ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za ocenę i pobieranie próbek do oceny materiału siewnego

Na podstawie art. 52 ust. 7 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się opłaty za dokonywane przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa czynności:

1) oceny polowej plantacji nasiennych roślin rolniczych i warzywnych, w wysokości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) oceny materiału szkółkarskiego, w wysokości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) pobierania próbek materiału siewnego do oceny laboratoryjnej i oceny tożsamości odmianowej, w wysokości określonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) oceny laboratoryjnej i oceny cech zewnętrznych, w wysokości określonej w załączniku nr 4 rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2004 r. (poz. 369)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).