ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, zwanej dalej „pomocą na zalesianie”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, zwanym dalej „Programem”, a także przestrzenny zasięg wdrażania tego działania, w tym:

1) tryb składania wniosków o przyznanie pomocy na zalesianie, zwanych dalej „wnioskami o pomoc”;

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o pomoc;

3) przypadki, w których nabywca gospodarstwa rolnego lub jego części może, na swój wniosek, wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, oraz warunki i tryb tego wstąpienia;

4) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa rolnego lub jego części może być przyznana pomoc na zalesianie, oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy;

5) wyjątkowe okoliczności, inne niż określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15), w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot pomocy na zalesianie.

§ 2. Działanie, o którym mowa w § 1, jest wdrażane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dochodach z rolnictwa — rozumie się przez to:

a) dochody z pracy w gospodarstwie rolnym obliczone na podstawie powierzchni gruntów wyrażonej w hektarach przeliczeniowych, stanowiących podstawę do ustalenia podatku rolnego, oraz wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o pomoc, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm. 2)  ) lub

b) dochody z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o pomoc;

2) sukcesji naturalnej — rozumie się przez to zmiany w zbiorowiskach roślinnych na gruntach odłogowanych, których skutkiem jest pojawienie się roślinności drzewiastej w sposób naturalny.

3) nachyleniu gruntu — rozumie się przez to kąt wyznaczony przez prostą przechodzącą przez punkt najwyższy i najniższy gruntu oraz płaszczyznę poziomą zawierającą punkt najniższy.

§ 4. 1. Pomoc na zalesianie gruntów rolnych jest przyznawana rolnikowi w rozumieniu przepisów art. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1782/2003”, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zarządzających mieniem Skarbu Państwa na podstawie przepisów o lasach, zwanemu dalej „rolnikiem”, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) został wpisany do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2) zobowiązał się do:

a) zalesienia gruntów, na których do dnia złożenia wniosku o pomoc była prowadzona działalność rolnicza w rozumieniu art. 2 lit. c rozporządzenia nr 1782/2003, zgodnie z minimalnymi wymaganiami utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska (normami), określonymi w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,

b) pielęgnacji założonej uprawy leśnej przez 5 lat od dnia wykonania zalesienia

— zgodnie z planem zalesienia w rozumieniu przepisów o lasach;

3) zobowiązał się do prowadzenia założonej uprawy leśnej, o której mowa w pkt 2 lit. b, przez 15 lat od dnia uzyskania pierwszej płatności na zalesianie;

4) zobowiązał się do przestrzegania minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska (norm) w całym gospodarstwie.

2. Pomoc na zalesianie gruntów rolnych, z wyłączeniem gruntów położonych na obszarach Natura 2000, jest przyznawana rolnikowi do gruntów:

1) stanowiących grunty orne lub sady, do których przyznano jednolitą płatność obszarową w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o pomoc, i które zostały przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, gdy zalesianie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

2) stanowiących własność lub współwłasność rolnika;

3) o powierzchni większej niż 0,5 ha i szerokości większej niż 20 m, przy czym wymagania, które dotyczy szerokości gruntu, nie stosuje się, jeżeli grunty graniczą z lasem.

3. Jeżeli grunty przewidziane do zalesienia nie odpowiadają wymaganiom, o których mowa w ust. 2 pkt 3, pomoc na zalesianie może być przyznana każdemu co najmniej z 3 rolników, jeżeli każdy z nich złożył wniosek o pomoc i jeżeli grunty tych rolników przewidziane do zalesienia:

1) sąsiadują ze sobą;

2) łącznie odpowiadają wymaganiom określonym w ust. 2 pkt 1 i 2;

3) mają łączną powierzchnię nie mniejszą niż 2 ha i szerokość większą niż 20 m, przy czym wymagania, które dotyczy szerokości gruntu, nie stosuje się, jeżeli grunty graniczą z lasem.

§ 5. 1. Pomoc na zalesianie gruntów innych niż te, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, zwanych dalej „gruntami innymi niż rolne”, jest przyznawana rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) został wpisany do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2) zobowiązał się do:

a) zalesienia zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia gruntów innych niż rolne z sukcesją naturalną lub wymagających ochrony z uwagi na funkcje wodochronne lub glebochronne,

b) pielęgnacji założonej uprawy leśnej przez 5 lat od dnia wykonania zalesienia

— zgodnie z planem zalesienia w rozumieniu przepisów o lasach.

