ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych

Na podstawie art. 40d ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505) zarządza się, co następuje:

§ 1. Minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku:

1) pszenicy zwyczajnej —150 kg;

2) pszenicy mieszańcowej — 80 kg;

3) żyta populacyjnego — 130 kg;

4) żyta syntetycznego — 80 kg;

5) żyta mieszańcowego — 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;

6) jęczmienia — 130 kg;

7) pszenżyta — 150 kg;

8) owsa — 150 kg;

9) łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) — 150 kg;

10) grochu siewnego — 200 kg;

11) wyki siewnej — 80 kg;

12) bobiku —270 kg;

13) ziemniaka — 2 000 kg;

14) mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1–12 — 140 kg.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych (Dz. U. Nr 45, poz. 293 i Nr 107, poz. 738).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).