ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2011 r.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób i warunki wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, na morzu terytorialnym, w Zatoce Puckiej, w Zatoce Gdańskiej oraz poza polskimi obszarami morskimi.

§ 2. Wykorzystanie ogólnej kwoty połowowej odbywa się przez jej podział na statki rybackie wpisane do rejestru statków rybackich.

§ 3. Podziału ogólnej kwoty połowowej łososia dla podobszarów 22-31 Morza Bałtyckiego dokonuje się, przyznając:

1) 50 % — do równego podziału na poszczególne statki rybackie, których armatorzy posiadali kwoty połowowe łososia w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na 2007 r. lub 2008 r.;

2) 50 % — do równego podziału na pozostałe statki rybackie.

§ 4. 1. Podziału kwoty połowowej dorsza określonej dla Morza Bałtyckiego, obejmującej ogólną kwotę połowową dorsza dla podobszarów 22-24 i ogólną kwotę połowową dorsza dla podobszarów 25-32, dokonuje się na statki rybackie według długości całkowitej tych statków, zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich na dzień 31 października 2009 r., jeżeli ich armatorzy mieli wydane do dnia 31 października 2009 r. specjalne zezwolenia połowowe uprawniające do połowów na obszarach, o których mowa w § 1, przyznając:

1) 1 130 ton — na statki rybackie o długości całkowitej mniejszej niż 8 m, bez podziału na poszczególne statki rybackie;

2) 9 157,5 tony — do równego podziału na poszczególne statki rybackie, jeżeli ich armatorzy spełniają warunek określony w art. 10 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz. Urz. UE L 248 z 22.09.2007, str. 1), z wyłączeniem statków rybackich, których armatorzy:

a) posiadali w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na 2009 r. lub 2010 r. indywidualną kwotę połowową dorsza i nie dokonali jej przekazania:

— w 2009 r. w sposób określony w § 6a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2009 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1497 oraz z 2009 r. Nr 15, poz. 83), lub

— w 2010 r. w sposób określony w § 11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2010 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1594 oraz z 2010 r. Nr 43, poz. 248 i Nr 177, poz. 1194),

b) nie prowadzili połowów dorsza w 2009 r. i 2010 r., jednak kwotę połowową dorsza wylosowaną do odłowienia i posiadaną w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na 2010 r. przekazali w sposób określony w § 11 rozporządzenia, o którym mowa w lit. a tiret drugie, do odłowienia armatorowi, który prowadził połowy dorsza w 2009 r.

2. Podziału, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje się na:

1) 83 statki rybackie o długości całkowitej od 8 m do 11,99 m — po 55 ton na każdy statek rybacki;

2) 18 statków rybackich o długości całkowitej od 12 m do 14,99 m — po 65 ton na każdy statek rybacki;

3) 18 statków rybackich o długości całkowitej od 15 m do 18,49 m — po 85 ton na każdy statek rybacki;

4) 3 statki rybackie o długości całkowitej od 18,50 m do 20,49 m — po 90 ton na każdy statek rybacki;

5) 9 statków rybackich o długości całkowitej od 20,50 m do 25,49 m — po 102,5 tony na każdy statek rybacki;

6) 10 statków rybackich o długości całkowitej powyżej 25,49 m — po 70 ton na każdy statek rybacki.

3. Kwota połowowa dorsza odłowiona w 2011 r. przez armatora statku rybackiego o długości całkowitej mniejszej niż 8 m nie może wynieść więcej niż 15 ton.

§ 5. Z kwoty połowowej dorsza, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, kwotę 130 ton dorsza przeznacza się na połowy w celach naukowo-badawczych.

§ 6. 1. Armator, któremu przyznano kwotę połowową dorsza zgodnie z podziałem, o którym mowa w § 4 ust. 2, może zrezygnować z całości kwoty połowowej dorsza przyznanej na jego statek rybacki i przekazać ją na rzecz armatora będącego armatorem statku rybackiego w tym samym przedziale długości całkowitej statków rybackich, określonym w § 4 ust. 2, jeżeli armator ten posiadał w 2009 r. lub 2010 r. w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualną kwotę połowową dorsza.

2. Przekazanie całości kwoty, o której mowa w ust. 1, następuje w drodze zmiany specjalnych zezwoleń połowowych dokonywanej na wspólny wniosek armatorów, o których mowa w ust. 1, złożony w terminie do dnia 15 marca 2011 r.