2. Pomoc na zalesianie gruntów innych niż rolne jest przyznawana rolnikowi do gruntów:

1) wykazanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, niewykorzystywanych do produkcji rolniczej;

2) położonych poza obszarami Natura 2000;

3) przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, gdy zalesienie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

4) spełniających wymagania, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 i 3 albo ust. 3 pkt 1 i 3. 

§ 6. Pomoc na zalesianie w ramach Programu może być przyznana jednemu rolnikowi do powierzchni nie większej niż 20 ha.

§ 7. 1. Pomoc na zalesianie dzieli się na:

1) wsparcie na zalesienie — stanowiące jednorazową, zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów zalesienia i ewentualnego ogrodzenia uprawy leśnej, w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów, wypłacaną w pierwszym roku, licząc od dnia wykonania zalesienia;

2) premię pielęgnacyjną — stanowiącą zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów prac pielęgnacyjnych oraz ochrony uprawy leśnej przed zwierzyną, w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów, wypłacaną corocznie przez 5 lat, licząc od dnia wykonania zalesienia;

3) premię zalesieniową — stanowiącą zryczałtowaną płatność z tytułu utraconych dochodów, wynikających z przeznaczenia gruntów rolnych na grunty leśne, w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów, wypłacaną corocznie przez 15 lat, licząc od dnia wykonania zalesienia.

2. Wysokość pomocy na zalesianie, w danym roku kalendarzowym, ustala się jako iloczyn stawek wsparcia na zalesienie, premii pielęgnacyjnej lub premii zalesieniowej na hektar gruntu i deklarowanej przez rolnika powierzchni gruntów.

3. Wysokość wsparcia na zalesienie i premii pielęgnacyjnej jest uzależniona od nachylenia gruntu przewidzianego do zalesienia.

4. Wysokość stawek pomocy na zalesianie jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

5. Pomoc na zalesianie gruntów innych niż rolne obejmuje wyłącznie wsparcie na zalesienie i premię pielęgnacyjną, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

6. Premia zalesieniowa, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest przyznawana rolnikowi uzyskującemu co najmniej 25 % dochodów z rolnictwa.

7. Pomoc na zalesianie przyznawana jednostkom samorządu terytorialnego lub jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw obejmuje wyłącznie wsparcie na zalesienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 8. 1. Plan zalesienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i § 5 ust. 1 pkt 2, sporządza nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów przeznaczonych do zalesienia, a jeżeli grunty są położone na obszarze dwóch lub więcej nadleśnictw — nadleśniczy właściwy ze względu na miejsce położenia większej części gruntów przeznaczonych do zalesienia, zwany dalej „nadleśniczym”, na wniosek rolnika, w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do zalesienia, a w przypadku braku tego planu — zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

2) wydane przez właściwy organ gminy zaświadczenie, że grunty do zalesienia są położone poza obszarem Natura 2000;

3) oświadczenie rolnika o powierzchni gruntów przeznaczonych do zalesienia zawierające numery działek ewidencyjnych, na których są położone te grunty;

4) wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do zalesienia;”

5) kopię części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, lub jej powiększenie, obejmującą grunty przeznaczone do zalesienia z naniesionymi granicami gruntu do zalesienia albo

6) mapę do planu zalesienia, sporządzoną przez osobę posiadającą w tym zakresie uprawnienia zawodowe, nadane na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125) na podkładzie mapy zasadniczej, lub na podkładzie ewidencyjnym, zawierającą:

a) w przypadku planowanego zalesienia części działki ewidencyjnej lub zalesienia gruntów innych niż rolne:

— granice gruntów przewidzianych do zalesienia,

— granice oraz powierzchnie gruntów w poszczególnych klasach gleboznawczych,

— łączną powierzchnię gruntów przewidzianych do zalesienia,

b) w przypadku ubiegania się o płatność dla gruntu o nachyleniu powyżej 12° — oznaczenie najwyższego i najniższego punktu gruntu przeznaczonego do zalesienia;

7) opinię wydaną przez wojewódzkiego konserwatora przyrody, właściwego ze względu na położenie gruntu planowanego do zalesienia —jeżeli grunt planowany do zalesienia jest położony w rezerwacie przyrody lub parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin;

8) opinię wydaną przez dyrektora parku narodowego — jeżeli grunt planowany do zalesienia jest położony w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny.

2a. Nadleśniczy nie sporządza planu zalesienia, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie spełnia wymagań określonych w ust. 2, o czym wnioskodawcę informuje na piśmie, podając przyczyny niesporządzenia planu zalesienia.

