ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą

Na podstawie art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) kierunki studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego;

2) zawody, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze lub wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze;

3) zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które uznaje się te studia za studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem;

4) tytuły kwalifikacyjne, tytuły zawodowe oraz tytuły zawodowe mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej;

5) rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. 1. Kierunkami studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego, są:

1) rolnictwo;

2) ogrodnictwo;

3) weterynaria;

4) technika rolnicza i leśna;

5) zootechnika;

6) architektura krajobrazu;

7) rybactwo.

2. W przypadku ukończenia studiów na kierunku innym niż wymienione w ust. 1, za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego uznaje się ukończenie kierunku studiów, dla którego program kształcenia lub zakres kształcenia obejmują treści związane z działalnością wytwórczą w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej, w wymiarze łącznym co najmniej 120 godzin.

§ 3. Zawody, których posiadanie uznaje się za:

1) wykształcenie średnie rolnicze to:

a) technik rolnik,

b) technik ogrodnik,

c) technik architektury krajobrazu,

d) technik hodowca o specjalności:

— hodowla drobiu,

— hodowla zwierząt,

e) technik hodowca koni,

f) technik pszczelarz,

g) technik rybactwa śródlądowego — w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb,

h) technik weterynarii — w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla zwierząt,

i) technik ekonomista o specjalności:

— ekonomika i rachunkowość przedsiębiorstw rolnych

— rachunkowość i rynek rolny,

j) technik towaroznawca o specjalności surowce rolne,

k) technik agrobiznesu,

l) technik mechanizacji rolnictwa,

m) technik melioracji wodnych,

n) technik inżynierii środowiska i melioracji,

o) technik turystyki wiejskiej,

p) technik mechanik o specjalności maszyny i urządzenia rolnicze;

2) wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze to:

a) rolnik,

b) ogrodnik,

c) pszczelarz,

d) mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych,

e) rybak śródlądowy — w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb,

f) mechanik maszyn rolniczych,

g) mechanik maszyn i urządzeń o specjalności maszyny i urządzenia rolnicze,

h) rolnik mechanizator.

§ 4. Studia podyplomowe uznaje się za studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem wówczas, gdy ich program obejmuje co najmniej jedno z następujących zagadnień:

1) ekonomika rolnictwa;

2) organizacja lub technologia produkcji rolniczej;

3) marketing artykułów rolnych;

4) rachunkowość rolnicza;

5) agrobiznes.

§ 5. Tytułami kwalifikacyjnymi, tytułami zawodowymi oraz tytułami zawodowymi mistrza w zawodach przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej są:

1) rolnik;

2) wykwalifikowany rolnik;

3) mistrz rolnik;

4) rolnik upraw polowych:

a) wykwalifikowany rolnik upraw polowych

b) mistrz — rolnik upraw polowych;

5) rolnik łąkarz:

a) wykwalifikowany rolnik łąkarz,

b) mistrz — rolnik łąkarz;

6) rolnik chmielarz:

a) wykwalifikowany rolnik chmielarz,

b) mistrz — rolnik chmielarz;

7) rolnik hodowca bydła:

a) wykwalifikowany rolnik hodowca bydła,

b) mistrz — rolnik hodowca bydła;

8) rolnik hodowca trzody chlewnej:

a) wykwalifikowany rolnik hodowca trzody chlewnej,

b) mistrz — rolnik hodowca trzody chlewnej;

9) rolnik hodowca owiec:

a) wykwalifikowany rolnik hodowca owiec,

b) mistrz — rolnik hodowca owiec;

10) rolnik hodowca koni:

a) wykwalifikowany rolnik hodowca koni,

b) mistrz — rolnik hodowca koni;

11) hodowca drobiu:

a) wykwalifikowany hodowca drobiu,

b) mistrz — hodowca drobiu;

12) hodowca zwierząt futerkowych:

a) wykwalifikowany hodowca zwierząt futerkowych,

b) mistrz — hodowca zwierząt futerkowych;

13) pszczelarz;

14) wykwalifikowany pszczelarz;

15) mistrz pszczelarz;

16) ogrodnik;

17) wykwalifikowany ogrodnik;

18) mistrz ogrodnik;

19) ogrodnik sadownik:

a) wykwalifikowany ogrodnik sadownik,

b) mistrz — ogrodnik sadownik;

20) ogrodnik szkółkarz:

a) wykwalifikowany ogrodnik szkółkarz,

b) mistrz — ogrodnik szkółkarz;

21) ogrodnik warzywnik:

a) wykwalifikowany ogrodnik warzywnik,

b) mistrz — ogrodnik warzywnik;

22) ogrodnik upraw kwiaciarskich:

a) wykwalifikowany ogrodnik upraw kwiaciarskich,

b) mistrz — ogrodnik upraw kwiaciarskich;

