ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1442, z 2008 r. Nr 85, poz. 519 oraz z 2010 r. Nr 129, poz. 867 i Nr 166, poz. 1125) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika albo ten rolnik był domownikiem rolnika posiadającego takie gospodarstwo rolne albo jego małżonkiem.”;

2) w § 4:

a) w ust. 4 w pkt 2:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„80% kosztów kwalifikowalnych — w przypadku wystąpienia szkody w gospodarstwie rolnym rolnika, spowodowanej co najmniej przez jedno ze zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2–11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm. 3) ), jeżeli:”,

— lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w związku z wystąpieniem tej szkody rolnikowi lub jego domownikowi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub małżonkowi tego rolnika nie przyznano pomocy w ramach działania, o którym mowa w § 1, lub nie przyznano pomocy w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego Programem,”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie:

1) 100 tys. złotych na jednego beneficjenta — jeżeli beneficjent realizuje wyłącznie operację albo operacje niedotyczące wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, albo

2) 500 tys. złotych na jednego beneficjenta — jeżeli beneficjent realizuje wyłącznie operację albo operacje dotyczące wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W przypadku beneficjenta realizującego w okresie realizacji Programu co najmniej dwie operacje, w tym co najmniej jedną operację dotyczącą wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu, pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, przy czym pomoc przyznana i wypłacona w związku z realizacją operacji niedotyczącej albo operacji niedotyczących wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego może wynosić maksymalnie 100 tys. złotych.”;

3) w § 5 w ust. 1 w pkt 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych służących do przewozu rzeczy lub osób, naczep lub przyczep:”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy, nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.

2. W informacji, o której mowa w ust. 1, określa się dzień rozpoczęcia i zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, z tym że termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych.

3. W informacji, o której mowa w ust. 1, można określić, że w terminie, o którym mowa w ust. 2, mogą być składane wyłącznie wnioski o przyznanie pomocy na realizację operacji we wskazanym zakresie.”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym Agencji osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego.

2. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy osobiście albo przez upoważnioną osobę potwierdza się na piśmie. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz podpis osoby przyjmującej wniosek.

3. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy został złożony przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego, dniem złożenia wniosku jest dzień nadania tej przesyłki.”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy, według kolejności ustalonej przez Agencję przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji.

2. Agencja, ustalając kolejność przysługiwania pomocy, uwzględnia wnioski o przyznanie pomocy złożone w sposób określony w § 8 w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2, z tym że w przypadku wniosków złożonych przesyłką rejestrowaną uwzględnia się te wnioski, które wpłynęły do oddziału regionalnego Agencji nie później niż 30. dnia od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 6 ust. 2.

3. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, które przyznaje się na podstawie następujących kryteriów:

1) jeżeli powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym jest:

a) nie mniejsza niż 1 ha i nie większa niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie — przyznaje się od 10 do 5 punktów, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, przy czym 10 punktów przyznaje się, gdy powierzchnia gruntów rolnych jest równa 1 ha, a w przypadku powierzchni gruntów rolnych większej niż 1 ha — proporcjonalnie mniej aż do 5 punktów, które przyznaje się, gdy powierzchnia gruntów rolnych jest równa średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie,

b) nie mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w województwie i nie większa niż 50 ha — przyznaje się od 5 do 0 punktów, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, przy czym 5 punktów przyznaje się, gdy powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym jest równa średniej powierzchni gruntów rolnych w województwie, a w przypadku powierzchni gruntów rolnych większej niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w województwie — proporcjonalnie mniej aż do 0 punktów, które przyznaje się, gdy powierzchnia gruntów rolnych jest równa 50 ha,

c) większa niż 50 ha — przyznaje się 0 punktów

— w przypadku gospodarstw położonych w województwie, w którym średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym jest niższa od średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju;