3. Nadleśniczy na wniosek rolników, o których mowa w § 4 ust. 3, w terminie 60 dni od dnia jego złożenia, sporządza wspólny plan zalesienia gruntów.

4. Plan zalesienia:

1) zawiera:

a) w szczególności elementy określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

b) dokumenty, o których mowa w ust. 2;

2) obejmuje grunty graniczące ze sobą, tworzące jeden kompleks przeznaczony do zalesienia;

3) jest sporządzany odrębnie dla gruntów rolnych i gruntów innych niż rolne, przy uwzględnieniu stanu faktycznego gruntów przeznaczonych do zalesienia, których granice są oznakowane w terenie.

5. Plan zalesienia:

1) podpisuje na każdej stronie nadleśniczy;

2) przechowuje rolnik, a jego kopię — nadleśniczy, który sporządził ten plan, do dnia zakończenia jego realizacji.

6. Plan zalesienia realizuje się do dnia wypłaty:

1) wsparcia na zalesienie — w przypadku rolników uzyskujących wyłącznie tę część pomocy na zalesianie;

2) ostatniej premii pielęgnacyjnej — w przypadku pozostałych rolników.

§ 9. 1. Wnioski o pomoc są rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich złożenia.

2. Wniosek o pomoc, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiera:

1) numer identyfikacyjny wnioskodawcy nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2) dane niezbędne do ustalenia wysokości pomocy;

3) termin wykonania zalesienia;

4) informację o powierzchni gruntów w poszczególnych klasach gleboznawczych;

5) informację o załącznikach;

6) oświadczenie o:

a) powierzchni działek ewidencyjnych,

b) sposobie użytkowania gruntów przeznaczonych do zalesienia;

7) informację o powierzchni całkowitej gospodarstwa rolnego;

8) oświadczenia i zobowiązania związane z pomocą na zalesianie.

3. Wniosek o pomoc składa się do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika, w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca danego roku.

4. Do wniosku o pomoc dołącza się:

1) kopię planu zalesienia, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego;

2) pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli na zalesienie gruntów rolnych lub gruntów innych niż rolne, jeżeli grunty te stanowią przedmiot współwłasności;

3) wydane przez właściwy organ gminy zaświadczenie o wysokości dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym — jeżeli rolnik ubiega się o pomoc na zalesienie gruntów rolnych;

4) wydane przez urząd skarbowy zaświadczenie o dochodach uzyskanych w sposób określony w § 3 pkt 1 lit. b, w przypadku gdy rolnik uzyskał takie dochody i ubiega się o pomoc na zalesienie gruntów rolnych;

5) dokument potwierdzający wysokość dochodów innych niż określone w § 3 pkt 1 lit. a i b, uzyskanych w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o pomoc, albo zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o braku tych dochodów — jeżeli rolnik ubiega się o pomoc na zalesienie gruntów rolnych.

5. Rolnik może dokonać zmiany złożonego wniosku o pomoc:

1)w wyniku której nastąpi zwiększenie pomocy na zalesianie, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zostało doręczone postanowienie określone w § 10 ust. 4;

2) do dnia poprzedzającego dzień poinformowania go przez Agencję o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu.

§ 10. 1. Wniosek o pomoc jest weryfikowany w terminie 60 dni od dnia jego złożenia.

2. Kierownik biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o pomoc, weryfikując wniosek o pomoc, ustala:

1) łączną powierzchnię gruntów przewidzianych do zalesienia określoną we wniosku;

2) spełnienie warunków określonych w § 4 albo § 5.

3. Kierownik biura powiatowego Agencji, w drodze decyzji, odmawia przyznania pomocy na zalesianie, jeżeli w wyniku weryfikacji wniosku o pomoc zostanie ustalone, że:

1) wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w § 4 ust. 1 albo § 5 ust. 1 lub

2) grunty przewidziane do zalesienia we wniosku nie odpowiadają wymaganiom określonym w § 4 ust. 2 lub 3 albo § 5 ust. 2, lub

3) wojewódzki konserwator przyrody wydał negatywną opinię, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 7, lub

4) dyrektor parku narodowego wydał negatywną opinię, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 8. 

4. Kierownik biura powiatowego Agencji wydaje postanowienie o spełnieniu:

1) przez wnioskodawcę warunków określonych w § 4 ust. 1 albo § 5 ust. 1 oraz

2) wymagań dotyczących gruntów przewidzianych do zalesienia, określonych w § 4 ust. 2 lub 3 albo § 5 ust. 2

— w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o pomoc, jeżeli w wyniku weryfikacji wniosku zostanie ustalone, że te warunki i wymagania zostały spełnione.

