ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia w zakresie obrotu, konfekcjonowania lub stosowania środków ochrony roślin, programów tych szkoleń oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

Na podstawie art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia w zakresie obrotu, konfekcjonowania lub stosowania środków ochrony roślin, programów tych szkoleń oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (Dz. U. Nr 105, poz. 671) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) wprowadzania do obrotu podrobionych środków ochrony roślin, w tym:

a) niebezpieczeństw wynikających z wprowadzania do obrotu podrobionych środków ochrony roślin,

b) metod rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin”;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w ust. 1 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) zagrożeń wynikających ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,

5) metod rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin”;

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w ust. 1 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) zagrożeń wynikających ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,

5) metod rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin”;

4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w ust. 1 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) zagrożeń wynikających ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,

5) metod rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817.