2) jeżeli powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym jest:

a) nie mniejsza niż 1 ha i nie większa niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju — przyznaje się od 10 do 5 punktów, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, przy czym 10 punktów przyznaje się, gdy powierzchnia gruntów rolnych jest równa 1 ha, a w przypadku powierzchni gruntów rolnych większej niż 1 ha — proporcjonalnie mniej aż do 5 punktów, które przyznaje się, gdy powierzchnia gruntów rolnych jest równa średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju,

b) nie mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju i nie większa niż 50 ha — przyznaje się od 5 do 0 punktów, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, przy czym 5 punktów przyznaje się, gdy powierzchnia gruntów rolnych jest równa średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a w przypadku powierzchni gruntów rolnych większej niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w kraju — proporcjonalnie mniej aż do 0 punktów, które przyznaje się, gdy powierzchnia gruntów rolnych jest równa 50 ha,

c) większa niż 50 ha — przyznaje się 0 punktów

— w przypadku gospodarstw położonych w województwie, w którym średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym jest równa lub wyższa od średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju;

3) jeżeli podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji, w przeliczeniu na 1 mieszkańca (wskaźnik G) obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, obowiązujący w roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, jest:

a) najniższy w województwie — przyznaje się 5 punktów,

b) wyższy niż dochód, o którym mowa w lit. a — przyznaje się liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą od liczby punktów określonej w lit. a, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z wysokością wskaźnika G, przy czym 0 punktów przyznaje się, gdy podstawowy dochód podatkowy gminy na 1 mieszkańca jest najwyższy w województwie;

4) jeżeli powierzchnia gruntów rolnych położonych na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), stanowi:

a) co najmniej 50% powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym — przyznaje się od 1 do 3 punktów, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, przy czym 1 punkt przyznaje się, jeżeli powierzchnia gruntów rolnych położonych na ONW stanowi 50% powierzchni gruntów rolnych gospodarstwa, a w przypadku większego udziału gruntów rolnych położonych na ONW w powierzchni gruntów rolnych gospodarstwa rolnego proporcjonalnie więcej punktów aż do 3 punktów, które przyznaje się, gdy udział ten wynosi 100%,

b) mniej niż 50% powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym — przyznaje się 0 punktów;

5) jeżeli wnioskodawcy nie przyznano pomocy w ramach przynajmniej jednego z następujących działań:

a) o którym mowa w § 1,

b) „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem,

c) „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem — w przypadku operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania, o którym mowa w § 1

— przyznaje się 3 punkty.

4. Powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym, w tym powierzchnię gruntów rolnych położonych na ONW, określa się na podstawie danych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, według stanu na ostatni dzień terminu składania tych wniosków uwzględniający termin złożenia wniosków, który powoduje zmniejszenie kwot płatności:

1) w roku poprzedzającym rok, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy — w przypadku wniosków składanych przed dniem 30 czerwca;

2) w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy — w przypadku wniosków składanych od dnia 30 czerwca.

5. W przypadku gospodarstw rolnych położonych na obszarze więcej niż jednego województwa, za województwo, na obszarze którego jest położone gospodarstwo, uznaje się to województwo, w którym jest położona największa część gruntów rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.

6. Przy ustalaniu liczby punktów na podstawie powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym bierze się pod uwagę średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

7. Średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju przyjmuje się na podstawie informacji ogłaszanych przez Prezesa Agencji na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm. 4) ).

8. W przypadku operacji realizowanej w kilku gminach, przy ustalaniu liczby punktów na podstawie wskaźnika G, za gminę, w której jest realizowana operacja, uważa się gminę lokalizacji operacji wskazaną jako pierwszą we wniosku o przyznanie pomocy.

9. Kolejność, o której mowa w ust. 1, jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy na dzień złożenia wniosku, a w przypadku powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym, w tym powierzchni gruntów rolnych położonych na ONW, na podstawie danych zadeklarowanych zgodnie z ust. 4. W przypadku braku danych niezbędnych do ustalenia kolejności nie przyznaje się punktów.

