ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2014 r. poz. 201) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 2 w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wcześniej niż w okresie 15 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku, zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i przed jego zawarciem, w odniesieniu do małżonka nie zaistniał żaden z przypadków określonych w ust. 2;”;

2)   w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dopuszcza się przyznanie pomocy osobie fizycznej, która przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, jeżeli od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie upłynęło więcej niż 15 miesięcy, a do dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy — więcej niż 18 miesięcy.”;

3)   w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc przyznaje się w wysokości 100 tysięcy złotych”;

4)   w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku stwierdzenia, że wniosek o przyznanie pomocy nie spełnia wymogów formalnych Agencja wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.”;

5)   w § 15:

a) ust. 1d i 1e otrzymują brzmienie:

„1d. Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy oraz dołączonych do niego dokumentach. Dokonanie przez wnioskodawcę zmian we wniosku o przyznanie pomocy po upływie 20 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy nie ma wpływu na kolejność przysługiwania pomocy.

1e. W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 7 punktów.”,

b)   ust. 1h otrzymuje brzmienie:

„1h. Dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji przyznają wnioskodawcom punkty, o których mowa w ust. 1b, w terminie 50 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.”,

c)   ust. 1j otrzymuje brzmienie:

„1j. Prezes Agencji, niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1i, ustala na jej podstawie kolejność przysługiwania pomocy, podaje liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych wnioskodawców oraz określa, które z wniosków o przyznanie pomocy mieszczą się w limicie środków określonym w Programie, przez wskazanie, który wniosek o przyznanie pomocy jako pierwszy zawiera zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość tego limitu.”;

6)   w § 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Za wydatki na inwestycje, o których mowa w ust. 2, nie uznaje się wydatków poniesionych:

1)   przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;

2)   na inwestycje budowlane na gruntach stanowiących przedmiot dzierżawy.”;

7)   w § 19 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) ankietę monitorującą zawierającą informacje niezbędne dla celów monitorowania i oceny Programu oraz tabelę zawierającą wskazanie osiągniętej nadwyżki bezpośredniej z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie, sporządzone zgodnie z wzorem udostępnionym przez Agencję — do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy oraz na każde żądanie Agencji;

6) dokument potwierdzający uzupełnienie wykształcenia, w terminie 60 dni od dnia upływu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy — w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 3, z tym że w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2 — w terminie 60 dni od dnia upływu 3 lat i 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;”;

8)   w § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w § 18 ust. 1:

1)   pkt 1, pkt 1a, pkt 3 lit. b, pkt 5, pkt 6, pkt 7 lub pkt 8 — zwrotowi podlega 100% kwoty pomocy;

2)   pkt 2, pkt 2a lub pkt 4 — zwrotowi podlega 25% kwoty pomocy za niespełnienie każdego z warunków określonych tymi przepisami;

3)   pkt 3 lit. a — zwrotowi podlega 3% kwoty pomocy;

4)   pkt 3 lit. c:

a)   w przypadku nieosiągnięcia nadwyżki bezpośredniej z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie równej co najmniej 4 ESU — zwrotowi podlega 100% kwoty pomocy,

b)   w przypadku osiągnięcia nadwyżki bezpośredniej z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie równej co najmniej 4 ESU, jednak mniejszej niż wartość nadwyżki bezpośredniej w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy — zwrotowi podlega:

—  5% kwoty pomocy — jeżeli wartość nadwyżki bezpośredniej zmniejszyła się o 25% do 50% w stosunku do wartości nadwyżki bezpośredniej w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

—  10% kwoty pomocy — jeżeli wartość nadwyżki bezpośredniej zmniejszyła się o więcej niż 50% do 75% w stosunku do wartości nadwyżki bezpośredniej w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

—  25% kwoty pomocy — jeżeli wartość nadwyżki bezpośredniej zmniejszyła się o więcej niż 75% w stosunku do wartości nadwyżki bezpośredniej w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.”;

9)   w § 21 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) beneficjent wystąpi do dyrektora oddziału regionalnego Agencji z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, nie później niż w terminie 180 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;”;

10)  § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. 1. Innymi, niż wymienione w przepisach rozporządzenia nr 1974/2006, kategoriami siły wyższej lub wyjątkowymi okolicznościami, w przypadku wystąpienia których zwrot pomocy nie jest wymagany, są:

