ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a pkt 2 i 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 48, poz. 390, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1)   po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. Zobowiązanie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz § 5 ust. 1 pkt 2, jest wykonywane na gruntach objętych obszarem zatwierdzonym w rozumieniu art. 6 ust. 2 lit. c rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 25 z 28.01.2011, str. 8), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 65/2011”. Przepis ten stosuje się również w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 3 akapit trzeci rozporządzenia nr 65/2011.”;

2)   w § 8:

a)   ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wysokość pomocy na zalesianie, w danym roku kalendarzowym, ustala się jako iloczyn stawek wsparcia na zalesienie, premii pielęgnacyjnej lub premii zalesieniowej na hektar gruntu i powierzchni zalesionego gruntu objętego obszarem zatwierdzonym w rozumieniu art. 6 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 65/2011, po uwzględnieniu zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności, w szczególności zmniejszeń lub wykluczeń, o których mowa w art. 16 i art. 21 rozporządzenia nr 65/2011, a w przypadku wsparcia na zalesienie — zmniejszeń lub wykluczeń, o których mowa w art. 30 rozporządzenia nr 65/2011.”,

b)   po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu:

„4b. Przy ustalaniu wysokości pomocy na zalesianie, do powierzchni zalesionego gruntu objętego obszarem zatwierdzonym w rozumieniu art. 6 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 65/2011 zalicza się powierzchnię gruntu:

1)   wyznaczoną przez granicę uprawy leśnej i granicę sąsiedniego gruntu stanowiącego własność innego podmiotu, lecz nie większą niż wyznaczona przez granicę uprawy leśnej i linię biegnącą w odległości:

a)   1,5 m od granicy tej uprawy — w przypadku gdy grunt, na którym znajduje się ta uprawa, sąsiaduje z gruntem użytkowanym jako grunt leśny, stanowiącym własność innego podmiotu,

b)   3 m od granicy tej uprawy — w przypadku gdy grunt, na którym znajduje się ta uprawa, sąsiaduje z gruntem użytkowanym w sposób inny niż określony w lit. a, stanowiącym własność innego podmiotu;

2)   przeznaczoną do działań związanych z ochroną przeciwpożarową, o ile działania takie zostały określone w planie zalesienia.”;

3)   w § 9 w ust. 5 w pkt 7 w lit. b wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„w obrębie działki rolnej w rozumieniu art. 2 rozporządzenia nr 1122/2009, zwanej dalej „działką rolną”, znajdują się:”;

4)   w § 11:

a)   w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zgodnie z liczbą sadzonek na hektar określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia.”,

b)   po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przy ustalaniu spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, uwzględnia się powierzchnię gruntu, na którym znajduje się uprawa leśna, pomniejszoną o powierzchnię gruntu rolnego, na którym znajdują się obiekty, o których mowa w art. 34 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 1122/2009, w szczególności obiekty wskazane w § 9 ust. 5 pkt 7 lit. b, a także powierzchnię gruntu przeznaczoną do działań związanych z ochroną przeciwpożarową, o ile działania takie zostały określone w planie zalesienia.”;

5)   w § 12 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Uznaje się, że rolnik wykonał zalesienie zgodnie z planem zalesienia, jeżeli:

1)   zostało ono wykonane:

a)   przy użyciu sadzonek drzew i krzewów gatunków rodzimych, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przewidzianych w planie zalesienia,

b)   zgodnie z liczbą sadzonek na hektar określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

2)   uprawa leśna została ogrodzona — w przypadku gdy wykonanie ogrodzenia zostało przewidziane w planie zalesienia.”;

6)   po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

„§ 12a. W przypadku gdy rolnik, zakładając uprawę leśną, nie zachował odległości, o których mowa w § 11 ust. 3, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa rolnika, na piśmie, do wykonania działań w celu zachowania tych odległości oraz złożenia kierownikowi biura powiatowego Agencji oświadczenia o ich wykonaniu, w terminie 21 dni od dnia doręczenia tego wezwania.”;

7)   w § 13:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Kierownik biura powiatowego Agencji, w drodze decyzji, odmawia przyznania pomocy na zalesianie, jeżeli rolnik:

1)   nie złożył w wymaganym terminie oświadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 2, lub

2)   nie wykonał zalesienia zgodnie z planem zalesienia, przy czym w przypadku gdy nie zostało wykonane ogrodzenie uprawy leśnej, którego wykonanie zostało przewidziane w planie zalesienia, odmawia się przyznania pomocy na zalesianie jedynie w części przeznaczonej na to ogrodzenie, lub

3)   pomimo wezwania, o którym mowa w § 12a, nie wykonał w terminie czynności wskazanych w tym wezwaniu.