10. Kolejność, o której mowa w ust. 1, jest ustalana od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów.

11. W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów o kolejności przysługiwania pomocy decyduje powierzchnia gruntów rolnych gospodarstwa rolnego, przy czym kolejność ta jest ustalana od najmniejszej do największej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie.

12. Prezes Agencji, nie później niż w terminie 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy. Informacja ta jest aktualizowana w przypadkach, o których mowa w ust. 13 i 14, nie rzadziej niż co 10 dni.

13. W przypadku wniosków o przyznanie pomocy, które zostały złożone w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2, ale wpłynęły do Agencji po upływie 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, pomoc przysługuje w kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji, po wnioskach o przyznanie pomocy, których kolejność ustalono zgodnie z ust. 1—11.

14. Jeżeli dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy, mające wpływ na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy, lub dane dotyczące powierzchni gruntów rolnych, w tym powierzchni gruntów rolnych położonych na ONW zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, ulegną zmianie, aktualizacji informacji o kolejności przysługiwania pomocy dokonuje się wyłącznie w przypadku, gdy z nowych danych wynika, że pomoc przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalona.

15. Wniosek o przyznanie pomocy rozpatruje się w terminie 4 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 12.

16. W przypadku nierozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy w terminie, o którym mowa w ust. 15, Agencja zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, podając nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące.”;

7) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. 1. W przypadku gdy wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach działania, o którym mowa w § 1, zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość limitu stanowiącego równowartość w złotych kwoty w euro określonej w Programie na to działanie, wnioskodawców niezwłocznie informuje się w formie pisemnej o tym fakcie, pouczając o sposobie postępowania z takimi wnioskami.

2. Jeżeli po przekazaniu informacji, o której mowa w ust. 1, okaże się, że jest możliwe przyznanie pomocy w ramach wysokości limitu środków na to działanie, złożone wnioski o przyznanie pomocy podlegają rozpatrzeniu, o czym niezwłocznie informuje się wnioskodawców w formie pisemnej.

3. Bieg terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy, o którym mowa w § 11 ust. 15, ulega wstrzymaniu od dnia doręczenia wnioskodawcy pisma zawierającego informację, o której mowa w ust. 1, do dnia doręczenia temu wnioskodawcy informacji, o której mowa w ust. 2.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, pomoc finansową przyznaje się wnioskodawcy do wysokości limitu środków określonego w ust. 1, jeżeli są spełnione warunki przyznania tej pomocy.

5. Jeżeli przyznanie pomocy finansowej wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1, w ramach limitu środków określonego w ust. 1 nie jest możliwe do dnia 31 grudnia 2013 r., informuje się tego wnioskodawcę, w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy finansowej, podając jej przyczyny.”;

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Agencja, na uzasadnioną prośbę wnioskodawcy, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy o okres nieprzekraczający 6 miesięcy.

2. Przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić więcej niż raz, jeżeli łączny okres tego przedłużenia nie przekracza 6 miesięcy.

3. Przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1, o więcej niż miesiąc wymaga udokumentowania przez wnioskodawcę przyczyny przedłużenia.”;

9) w § 17 w ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) informowania o oferowanych usługach, przez okres od dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną do dnia upływu 5 lat od dnia przyznania pomocy, w sposób określony przez Agencję, na stronach internetowych:

a) beneficjenta lub

b) jednostek samorządu terytorialnego, lub

c) organizacji turystycznych, lub

d) innych niż wymienione w lit. a—c, które zawierają informacje o ofercie usług turystycznych

— w przypadku inwestycji związanych z podjęciem lub prowadzeniem działalności, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b.”;

10) w załączniku nr 1 do rozporządzenia po poz. 35.21.Z dodaje się poz. 35.30.Z w brzmieniu:


35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

§ 2. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1 w dotychczasowym brzmieniu.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 120, poz. 825 i Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 49, poz. 328, z 2008 r. Nr 145, poz. 918, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 36, poz. 197 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278.