1) uniemożliwiające dalsze prowadzenie gospodarstwa zgodnie z założeniami biznesplanu:

a) wywłaszczenie części nieruchomości, jeżeli takiego wywłaszczenia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy,

b)   katastrofa naturalna powodująca trwałe uszkodzenie nieruchomości lub obiektów,

c)   wypadek lub awaria skutkująca zniszczeniem budynków, budowli lub innego mienia,

d)   wystąpienie organizmów kwarantannowych roślin,

e)   rozwiązanie umowy dzierżawy z przyczyn niezależnych od beneficjenta;

2) niezależne od beneficjenta okoliczności wynikające z cyklu nauczania w danym typie szkoły lub związane z terminem egzaminu zawodowego skutkujące nieuzupełnieniem wykształcenia w terminie, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 6, jeżeli beneficjent podjął naukę w wybranej szkole, uczelni, placówce kształcenia ustawicznego, placówce kształcenia praktycznego lub ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego w możliwie najbliższym terminie od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy i kontynuował naukę bez nieusprawiedliwionych przerw i opóźnień, a uzupełnienie wykształcenia nastąpi nie później niż w terminie 9 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 6.

2. Dokumentami potwierdzającymi zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są w szczególności:

1)   zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły lub zaświadczenie z uczelni o zakończeniu lub przewidywanym zakończeniu nauki i uzyskaniu świadectwa lub dyplomu;

2)   kopia wniosku o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego wraz z potwierdzeniem jego złożenia;

3)   kopia deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu zawodowego wraz z potwierdzeniem jej złożenia.”.

§ 2. Do wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przepisy § 2 ust. 7 pkt 2, § 7 ust. 1, § 8 ust. 1, § 14 ust. 2, § 15 ust. 1d, 1e, 1h i 1j oraz § 18 ust. 4 rozporządzenia wymienionego w § 1 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. Przepisy § 19 pkt 6 oraz § 22 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się również do beneficjentów, którym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia upłynęły terminy na spełnienie warunku, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia wymienionego w § 1.

§ 4. 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją”, w terminie 45 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przekaże informację o zmianie przepisów w zakresie, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, beneficjentom, którzy są zobowiązani na podstawie decyzji ostatecznej o ustaleniu kwoty nienależnie pobranych płatności do zwrotu pomocy finansowej przyznanej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” lub wobec których wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności w związku z niespełnieniem warunku, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia wymienionego w § 1, oraz pozostałym beneficjentom, którzy są zobowiązani do uzupełnienia wykształcenia zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia wymienionego w § 1.

2. W informacji, o której mowa w ust. 1, Agencja wzywa beneficjentów, w odniesieniu do których zaistniały okoliczności, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, do złożenia we właściwych oddziałach regionalnych Agencji, w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, oświadczenia o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wraz ze szczegółowymi wyjaśnieniami dotyczącymi tych okoliczności oraz dokumentami, o których mowa w § 22 ust. 2 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. Organ, który wydał decyzję ostateczną, o której mowa w ust. 1, na podstawie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, oraz dokumentów, o których mowa w § 22 ust. 2 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie uchylenia tej decyzji.

4. Organ, który wydał decyzję ostateczną, o której mowa w ust. 1, uchyla tę decyzję, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. Jeżeli decyzję ostateczną, o której mowa w ust. 1, wydał organ wyższego stopnia, organ ten uchyla również decyzję wydaną w tym zakresie w pierwszej instancji.

5. Postępowania w sprawie zwrotu pomocy finansowej przyznanej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” w związku z niespełnieniem przez beneficjenta warunku, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia wymienionego w § 1, z powodu wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia decyzją ostateczną, umarza się.

§ 5. 1. Przepisy § 20 ust. 3 pkt 3 i 4 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się również do beneficjentów, którzy:

1)   przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie spełnili warunku, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 3 lit. a lub c rozporządzenia wymienionego w § 1, lub

2)   są zobowiązani na podstawie decyzji ostatecznej o ustaleniu kwoty nienależnie pobranych płatności do zwrotu pomocy finansowej przyznanej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” w związku z niespełnieniem warunku, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 3 lit. a lub c rozporządzenia wymienionego w § 1.

2. Organ, który wydał decyzję ostateczną, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie zmiany tej decyzji.

3. W decyzji o zmianie decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, organ ustala kwotę nienależnie pobranych płatności zgodnie z § 20 ust. 3 pkt 3 lub 4 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).