5. Postanowienie, o którym mowa w ust. 4, zawiera pouczenie o warunkach dotyczących formy, sposobu i terminu poinformowania Agencji o wykonanym zalesieniu.

§ 11. 1. Zalesienie wykonuje się po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w § 10 ust. 4, w terminie określonym w planie zalesienia, jednakże nie później niż w okresie sadzenia przypadającym na wiosnę roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o pomoc.

2. Rolnik wykonuje zalesienie przy użyciu sadzonek drzew i krzewów gatunków rodzimych, które są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, zgodnie z:

1) liczbą sadzonek drzew na hektar,

2) formą zmieszania

— określonymi w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

3. Rolnik zakłada uprawę leśną w odległości co najmniej:

1) 1,5 m od granicy sąsiedniego gruntu użytkowanego jako grunt leśny,

2) 3 m od granicy sąsiedniego gruntu użytkowanego w sposób inny niż wymieniony w pkt 1

— stanowiących własność innego podmiotu.

§ 12. 1. Rolnik informuje o założeniu uprawy leśnej, na piśmie, nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów, na których została założona ta uprawa, w terminie 7 dni od dnia jej założenia.

2. Rolnik składa kierownikowi biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o pomoc, oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z planem zalesienia i dołącza do niego zaświadczenie nadleśniczego potwierdzające ten fakt, w terminie 21 dni od dnia wydania przez nadleśniczego tego zaświadczenia, jednakże nie później niż do dnia 20 czerwca:

1) roku, w którym zalesienie wykonano wiosną, albo

2) roku następującego po roku, w którym zalesienie wykonano jesienią.

§ 13. 1. Kierownik biura powiatowego Agencji, w drodze decyzji, odmawia przyznania pomocy na zalesianie, jeżeli rolnik nie złożył oświadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 2, do dnia 20 czerwca:

1) roku, w którym zalesienie wykonano wiosną, albo

2) roku następującego po roku, w którym zalesienie wykonano jesienią.

2. Kierownik biura powiatowego Agencji, w drodze decyzji, przyznaje pomoc na zalesianie, jeżeli rolnik złożył w terminie oświadczenie, o którym mowa w § 12 ust. 2, w terminie 30 dni od dnia złożenia tego oświadczenia.

3. Pomoc na zalesianie wypłaca się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja określona w ust. 2 stała się ostateczna.

4. Premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa, począwszy od drugiego roku realizacji planu zalesienia, jest wypłacana w terminie 12 miesięcy od dnia wypłaty poprzedniej płatności, po złożeniu wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie, zwanego dalej „wnioskiem o wypłatę”.

5. Wniosek o wypłatę składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o pomoc, w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego; do wniosku o wypłatę przepisy § 9 ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 8 stosuje się odpowiednio.

6. Premia pielęgnacyjna w piątym roku realizacji planu zalesienia oraz premia zalesieniowa, począwszy od piątego roku realizacji planu zalesienia, jest wypłacana po wcześniejszym przekwalifikowaniu gruntu rolnego na grunt leśny, dokonanym, w drodze decyzji,

wydanej na podstawie przepisów o lasach, przez starostę właściwego ze względu na położenie gruntów objętych zalesieniem; kopię decyzji dołącza się do wniosku o wypłatę.

7. Starosta, dokonując oceny udatności uprawy leśnej na gruntach, o których mowa w ust. 6, bierze pod uwagę kryteria określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 14. 1. Rolnik może zrezygnować z pomocy na zalesianie do dnia poprzedzającego dzień, w którym decyzja o przyznaniu pomocy na zalesianie stała się ostateczna.

2. Rolnik składa rezygnację na piśmie kierownikowi biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o pomoc.

§ 15. 1. Jeżeli w okresie od dnia złożenia wniosku o pomoc do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie nastąpi przeniesienie własności lub współwłasności wszystkich gruntów objętych wnioskiem albo ich części na rzecz innego rolnika w wyniku umowy sprzedaży lub innej umowy, pomoc przysługuje temu rolnikowi, jeżeli:

1) w terminie 35 dni od dnia przeniesienia własności lub współwłasności tych gruntów złoży on wniosek o pomoc do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek, o którym mowa w § 9 ust. 3;

2) zobowiąże się do kontynuowania realizacji zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2–4 albo § 5 ust. 1 pkt 2;

3) uzyskuje on co najmniej 25 % dochodów z rolnictwa, w przypadku premii zalesieniowej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 3.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, rolnik, na rzecz którego została przeniesiona własność lub współwłasność gruntów, wstępuje do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, jeżeli przeniesienie własności lub współwłasności dotyczy wszystkich gruntów objętych wnioskiem o pomoc.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza się:

1) umowę sprzedaży lub inną umowę, w wyniku której została przeniesiona własność lub współwłasność gruntów objętych wnioskiem o pomoc, lub kopię takiej umowy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika Agencji;

2) dokumenty określone w § 9 ust. 4 pkt 3–5. 

