział w gonitwie, należy zdyskwalifikować, jeżeli:

1) byt trenowany lub dosiadany przez osobę nieposiadającą licencji lub dosiadany przez osobę niespełniającą wymagań określonych w § 18 ust. 1 lub 3,

2) przeszedł w gonitwie płaskiej w bieg inny niż galop,

3) nie został do gonitwy zapisany albo zapis został uznany za nieważny,

4) został z gonitwy wycofany,

5) został zwolniony z dyspozycji sędziego starte ra,

6) waga jeźdźca, który go dosiadał, nie była przed gonitwą sprawdzona,

7) niósł wagę niższą od tej, jaka wynikała z warunków gonitwy,

8) waga jeźdźca, który go dosiadał, sprawdzona po gonitwie, okazała się niższa od wagi ustalonej przed gonitwą,

9) byt niewłaściwie okuty,

10) w wyniku kontroli antydopingowej ustalono, że podano mu niedozwolone środki dopingujące,

11) nie spełniał warunków określonych dla danej gonitwy.”;

12) w § 68f:

a) w ust. 1 w pkt 3 dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) na prostej finiszowej zaprzęg nie mógł zmienić toru jazdy,”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dopuszcza się dwukrotne przejście konia w galop w danej gonitwie, z wyjątkiem przypadków określonych w § 68h ust. 1 pkt 1 lit. b, przy czym w czasie galopu zaprzęg powinien tracić dystans w stosunku do innych zaprzęgów.”;

13) w § 68h:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zaprzęg, który brał udział w gonitwie, należy zdyskwalifikować w przypadku gdy:

1) koń z tego zaprzęgu:

a) był trenowany przez osobę nieposiadającą licencji,

b) przeszedł w danej gonitwie w galop na prostej finiszowej lub na innym odcinku, dłuższym niż 30 skoków galopu o długości około 3 m każdy (30 foule),

c) poruszał się w gonitwie chodem innym niż czysty kłus na odcinku dłuższym niż 30 foule,

d) nie został zapisany do gonitwy albo zapis został uznany za nieważny,

e) został z gonitwy wycofany,

f) otrzymał niedozwolone środki dopingujące,

g) przeszedł w galop po raz trzeci.

2) zaprzęg był prowadzony przez osobę nieposiadającą licencji,

3) zaprzęg uczestniczył w gonitwie, pomimo że został zwolniony z dyspozycji sędziego startera,

4) dystans zaprzęgu w gonitwie przeprowadzanej w systemie handikapowym byt niezgodny z warunkami gonitwy,

5) zaprzęg lub koń z tego zaprzęgu nie spełniał warunków określonych dla danej gonitwy.”,

b) uchyla się ust. 2;

14) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w ust. 4 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) koń, który wygrał sumę nagród równą lub wyższą niż najwyższa pierwsza nagroda w kategorii B, nie może być przegrupowany niżej niż do II grupy, a koń, który wygrał sumę nagród równą lub wyższą niż podwójna najwyższa pierwsza nagroda w kategorii B, nie może być przegrupowany niżej niż do I grupy.”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Konie 3-letnie i starsze pełnej krwi angielskiej oraz 4-letnie i starsze konie arabskie czystej krwi po wygraniu jednorazowo 125% najniższej pierwszej nagrody kategorii A dla danej rasy zostają przegrupowane co najmniej do kategorii B, a po wygraniu jednorazowo 250 % najniższej pierwszej nagrody kategorii A dla danej rasy — do kategorii A (nie dotyczy handikapów).”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).