ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie procedur urzędowych kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) procedury urzędowych kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, zwanych dalej „urzędowymi kontrolami”, w tym szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania tych kontroli w produkcji i w obrocie, z uwzględnieniem zakresu czynności kontrolnych, obejmujących kontrolę:

a) dokumentacji,

b) obowiązujących w zakładzie wewnętrznych systemów kontroli jakości zdrowotnej produktów pochodzenia zwierzęcego i przestrzegania zasad higieny, w tym systemu HACCP,

c) higieny personelu;

2) procedury pobierania i analizy próbek;

3) wzór świadectwa potwierdzającego wyniki badanych próbek.

2. Wzór świadectwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Kontrola dokumentacji polega na sprawdzeniu:

1) czy zakład posiada decyzję powiatowego lekarza weterynarii o wpisie do rejestru zakładów albo zatwierdzeniu zakładu;

2) dokumentacji dotyczącej aktualnego zakresu i rodzaju działalności prowadzonej w zakładzie;

3) dokumentacji dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;

4) dokumentów potwierdzających spełnianie przez zakład wymagań określonych w art. 18 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd Do Spraw Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463), w tym świadectw zdrowia i innych dokumentów towarzyszących surowcom i produktom pochodzenia zwierzęcego;

5) dokumentacji dotyczącej okresowego sprawdzania urządzeń, aparatów, sprzętu, narzędzi w zakładzie pod względem właściwego ich funkcjonowania, sporządzonej przez upoważnione do tego organy na podstawie pomiarów własną aparaturą;

6) dokumentacji zawierającej, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa żywności, dane z wydruków urządzeń automatycznie rejestrujących parametry procesów technologicznych;

7) dokumentacji pokontrolnej z przeprowadzonych kontroli;

8) dokumentacji dotyczącej wykonania zaleceń pokontrolnych;

9) dokumentacji dotyczącej szkoleń pracowników;

10) dokumentów, o których mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 i Nr 171, poz. 1225 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 429);

11) innych dokumentów związanych z przedmiotem kontroli.

§ 3. Kontrola obowiązujących w zakładzie wewnętrznych systemów kontroli bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego i przestrzegania zasad higieny polega na sprawdzeniu stanu faktycznego oraz dokumentacji w zakresie:

1) badania wody;

2) czyszczenia, mycia i dezynfekcji urządzeń i sprzętu;

3) stanu zdrowia pracowników;

4) danych dotyczących temperatury przechowywania produktów pochodzenia zwierzęcego;

5) skuteczności zabezpieczenia zakładu przed dostępem owadów i gryzoni;

6) sposobu zabezpieczenia produktów pochodzenia zwierzęcego przed zanieczyszczeniem;

7) stanu sanitarno-higienicznego budynków, linii produkcyjnych i otoczenia zakładu.

§ 4. W przypadku stosowania przez zakład systemu HACCP urzędowa kontrola polega na sprawdzeniu:

1) planu systemu HACCP w zakładzie;

2) określenia krytycznych punktów kontroli w celu wyeliminowania lub zminimalizowania wystąpienia zagrożeń jakości zdrowotnej produktów pochodzenia zwierzęcego;

3) systemu monitorowania krytycznych punktów kontroli oraz sprawdzenia stwierdzonych podczas monitorowania zagrożeń jakości zdrowotnej produktów pochodzenia zwierzęcego;

4) działań naprawczych podejmowanych w przypadku, gdy krytyczny punkt kontroli nie spełnia wymagań.

§ 5. Kontrola higieny personelu polega na sprawdzeniu, czy osoby biorące udział w procesie produkcji i obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego przestrzegają zasad higieny oraz czy są odpowiednio przeszkolone w zakresie ich przestrzegania.

§ 6. 1. W ramach urzędowych kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego pobiera się próbki:

1) produktów pochodzenia zwierzęcego lub

2) z miejsc produkcji lub z materiałów stosowanych w procesie produkcji.