4.  Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy przeniesienie własności lub współwłasności gruntów objętych wnioskiem o pomoc nastąpiło po dniu wydania decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie.

§ 16. 1. W przypadku śmierci rolnika, który złożył wniosek o pomoc obejmujący grunty stanowiące jego własność lub współwłasność, płatność przysługuje rolnikowi, który nabył w wyniku dziedziczenia własność lub współwłasność wszystkich gruntów objętych tym wnioskiem albo ich części, jeżeli:

1) złożył do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o pomoc przez spadkodawcę, wniosek o pomoc obejmujący płatność, której dotyczył wniosek spadkodawcy;

2) zobowiązał się do kontynuowania realizacji zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2–4 albo § 5 ust. 1 pkt 2, złożonych przez spadkodawcę.

2. (uchylony).

3. Wniosek o pomoc:

1) rolnik, który nabył w wyniku dziedziczenia własność lub współwłasność wszystkich gruntów albo ich części, objętych wnioskiem o pomoc złożonym przez spadkodawcę, składa w terminie 35 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku;

2) (uchylony).

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się dokumenty określone w § 9 ust. 4 pkt 3–5 oraz:

1) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku — w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1;

2) (uchylony).

5. Płatność z tytułu premii zalesieniowej przysługuje spadkobiercy jedynie w przypadku, gdy uzyskuje on co najmniej 25 % dochodów z rolnictwa.

§ 17. Rolnik, któremu przyznano pomoc na zalesianie, przechowuje do dnia zakończenia realizacji planu zalesienia dowody zakupu:

1) sadzonek przeznaczonych do zalesienia wnioskowanych gruntów;

2) repelentów.

§ 18. 1. Rolnik zwraca wsparcie na zalesienie lub premię pielęgnacyjną za dany rok kalendarzowy, w wysokości, która jest określona w załączniku nr 7 do rozporządzenia, jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że:

1) nie realizuje planu zalesienia;

2) nie posiada dokumentów, o których mowa w § 17.

2. Rolnik zwraca pomoc na zalesianie w pełnej wysokości, za cały okres jej pobierania, jeżeli:

1) grunt rolny nie został przekwalifikowany na grunt leśny zgodnie z § 13 ust. 6, najpóźniej w piątym roku realizacji planu zalesienia;

2) uprawa leśna została zlikwidowana przed upływem 15 lat od dnia uzyskania pierwszej płatności na zalesianie, chyba że:

a) grunty zalesione zostały wywłaszczone, zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami,

b) dokonano scalenia gruntów objętych zobowiązaniem;

3) przeniósł własność lub współwłasność wszystkich gruntów objętych wnioskiem o pomoc albo ich części na rzecz innego rolnika w wyniku umowy sprzedaży lub innej umowy, a rolnik, który przejął własność lub współwłasność gruntów objętych wnioskiem o pomoc, nie spełnił warunków, o których mowa w § 15 ust. 1 i 3.

3. Rolnik zwraca wsparcie na zalesienie, w części przeznaczonej na ogrodzenie uprawy leśnej, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, jeżeli nie wykonał tego ogrodzenia lub siatka użyta do grodzenia nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, a obowiązek jego wykonania wynika z planu zalesienia.

§ 19. 1. W 2007 r. wnioski o pomoc składa się w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września.

2. W przypadku wniosków złożonych w 2007 r. postanowienie, o którym mowa w § 10 ust. 4, wydaje się w terminie 60 dni od dnia zatwierdzenia Programu przez Komisję Europejską.

§ 19a. W 2008 r. wnioski o pomoc składa się w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września.

§ 20. Do postępowań w sprawach przyznania płatności na zalesianie gruntów rolnych prowadzonych w ramach wdrażania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004—2006, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy dotyczące wspierania rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 5 i § 7 ust. 5, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2008 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2007 r. (poz. 786)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 oraz z 2007 r. Nr 109, poz. 747.