ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” w zakresie działania „Scalanie gruntów”

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ubiegający się o dofinansowanie projektu w zakresie działania „Scalanie gruntów”, zwany dalej „wnioskodawcą”, składa wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, zwany dalej „wnioskiem”, do instytucji wdrażającej.

2. Wniosek jest składany w formie elektronicznej i papierowej, przy czym:

1) forma elektroniczna wniosku jest zapisem treści wniosku na elektronicznym nośniku informacji, sporządzonym przy użyciu aktualnego programu komputerowego udostępnionego przez instytucję płatniczą;

2) forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu elektronicznego treści wniosku, o którym mowa w pkt 1, podpisanym przez wnioskodawcę.

§ 2. Do wniosku wnioskodawca dołącza:

1) kopię wniosku właścicieli gospodarstw rolnych lub wniosku właścicieli gruntów o wszczęcie postępowania scaleniowego;

2) kopię postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego;

3) założenia do projektu scalenia zawierające:

a) przebieg istniejących i projektowanych ulic oraz dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

b) usytuowanie gruntów:

– zajętych przez urządzenia melioracji wodnych podstawowych oraz przewidzianych do wykonania na nich takich urządzeń,

– przeznaczonych na cele miejscowej użyteczności publicznej,

– przeznaczonych na cele inne niż rolne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

4) ocenę wpływu scalenia gruntów na środowisko, dokonaną na etapie opracowywania założeń do projektu scalenia;

5) pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone;

6) kopię dokumentu potwierdzającego przyznanie środków finansowych na współfinansowanie realizacji projektu z budżetu państwa.

§ 3. Wnioskodawca składa wniosek wraz z dokumentami wymienionymi w § 2:

1) w miejscu i terminie wyznaczonym przez instytucję wdrażającą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 30 dni;

2) osobiście, przesyła pocztą kurierską lub listem poleconym.

§ 4. 1. Dniem złożenia wniosku jest dzień wpływu do instytucji wdrażającej poprawnie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Wpływ wniosku do instytucji wdrażającej potwierdza się pieczęcią z datą wpływu.

§ 5. 1. W przypadku wpływu wniosku nieprawidłowo wypełnionego lub bez wymaganych załączników instytucja wdrażająca wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1, instytucja wdrażająca pozostawia wniosek bez rozpoznania, o czym informuje wnioskodawcę.

§ 6. Wzór wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 7. Do dnia udostępnienia programu komputerowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, wnioski w formie elektronicznej są sporządzane przy użyciu programu komputerowego wskazanego przez instytucję zarządzającą.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. (poz. 2863)

WZÓR

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA „SCALANIE GRUNTÓW”

(PDF)