ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” (Dz. U. Nr 213, poz. 2163, z 2005 r. Nr 99, poz. 832 oraz z 2006 r. Nr 19, poz. 150) § 131 i 132 otrzymują brzmienie:

„§ 131. Pomocy finansowej za czasowe zawieszenie działalności połowowej dorsza w 2006 r. udziela się armatorowi statku rybackiego o polskiej przynależności, który:

1) posiada przyznaną kwotę połowową dorsza na 2006 rok;

2) nie prowadzi połowów w okresie dodatkowych:

a) 30 dni kalendarzowych na podobszarach 22—24 albo

b) 27 dni kalendarzowych na podobszarach 25—27

— określonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 52/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalającego możliwości połowowe i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego na 2006 r. (Dz. Urz. UE L 16 z 20.01.2006, str. 184);

3) udokumentował brak działalności połowowej statku rybackiego w dniach, o których mowa w pkt 2.

§ 132. 1. Pomocy finansowej za czasowe zawieszenie działalności połowowej dorsza w 2006 r. w okresie, o którym mowa w § 131 pkt 2 lit. a, udziela się jednorazowo armatorowi statku rybackiego o długości całkowitej:

1) do 10 m — w wysokości 8 529 zł,

2) powyżej 10 do 15 m — w wysokości 9 853 zł,

3) powyżej 15 do 19,5 m — w wysokości 11 219 zł,

4) powyżej 19,5 do 25 m — w wysokości 12 293 zł,

5) powyżej 25 m — w wysokości 13 026 zł

— proporcjonalnie do liczby dni udokumentowanego braku działalności połowowej statku rybackiego.

2. Pomocy finansowej za czasowe zawieszenie działalności połowowej dorsza w 2006 r. w okresie, o którym mowa w § 131 pkt 2 lit. b, udziela się jednorazowo w wysokości stanowiącej 90 % kwot, o których mowa w ust. 1 — proporcjonalnie do liczby dni udokumentowanego braku działalności połowowej statku rybackiego.

3. Wysokość pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 i 2, zostaje zwiększona o kwotę 3 100 zł za każdą osobę pracującą na statku rybackim w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

4. Zwiększenia pomocy finansowej, o której mowa w ust. 3, nie stosuje się za osobę pracującą na statku rybackim będącą jednocześnie armatorem tego statku.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).