23) ogrodnik pieczarkarz:

a) wykwalifikowany ogrodnik pieczarkarz,

b) mistrz — ogrodnik pieczarkarz;

24) traktorzysta — wykwalifikowany traktorzysta;

25) traktorzysta kombajnista — wykwalifikowany traktorzysta kombajnista;

26) rolnik obsługi maszyn rolniczych — mistrz rolnik obsługi maszyn rolniczych;

27) mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych;

28) wykwalifikowany mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych;

29) mistrz — mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych;

30) rybak stawowy — w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb:

a) wykwalifikowany rybak stawowy,

b) mistrz — rybak stawowy;

31) rybak jeziorowy — w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb:

a) wykwalifikowany rybak jeziorowy,

b) mistrz — rybak jeziorowy;

32) rybak rzeczny — w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb:

a) wykwalifikowany rybak rzeczny,

b) mistrz — rybak rzeczny;

33) rybak śródlądowy — w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb;

34) absolwent zespołu przysposobienia rolniczego;

35) absolwent szkoły przysposobienia rolniczego.

§ 6. 1. Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, w zakresie wykształcenia rolniczego:

1) wyższego — jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku wymienionym w § 2;

2) średniego — jest świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie wymienionym w § 3 pkt 1 albo — w przypadku gdy na świadectwie ukończenia szkoły brak jest informacji o zawodzie — świadectwo ukończenia szkoły wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w § 3 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624), potwierdzającym, że absolwent kształcił się w zawodzie wymienionym w § 3 pkt 1;

3) zasadniczego zawodowego — jest świadectwo ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem wykwalifikowanego robotnika lub dyplom ukończenia szkoły z tytułem wykwalifikowanego robotnika albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodzie wymienionym w § 3 pkt 2.

2. Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, w zakresie tytułu kwalifikacyjnego lub tytułu zawodowego, lub tytułu zawodowego mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej, jest świadectwo z tytułem wykwalifikowanego robotnika lub dyplom z tytułem mistrza, w zawodzie wymienionym w § 5, wydane przez państwową komisję egzaminacyjną, lub świadectwo albo zaświadczenie ukończenia trzech stopni zespołu przysposobienia rolniczego, albo świadectwo ukończenia szkoły przysposobienia rolniczego.

3. Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy, w zakresie:

1) wykształcenia innego niż rolnicze, w przypadku wykształcenia:

a) wyższego — jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku innym niż wymieniony w § 2,

b) średniego — jest świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, liceum technicznego, średniego liceum zawodowego albo świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, dającej wykształcenie średnie,

c) zasadniczego zawodowego — jest świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, dającej wykształcenie zasadnicze zawodowe;

2) ukończenia studiów podyplomowych związanych z rolnictwem — jest świadectwo ich ukończenia wraz z wykazem przedmiotów objętych programem studiów oraz ich wymiarem godzinowym.

4. Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy, w zakresie:

1) wykształcenia podstawowego — jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

2) gimnazjalnego — jest świadectwo ukończenia gimnazjum;

3) zasadniczego zawodowego — jest świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, dającej wykształcenie zasadnicze zawodowe.

§ 7. Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 lit. b-d ustawy, w zakresie posiadanego stażu pracy w rolnictwie, przy:

1) podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników — jest zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

2) prowadzeniu przez osobę przejmującą gospodarstwo rolne działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym o łącznej powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha będącym:

a) jej własnością — jest:

— akt notarialny,

— prawomocne orzeczenie sądu,

— wypis z księgi wieczystej,

— wypis z ewidencji gruntów i budynków,

— zaświadczenie właściwego wójta (burmistrza lub prezydenta miasta),

— inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające łączną powierzchnię, położenie i stan prawny posiadanego gospodarstwa rolnego,

b) przedmiotem użytkowania wieczystego — jest jeden z dokumentów wymienionych w lit. a tiret pierwsze-czwarte,

c) przedmiotem dzierżawy — jest jeden z dokumentów wymienionych w lit. a tiret pierwsze-czwarte lub kopia umowy dzierżawy z datą pewną;

3) zatrudnieniu w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, przy wykonywaniu pracy związanej z prowadzeniem działalności rolniczej — jest świadectwo pracy;

4) wykonywaniu pracy związanej z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej — jest zaświadczenie o wykonywaniu pracy;

5) odbyciu stażu, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm. 3) ), obejmującego wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej — jest zaświadczenie o odbyciu stażu.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, z 2010 r. Nr 110, poz. 725 i Nr 217, poz. 1427 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1382.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 i 1726 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1206 i 1211 i Nr 291, poz. 1707.