§ 7. 1. Podziału ogólnej kwoty połowowej szprota dla podobszarów 22-32 Morza Bałtyckiego dokonuje się, bez podziału na poszczególne statki rybackie, przyznając:

1) 90 % — na statki rybackie armatorów, którzy w 2009 r. i 2010 r. posiadali w specjalnym zezwoleniu połowowym kwotę połowową szprota i dokonali odłowienia jej części w 2009 r. lub 2010 r.;

2) 10 % — na pozostałe statki rybackie.

2. W przypadku podziału, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, kwota połowowa szprota odłowiona w 2011 r. przez armatora statku rybackiego o długości całkowitej:

1) do 14,99 m — nie może wynieść więcej niż 200 ton na jeden statek rybacki;

2) od 15 m do 18,49 m — nie może wynieść więcej niż 400 ton na jeden statek rybacki;

3) od 18,50 m do 20,49 m — nie może wynieść więcej niż 1000 ton na jeden statek rybacki;

4) od 20,50 m do 25,49 m — nie może wynieść więcej niż 2 000 ton na jeden statek rybacki;

5) od 25,50 m do 30,49 m — nie może wynieść więcej niż 3 500 ton na jeden statek rybacki;

6) powyżej 30,49 m — nie może wynieść więcej niż 4 000 ton na jeden statek rybacki.

3. W przypadku podziału, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, kwota połowowa szprota odłowiona w 2011 r. przez armatora statku rybackiego o długości całkowitej:

1) do 14,99 m — nie może wynieść więcej niż 100 ton na jeden statek rybacki;

2) od 15 m do 18,49 m — nie może wynieść więcej niż 200 ton na jeden statek rybacki;

3) od 18,50 m do 20,49 m — nie może wynieść więcej niż 500 ton na jeden statek rybacki;

4) od 20,50 m do 25,49 m — nie może wynieść więcej niż 1000 ton na jeden statek rybacki;

5) od 25,50 m do 30,49 m — nie może wynieść więcej niż 1750 ton na jeden statek rybacki;

6) powyżej 30,49 m — nie może wynieść więcej niż 2 000 ton na jeden statek rybacki.

§ 8. 1. Podziału ogólnej kwoty połowowej śledzia dla podobszarów 22-24 Morza Bałtyckiego, zwanego dalej „śledziem zachodnim”, dokonuje się na statki rybackie, których armatorzy w 2007 r. lub 2008 r., lub 2009 r. posiadali w specjalnym zezwoleniu połowowym kwotę śledzia zachodniego oraz dokonali odłowienia jej części w co najmniej jednym z tych lat.

2. W celu dokonania podziału, o którym mowa w ust. 1, oblicza się udział procentowy armatora statku rybackiego w całkowitych połowach śledzia zachodniego, zgodnie z wzorem:

W % = 100 × Pa/Pwa

gdzie:

W — wyrażony w procentach udział armatora statku rybackiego w całkowitych połowach śledzia zachodniego (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku),

Pa — całkowite połowy, w latach 2007-2009, śledzia zachodniego dokonane przez armatora statku rybackiego, który posiadał kwotę śledzia zachodniego w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na 2007 r. lub 2008 r., lub 2009 r.,

Pwa — całkowite połowy, w latach 2007-2009, śledzia zachodniego dokonane przez armatorów wszystkich statków rybackich, którzy posiadali kwotę śledzia zachodniego w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na 2007 r. lub 2008 r., lub 2009 r.

3. Wysokość indywidualnej kwoty połowowej śledzia zachodniego przyznawanej armatorowi na statek rybacki stanowi iloczyn liczby stanowiącej procentowy udział armatora statku rybackiego w całkowitych połowach kwoty śledzia zachodniego, obliczony zgodnie z ust. 2, oraz liczby stanowiącej ogólną kwotę połowową śledzia zachodniego w 2011 r.

4. Indywidualnej kwoty połowowej śledzia zachodniego nie przyznaje się, jeżeli udział danego armatora w całkowitych połowach śledzia zachodniego, obliczony zgodnie z ust. 2, jest mniejszy niż 0,01 %.

§ 9. 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza w terminie do dnia 31 marca 2011 r., na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa, informację o wysokości dodatkowych kwot połowowych dorsza, łososia lub śledzia zachodniego:

1) niewykorzystanych po podziałach, o których mowa w § 3, § 4 ust. 1 pkt 2 lub § 8 ust. 1;

2) pochodzących z wymian kwot połowowych między państwami członkowskimi dokonanych na podstawie art. 20 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 358 z 31.12.2002, str. 59, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 5, str. 460).