2. Jeżeli rolnik złożył w wymaganym terminie oświadczenie, o którym mowa w § 12 ust. 2, oraz wykonał zalesienie zgodnie z planem zalesienia i zgodnie z § 11 ust. 3, kierownik biura powiatowego Agencji, w drodze decyzji, przyznaje pomoc na zalesianie, w terminie 60 dni od dnia złożenia tego oświadczenia.”,

b)   ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli przed dokonaniem wypłaty premii pielęgnacyjnej lub premii zalesieniowej zostanie stwierdzona okoliczność uzasadniająca dokonanie zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności, w szczególności zmniejszeń lub wykluczeń o których mowa w art. 16 i art. 21 rozporządzenia nr 65/2011, kierownik biura powiatowego Agencji ustala, w drodze decyzji, wysokość tych premii za rok kalendarzowy, w którym stwierdzono te okoliczności, dokonując odpowiednich zmniejszeń lub wykluczeń, a jeżeli jest konieczne dokonanie wykluczenia, o którym mowa w art. 16 ust. 5 akapit trzeci i ust. 6 akapit drugi rozporządzenia nr 65/2011, to w tej decyzji ustala również kwotę podlegającą odliczeniu na podstawie art. 16 ust. 7 rozporządzenia nr 65/2011.”,

c)   w ust. 6a część wspólna otrzymuje brzmienie:

„— chyba że w danym roku kalendarzowym ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, o której mowa w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, a do wniosku o przyznanie tej płatności dołączył wymagany tymi przepisami materiał graficzny (materiał geograficzny), lub nie posiada żadnych działek rolnych, lub działki te są zalesione.”,

d)   ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Premia pielęgnacyjna w piątym roku od zalesienia oraz premia zalesieniowa, począwszy od piątego roku od zalesienia, jest wypłacana po uprzednim przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na grunt leśny, dokonywanym w formie decyzji wydanej przez starostę właściwego ze względu na położenie gruntów objętych zalesieniem albo w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Kopię decyzji w sprawie przekwalifikowania zalesionego gruntu na grunt leśny albo zaświadczenie o przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na grunt leśny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków składa się do kierownika biura powiatowego Agencji do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 5 lat od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 2.”,

e)   po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

„9a. W przypadku określonym w ust. 9, wypłata premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej może nastąpić po upływie terminu określonego w ust. 4, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 9, o ile zostały złożone w terminie określonym w tym przepisie.”;

8) w § 15:

a)   w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w terminie 3 miesięcy od dnia przeniesienia własności lub współwłasności tych gruntów złoży on wniosek o pomoc do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o pomoc, o którym mowa w § 9 ust. 4;”,

b)   po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie podlega przywróceniu.”,

c)   ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisy ust. 1, 3 i 3a stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy przeniesienie własności lub współwłasności gruntów objętych wnioskiem o pomoc nastąpiło po dniu doręczenia decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie.”,

d)   dodaje się ust. 5-8 w brzmieniu:

„5. W przypadku gdy pomoc na zalesianie do gruntów, o których mowa w ust. 4, zostanie przyznana rolnikowi, na rzecz którego została przeniesiona ich własność lub współwłasność, decyzja, o której mowa w ust. 4, wygasa z mocy prawa.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, postępowanie w sprawie wypłaty pomocy na zalesianie wszczęte na wniosek o wypłatę złożony przez rolnika, który przeniósł własność lub współwłasność gruntów objętych wnioskiem o pomoc, zawiesza się.

