ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie obszarów wchodzących w skład poszczególnych centrów interwencyjnych

Na podstawie art. 12 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 240, poz. 2059 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 40 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Obszary wchodzące w skład poszczególnych centrów interwencyjnych zostały określone w załączniku do rozporządzenia.

2. Obszary, o których mowa w ust. 1, obejmują terytorium powiatów.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2004 r. (poz. 1606)

OBSZARY WCHODZĄCE W SKŁAD POSZCZEGÓLNYCH CENTRÓW INTERWENCYJNYCH1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).