2. W przypadku dokonania wymiany kwot połowowych, o której mowa w ust. 1 pkt 2, po dniu 21 marca 2011 r., minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa informację o wysokości dodatkowych kwot połowowych w terminie 90 dni od dnia dokonania tej wymiany.

3. Dodatkowa kwota połowowa danego gatunku, o którym mowa w ust. 1, przysługuje armatorowi, któremu w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na 2011 r. przyznano kwotę połowową na ten gatunek, jeżeli:

1) nie została wydana w 2011 r. decyzja ostateczna w sprawie naruszenia przepisów o rybołówstwie przy użyciu statku rybackiego, na który armator wystąpił z wnioskiem o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej;

2) armator nie przekazał w 2011 r. całości albo części swojej indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku do odłowienia innemu armatorowi.

§ 10. 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa dokonuje podziału dodatkowych kwot połowowych:

1) dorsza, w przypadku armatorów statków rybackich:

a) w przedziałach długości całkowitej statków rybackich określonych w § 4 ust. 2, w sposób określony w załączniku do rozporządzenia,

b) o długości całkowitej mniejszej niż 8 m, w częściach równych na poszczególne statki rybackie, których armatorzy wykorzystali limit, o którym mowa w § 4 ust. 3;

2) łososia w częściach równych na poszczególne statki rybackie;

3) śledzia zachodniego w częściach równych na poszczególne statki rybackie.

2. Podziału dodatkowych kwot połowowych dorsza minister właściwy do spraw rybołówstwa dokonuje po zasięgnięciu opinii organizacji społeczno-zawodowych rybaków, według długości całkowitej statków rybackich zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich na dzień 31 października 2009 r., biorąc pod uwagę stopień wykorzystania kwoty połowowej dorsza przez armatorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

3. Wniosek o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej składa się wraz z wnioskiem o zmianę specjalnego zezwolenia połowowego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1 albo 2.

4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa nie dokonuje podziału dodatkowej kwoty połowowej łososia, jeżeli kwota połowowa przypadająca na jeden statek rybacki wynosiłaby mniej niż 1 sztukę łososia.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, pozostałą liczbę sztuk łososia uwzględnia się w kolejnym podziale dodatkowych kwot połowowych tego gatunku.

§ 11. Ogólna kwota połowowa śledzia określona dla podobszarów 25-27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego oraz ogólna kwota połowowa gładzicy określona dla podobszarów 22-32 Morza Bałtyckiego może być wykorzystana przez armatorów statków rybackich bez dokonywania podziału na poszczególne statki rybackie.

§ 12. 1. Podziału ogólnych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich, określonych dla obszarów:

1) Svalbard,

2) objętych:

a) Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzoną w Ottawie dnia 24 października 1978 r.,

b) Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzoną w Londynie dnia 18 listopada 1980 r.

— dokonuje się proporcjonalnie do zdolności połowowej statku rybackiego, wyrażonej jako iloczyn pojemności statku rybackiego w GT i mocy silnika w kW, na statki rybackie, których armatorzy wykorzystali, co najmniej przez 3 lata w latach 1997—2010, przyznane lub przekazane im kwoty połowowe danego, określonego we wniosku o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na 2011 r., gatunku organizmów morskich, w drodze ich odłowienia lub wymiany kwot z organizacjami producentów mającymi siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W przypadku gdy nie jest możliwe dokonanie podziału ogólnej kwoty połowowej, o którym mowa w ust. 1, podziału ogólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich dokonuje się, przyznając:

1) 90 % — na statki rybackie, których armatorzy wykorzystali, co najmniej przez 3 lata w latach 1997—2010, przyznane lub przekazane im kwoty połowowe dowolnego gatunku organizmów morskich na odpowiednim obszarze określonym w ust. 1, w drodze ich odłowienia lub wymiany kwot z organizacjami producentów mającymi siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) 10 % — na pozostałe statki rybackie.

§ 13. Podziału ogólnych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich, określonych dla akwenów położonych poza obszarem Morza Bałtyckiego oraz innych niż obszary określone w § 12 ust. 1, dokonuje się proporcjonalnie do zdolności połowowej statku rybackiego, wyrażonej jako iloczyn pojemności statku rybackiego w GT i mocy silnika w kW, przyznając:

1) 90 % — na statki rybackie, których armatorzy wykorzystali wlatach 1997—2010 przyznane lub przekazane im kwoty połowowe danego, określonego we wniosku o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na 2011 r., gatunku organizmów morskich, w drodze ich odłowienia lub wymiany kwot z organizacjami producentów mającymi siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) 10 % — na pozostałe statki rybackie.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 92, poz. 753 i Nr 168, poz. 1323.