ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego

Na podstawie art. 21 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 i Nr 171, poz. 1225) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia:

a) rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego, zwanego dalej „rejestrem zakładów”, obejmującego zakłady: — które podlegają rejestracji, zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 853/2004”,

— zatwierdzone, zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 853/2004,

— prowadzące działalność marginalną, lokalną i ograniczoną,

— prowadzące działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej,

b) wykazu podmiotów prowadzących działalność rejestrowaną,

c) wykazu zatwierdzonych zakładów;

2) zakres danych i informacji objętych rejestrem zakładów oraz wykazami, o których mowa w pkt 1 lit. b i c.

§ 2. 1. Rejestr zakładów, oprócz informacji, o których mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, zawiera:

1) datę rozpoczęcia działalności w zakładzie;

2) weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu;

3) datę wpisu zakładu do rejestru zakładów;

4) imię i nazwisko urzędowego lekarza weterynarii, w przypadku wyznaczenia go przez powiatowego lekarza weterynarii do wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287, z późn. zm. 2) ) — w stosunku do zakładu wpisanego do rejestru zakładów;

5) datę zaprzestania działalności w zakładzie;

6) informacje o uprawnieniach do wprowadzania produktów pochodzenia zwierzęcego na rynki państw trzecich;

7) informacje o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 54 ust. 2 lit. b, e oraz f rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i  dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200).

2. W przypadku prowadzenia działalności w zakresie pozyskiwania jaj konsumpcyjnych w rejestrze zakładów umieszcza się także:

1) imię i nazwisko oraz adres posiadacza gospodarstwa, a w przypadku posiadania gospodarstwa na obszarze właściwości innego powiatowego lekarza weterynarii — również weterynaryjny numer identyfikacyjny tego gospodarstwa;

2) imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej za kury nieśne, jeżeli jest to inna osoba niż posiadacz, o którym mowa w pkt 1;

3) sposób utrzymywania kur nieśnych, z podziałem na:

a) wolno wybiegowy oznaczany cyfrą „1”,

b) ściółkowy oznaczany cyfrą „2”,

c) klatkowy oznaczany cyfrą „3”,

d) ekologiczny oznaczany cyfrą „0”;

4) liczbę kur nieśnych, która może być utrzymywana, z podziałem określonym w pkt 3.

§ 3. Powiatowy lekarz weterynarii skreśla zakład z rejestru zakładów:

1)w przypadku zakładów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie:

a) w dniu wydania decyzji w sprawie cofnięcia zatwierdzenia zakładu,

b) w dniu, w którym decyzja o:

— cofnięciu warunkowego zatwierdzenia zakładu albo przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładu stała się ostateczna, albo w dniu, w którym został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności,

— uchyleniu decyzji o zatwierdzeniu zakładu, warunkowym zatwierdzeniu zakładu albo przedłużeniu warunkowego zatwierdzenia zakładu stała się ostateczna, albo w dniu, w którym został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności,

— stwierdzeniu nieważności decyzji o zatwierdzeniu zakładu, warunkowym zatwierdzeniu zakładu albo przedłużeniu warunkowego zatwierdzenia zakładu stała się ostateczna, albo w dniu, w którym został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności,

— stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o zatwierdzeniu zakładu, warunkowym zatwierdzeniu zakładu albo przedłużeniu warunkowego zatwierdzenia zakładu stała się ostateczna, albo w dniu, w którym został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności;

2) w przypadku zakładów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, trzecie i czwarte — w dniu, w którym decyzja o zakazie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w zakładzie stała się ostateczna, albo niezwłocznie po uzyskaniu pisemnej informacji o zaprzestaniu działalności w zakładzie.

§ 4. 1. Rejestr zakładów jest prowadzony w formie pisemnej.

2. Rejestr zakładów może być także prowadzony przy użyciu systemu informatycznego zapewniającego możliwość sporządzania wydruków.

3. Wprowadzania danych i informacji dotyczących zakładów oraz poprawek w tych danych i informacjach dokonuje się w sposób czytelny.

§ 5. Wykaz podmiotów prowadzących działalność rejestrowaną oraz wykaz zakładów zatwierdzonych prowadzi się:

1) na podstawie danych i informacji zawartych w rejestrze zakładów;

2) w sposób określony w załączniku V do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2074/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzeń (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiającego odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 27).

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie rejestracji zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 130, poz. 1395).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 23, poz. 188, Nr 33, poz. 289, Nr 163, poz. 1362 i Nr 178, poz. 1480 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225.