ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie opłat za złożenie wniosku o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także zarobkowego korzystania z niej, badanie odrębności, wyrównania i trwałości, przyznanie i utrzymywanie wyłącznego prawa

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. Nr 137, poz. 1300) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wysokość opłat za złożenie wniosku o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także zarobkowego korzystania z niej, zwanego dalej „wyłącznym prawem”, badanie odrębności, wyrównania i trwałości oraz przyznanie i utrzymywanie wyłącznego prawa jest określona w załączniku do rozporządzenia.

2. Opłaty, o których mowa w ust.1, wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, z podaniem tytułu opłaty oraz gatunku i odmiany, których opłata dotyczy.

§ 2. Za pierwszy i każdy następny sezon wegetacyjny, w którym przeprowadza się badanie odrębności, wyrównania i trwałości, opłatę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o terminie rozpoczęcia badań.

§ 3. 1. Opłaty za przyznanie wyłącznego prawa oraz za pierwszy rok kalendarzowy utrzymywania wyłącznego prawa wnosi się w terminie 60 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu wyłącznego prawa.

2. Za drugi i każdy następny rok kalendarzowy utrzymywania wyłącznego prawa opłaty wnosi się do końca czerwca każdego roku kalendarzowego.

3. Wniesiona opłata za utrzymanie wyłącznego prawa za dany rok kalendarzowy podlega zwrotowi, jeżeli odmiana została skreślona z księgi w pierwszym półroczu tego roku.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. 2)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2004 r. (poz. 567)1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie niektórych opłat i wynagrodzeń stosowanych w nasiennictwie (Dz. U. Nr 97, poz. 1061), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299).