7. Zawieszone postępowanie w sprawie wypłaty pomocy na zalesianie podejmuje się z urzędu w przypadku, gdy:

1) decyzja w sprawie przyznania pomocy na zalesianie rolnikowi, na rzecz którego została przeniesiona własność lub współwłasność gruntów, o których mowa w ust. 4, stała się ostateczna;

2)   postępowanie w sprawie przyznania pomocy na zalesianie rolnikowi, na rzecz którego została przeniesiona własność lub współwłasność gruntów, o których mowa w ust. 4, zostało ostatecznie umorzone;

3)   rolnik, na rzecz którego została przeniesiona własność lub współwłasność gruntów, o których mowa w ust. 4, nie złożył wniosku o pomoc w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

8. Rolnik, na rzecz którego została przeniesiona własność lub współwłasność gruntów, o których mowa w ust. 4, któremu przyznano pomoc na zalesianie, wstępuje na miejsce strony do podjętego postępowania w sprawie wypłaty pomocy na zalesianie.”;

9)   w § 16a:

a)   po ust. 11 dodaje się ust. 11a-11c w brzmieniu:

„11a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, postępowanie w sprawie wypłaty pomocy na zalesianie wszczęte na wniosek o wypłatę złożony przez rolnika, o którym mowa w ust. 1, zawiesza się.

11b. Zawieszone postępowanie w sprawie wypłaty pomocy na zalesianie podejmuje się z urzędu w przypadku, gdy:

1)   decyzja w sprawie przyznania pomocy na zalesianie spadkobiercy rolnika stała się ostateczna;

2)   postępowanie w sprawie przyznania pomocy na zalesianie spadkobiercy rolnika zostało ostatecznie umorzone;

3)   wniosek, o którym mowa w ust. 2, nie został złożony w terminie.

11c. Spadkobierca rolnika, któremu przyznano pomoc na zalesianie, wstępuje na miejsce strony do podjętego postępowania w sprawie wypłaty pomocy na zalesianie.”,

b)   ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, własność lub współwłasność wszystkich albo części gruntów, do których została przyznana temu rolnikowi pomoc na zalesianie, przepisy ust. 1-9 oraz ust. 11–11c stosuje się odpowiednio.”;

10)  w § 16c dodaje się ust. 7-9 w brzmieniu:

„7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, postępowanie w sprawie wypłaty pomocy na zalesianie wszczęte na wniosek o wypłatę złożony przez rolnika, o którym mowa w ust. 1, zawiesza się.

8. Zawieszone postępowanie w sprawie wypłaty pomocy na zalesianie podejmuje się z urzędu w przypadku, gdy:

1)   decyzja w sprawie przyznania pomocy na zalesianie następcy prawnemu rolnika stała się ostateczna;

2)   postępowanie w sprawie przyznania pomocy na zalesianie następcy prawnemu rolnika zostało ostatecznie umorzone;

3)   wniosek, o którym mowa w ust. 2, nie został złożony w terminie.

9. Następca prawny rolnika, któremu przyznano pomoc na zalesianie, wstępuje na miejsce strony do podjętego postępowania w sprawie wypłaty pomocy na zalesianie.”;

11)  po § 16c dodaje się § 16d w brzmieniu:

„§ 16d. 1. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie rolnik, do którego ta decyzja została skierowana, zmarł, jego spadkobiercy przysługują prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania.

2. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie rolnik, do którego ta decyzja została skierowana, został rozwiązany albo przekształcony albo wystąpiło inne zdarzenie prawne, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby temu rolnikowi jako stronie postępowania, przysługują jego następcy prawnemu.

3. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania, przysługują kilku spadkobiercom, prawa te wykonuje ten spadkobierca, na którego pozostali spadkobiercy wyrazili pisemną zgodę.

4. W przypadku gdy w decyzji, o której mowa w ust. 1, została przyznana pomoc na zalesianie, pomoc na zalesianie przysługująca do wypłaty w pierwszym roku, licząc od dnia wykonania zalesienia, jest wypłacana spadkobiercy.

