ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej polskiej owoców roślin rodzajów Citrus l., Fortunella swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańców, pochodzących z Federacyjnej Republiki Brazylii 2)

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   wymagania specjalne, jakie powinny spełniać owoce roślin rodzajów Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańców, pochodzące z Federacyjnej Republiki Brazylii, zwane dalej „owocami cytrusowymi”, wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz ze wskazaniem wymagań które powinny być zawarte w świadectwie fitosanitarnym;

2)   odstępstwa od wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 46, poz. 272, z późn. zm. 4) ) w załączniku nr 4 część A dział I pkt 16.4, które mogą być stosowane do owoców cytrusowych.

§ 2. Owoce cytrusowe mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

1)   spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych w załączniku nr 4 część A dział I pkt 16.1, pkt 16.2, pkt 16.3 i pkt 16.5;

2)   ich przemieszczanie z miejsca produkcji do miejsca, z którego zostały wysłane, odbywało się pod nadzorem służby ochrony roślin Federacyjnej Republiki Brazylii;

3) zostały zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne, które w przypadku owoców cytrusowych innych niż owoce roślin gatunku Citrus aurantium L.:

a)   zawiera nazwę obszaru Federacyjnej Republiki Brazylii uznanego przez Komisję Europejską za wolny od wszystkich szczepów Guignardia citricarpa Kiely patogenicznych dla roślin z rodzaju Citrus L. 5) , jeżeli te owoce pochodzą z tego obszaru, lub

b)   potwierdza, że:

— w czasie urzędowych kontroli prowadzonych od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji tych owoców nie zaobserwowano objawów występowania szczepów Guignardia citricarpa Kiely patogenicznych dla roślin rodzaju Citrus L.,

— w czasie kontroli, o których mowa w tiret pierwsze, żaden z tych owoców zebranych w miejscu produkcji nie wykazywał objawów występowania szczepów Guignardia citricarpa Kiely patogenicznych dla roślin z rodzaju

Citrus L.,

— podmioty zajmujące się produkcją tych owoców, ich pakowaniem, eksportem lub obrotem tymi owocami zostały wpisane do odpowiedniego urzędowego rejestru prowadzonego w Federacyjnej Republice Brazylii.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)    Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji Komisji 2004/416/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niektórych owoców cytrusowych pochodzących z Brazylii (Dz. Urz. UE L 151 z 30.04.2004, str. 76, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 46, str. 61), ostatnio zmienionej decyzją wykonawczą Komisji 2013/67/UE z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniającą decyzję 2004/416/WE w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niektórych owoców cytrusowych pochodzących z Brazylii (Dz. Urz. UE L 31 z 31.01.2013, str. 75).

3)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 54, poz. 278, Nr 63, poz. 322, Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 1512 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 455.

4)    Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1443 oraz z 2009 r. Nr 54, poz. 445, Nr 134, poz. 1106 i Nr 214, poz. 1660.

5) Wykaz obszarów państw trzecich uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych znajduje się w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.