ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie warunków i sposobu wprowadzania do obrotu materiału siewnego niespełniającego wymagań w zakresie wytwarzania i jakości

Na podstawie art. 105 ust. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512 oraz z 2013 r. poz. 865) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   szczegółowe terminy składania wniosku o dopuszczenie do obrotu materiału siewnego:

a)   kategorii elitarny, kategorii kwalifikowany i kategorii standard odmian roślin rolniczych i warzywnych niewpi-sanych do krajowego rejestru, odpowiednich rejestrów innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich lub wspólnotowego katalogu lub rejestru państwa stowarzyszonego,

b)   kategorii handlowy,

c)   roślin rolniczych i warzywnych, który nie spełnia wymagań w zakresie jakości,

d)   kategorii kwalifikowany roślin rolniczych i warzywnych, który nie spełnia wymagań dotyczących zdolności kiełkowania;

2)   wzór wniosku, o którym mowa w pkt 1;

3)   warunki i sposób wprowadzania do obrotu materiału siewnego, o którym mowa w pkt 1.

§ 2. Wniosek o dopuszczenie do obrotu materiału siewnego, o którym mowa w § 1 pkt 1, składa się w terminie:

1)   do dnia 1 września — w przypadku materiału siewnego przeznaczonego do siewu jesiennego;

2)   do dnia 1 lutego — w przypadku materiału siewnego przeznaczonego do siewu wiosennego.

§ 3. Wzór wniosku o dopuszczenie do obrotu materiału siewnego, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 4. 1. Opakowania materiału siewnego, o którym mowa w § 1 pkt 1, dopuszczonego do obrotu powinny spełniać wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 101 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie.

2. Na etykiecie materiału siewnego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c i d, dopuszczonego do obrotu umieszcza się informację, że materiał siewny spełnia wymagania w zakresie jakości niższe niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, a w przypadku materiału siewnego o obniżonej zdolności kiełkowania dodatkowo umieszcza się informację o zdolności kiełkowania.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik 1 Załącznik 1


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).