5. Jeżeli pomoc na zalesianie przysługująca do wypłaty w pierwszym roku, licząc od dnia wykonania zalesienia, nie została przekazana na rachunek bankowy rolnika, jego spadkobierca, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o wypłatę tej pomocy do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego rolnik złożył wniosek o pomoc, wraz z:

1)   odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku — w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia albo

2)   zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza — w terminie 14 dni od dnia wpisu aktu poświadczenia dziedziczenia do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia, albo

3)   w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

a)   zaświadczeniem sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo

b)   kopią wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

— potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

— poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji

— jednak nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia doręczenia rolnikowi decyzji w sprawie przyznania tej pomocy.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, spadkobierca rolnika składa odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

7. Jeżeli pomoc na zalesianie przysługująca do wypłaty w pierwszym roku, licząc od dnia wykonania zalesienia, nie została przekazana na rachunek bankowy rolnika, o którym mowa w ust. 2, jego następca prawny, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 2, składa wniosek o wypłatę tej pomocy do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego rolnik złożył wniosek o pomoc, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia temu rolnikowi tej decyzji.

8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, następca prawny rolnika dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.

9. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca rolnika, spadkobierca występujący z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5:

1)   dołącza do tego wniosku albo

2)   składa wraz z odpisem postanowienia sądu, o którym mowa w ust. 6

— oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika o wyrażeniu zgody na wypłatę temu spadkobiercy pomocy na zalesianie.

10. Zgoda, o której mowa w ust. 9, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek, o którym mowa w ust. 5, został złożony przez spadkobiercę będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.

11. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie przysługującej do wypłaty w pierwszym roku, licząc od dnia wykonania zalesienia, kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzję w sprawie wypłaty tej pomocy.

12. W przypadku gdy wniosek o wypłatę pomocy na zalesianie przysługującej do wypłaty w pierwszym roku, licząc od dnia wykonania zalesienia, nie został złożony albo jeżeli została wydana decyzja o odmowie jej wypłaty, decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, wygasają z mocy prawa.

13. Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, własność lub współwłasność wszystkich albo części gruntów, do których została przyznana temu rolnikowi pomoc na zalesianie, przepisy ust. 1, 3-6 i 9-12 stosuje się odpowiednio.”;

12)  w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rolnik zwraca:

1)   premię pielęgnacyjną w wysokości, która jest określona w załączniku nr 6 do rozporządzenia, jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że:

a)   nie wykasza roślinności zagłuszającej sadzonki,

b)   nie wykonuje określonych w planie zalesienia cięć pielęgnacyjnych drzew;

2)   wsparcie na zalesienie w wysokości, która jest określona w załączniku nr 6 do rozporządzenia, jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że:

a)   nie posiada dokumentów, o których mowa w § 17 pkt 1,

b)   udział drzew gatunków iglastych w powierzchni uprawy leśnej został przekroczony co najmniej o 20% w stosunku do udziału tych drzew przewidzianego w planie zalesienia.”;

13)  w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy premia pielęgnacyjna lub wsparcie na zalesienie nie zostały wypłacone i zachodzą przesłanki ich zwrotu określone w § 18 ust. 1, premia pielęgnacyjna lub wsparcie na zalesienie podlegają zmniejszeniu zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia.”;

14)  w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyrażona w procentach wielkość zmniejszenia pomocy na zalesianie gruntów rolnych, w zależności od dokonanej oceny wagi stwierdzonej niezgodności, jest określona w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przy czym w zakresie zmniejszenia pomocy na zalesianie gruntów rolnych dokonywanej w przypadku, o którym mowa w art. 51 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) — jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 361 i 1312).”;

15)  użyty w § 16 ust. 4 pkt 2 lit. b tiret drugie i w § 16a ust. 4 pkt 2 lit. b tiret drugie wyraz „publicznego” zastępuje się wyrazem „wyznaczonego”;

16)  załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

17)  załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w sprawach objętych postępowaniami:

1)   wszczętymi przed dniem:

a)   1 czerwca 2013 r. i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia — w przypadku postępowań w sprawie przyznania pomocy,

b)   15 marca 2013 r. i niezakończonymi ostateczną decyzją lub wypłatą przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia — w przypadku postępowań w sprawie wypłaty pomocy,

2)   zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie dotychczasowych przepisów — w przypadku gdy zostały wznowione

— stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. (poz. 36)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 94, poz. 608, z 2011 r. Nr 93, poz. 543 oraz z 2012 r. poz. 599.