2. Próbki pobiera się:

1) zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie sposobu postępowania z substancjami niedozwolonymi, pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, produktami leczniczymi i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 147, poz. 1067 i Nr 155, poz. 1113);

2) zgodnie z wieloletnim krajowym planem kontroli, o którym mowa w art. 41 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i do-brostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200);

3) w każdym przypadku podejrzenia lub powzięcia wiadomości o nieprzestrzeganiu wymagań zdrowotnych produktów pochodzenia zwierzęcego lub wymagań higienicznych produkcji lub obrotu produktami pochodzenia zwierzęcego.

§ 7. Próbki pobiera się:

1) w sposób zapewniający uzyskanie reprezentatywności dla całej partii towaru w zakresie cech organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych;

2) w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie lub zmianę cech partii towaru, z której próbki są pobierane;

3) przy zastosowaniu sprzętu niepowodującego zmian organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych pobieranych próbek.

§ 8. 1. Próbki zaopatruje się w informację zawierającą następujące dane:

1) nazwę produktu lub rodzaj próbki;

2) dane identyfikacyjne oraz wielkość partii, z której pobrano próbki;

3) datę i miejsce pobrania próbek;

4) imię i nazwisko osoby pobierającej próbki;

5) numer protokołu pobrania próbek.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się na opakowaniu próbki w sposób zabezpieczający przed zmianą jej treści lub zniszczeniem.

3. Pobrane i zabezpieczone próbki transportuje się i przechowuje w sposób zapewniający ich ochronę przed wpływem czynników powodujących zmianę stanu próbki.

§ 9. 1. Pobrane próbki przesyła się do laboratorium urzędowego w rozumieniu przepisów o Inspekcji Weterynaryjnej w celu przeprowadzenia analizy.

2. W przypadku zastrzeżeń co do wiarygodności otrzymanego wyniku analizy próbkę, w miarę możliwości, pobiera się ponownie w celu przeprowadzenia powtórnej analizy.

§ 10. 1. Po pobraniu próbek sporządza się, w trzech egzemplarzach, protokół ich pobrania.

2. W protokole, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się informacje, o których mowa w § 8 ust. 1, oraz:

1) datę i pieczęć właściwego inspektoratu weterynarii;

2) imię i nazwisko oraz podpis przedstawiciela podmiotu kontrolowanego;

3) informacje dotyczące liczby i masy pobranych próbek.

3. Jeden egzemplarz protokołu doręcza się podmiotowi kontrolowanemu lub osobie upoważnionej przez ten podmiot, obecnej przy pobraniu próbek, drugi egzemplarz wraz z próbkami przekazuje się do laboratorium badającego, trzeci egzemplarz pozostawia się w komórce organu urzędowej kontroli, która pobrała próbki.

4. Przekazanie próbek wraz z protokołem ich pobrania do laboratorium potwierdza się na piśmie na egzemplarzu protokołu pobrania próbek, który pozostaje w komórce organu urzędowej kontroli.

§ 11. 1. Każdorazowo na wniosek podmiotu kontrolowanego lub osoby upoważnionej przez ten podmiot, obecnej przy pobieraniu próbek, równolegle z próbką do badań laboratoryjnych pobiera się drugą próbkę, zwaną dalej „kontrpróbką”.

2. Do oznakowania kontrpróbki stosuje się przepisy § 8 ust. 1 i 2.

3.  Kontrpróbka powinna być przechowywana przez podmiot kontrolowany w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie, zniszczenie lub zmianę jej właściwości.

4. W przypadku pobrania kontrpróbki informację o tym umieszcza się w protokole, o którym mowa w § 10.

§ 12. Organ Inspekcji Weterynaryjnej po otrzymaniu z laboratorium wyników badań potwierdzających wystąpienie niezgodności powiadamia o wynikach badania podmiot kontrolowany.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).