ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” w zakresie działania „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów”

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ubiegający się o dofinansowanie projektu w zakresie działania „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów”, zwany dalej „wnioskodawcą”, składa wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, zwany dalej „wnioskiem”, do instytucji wdrażającej.

2. Wniosek jest składany w formie papierowej.

3. Wnioskodawca może złożyć wniosek w formie elektronicznej i papierowej pod warunkiem, że:

1) forma elektroniczna wniosku jest zapisem treści wniosku na elektronicznym nośniku informacji, sporządzonym przy użyciu aktualnego programu komputerowego udostępnionego przez instytucję płatniczą;

2) forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu elektronicznego treści wniosku, o którym mowa w pkt 1, podpisanym przez wnioskodawcę.

§ 2. Wnioskodawca będący osobą fizyczną dołącza do wniosku:

1) kopię dokumentu tożsamości — w części dotyczącej danych osobowych;

2) w przypadku gdy projekt jest realizowany na nieruchomości stanowiącej przedmiot współposiadania:

a) informację zawierającą następujące dane współposiadacza nieruchomości:

— imię,

— nazwisko,

— serię i numer dokumentu tożsamości,

— numer identyfikacji podatkowej NIP,

b) oświadczenie współposiadacza nieruchomości, że wyraża on zgodę na ubieganie się o dofinansowanie realizacji projektu;

3) aktualne zaświadczenia, wydane przez:

a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego lub o niefigurowaniu w ewidencji płatników składek ubezpieczeniowych,

b) Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS):

— o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego lub o niefigurowaniu w ewidencji płatników składek ubezpieczeniowych,

— potwierdzające, że domownik, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jest objęty ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym,

c) naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub o niefigurowaniu w ewidencji podatników lub płatników podatków;

4) aktualne zaświadczenia potwierdzające, że wnioskodawca nie ma ustalonego prawa do emerytury ani:

a) renty stałej przyznanej na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, wydane przez ZUS,

b) renty stałej rolniczej przyznanej na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników ani renty inwalidzkiej przyznanej na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin, wydane przez KRUS,

c) wojskowej renty inwalidzkiej przyznanej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin orzeczonej w związku z całkowitą niezdolnością do pracy (I grupa), wydane przez właściwy organ emerytalno-rentowy, jeżeli wnioskodawca podlegał lub podlega ubezpieczeniu na podstawie tych przepisów,

d) renty inwalidzkiej przyznanej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, orzeczonej w związku z całkowitą niezdolnością do pracy (I grupa), wydane przez właściwy organ emerytalno-rentowy, jeżeli wnioskodawca podlegał lub podlega ubezpieczeniu na podstawie tych przepisów.

§ 3. Wnioskodawca będący osobą prawną dołącza do wniosku:

1) odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym;

2) aktualne zaświadczenia, wydane przez:

a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

— o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego lub o niefigurowaniu w ewidencji płatników składek ubezpieczeniowych,

b) naczelnika urzędu skarbowego — o braku zaległości podatkowych lub o niefigurowaniu w ewidencji podatników lub płatników podatków;

3) kopię umowy, statutu lub regulaminu organizacyjnego.

§ 4. 1. Do wniosku, oprócz dokumentów wymienionych w § 2 i 3, wnioskodawca dołącza:

1) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) – w przypadku gdy projekt dotyczy rozwijania prowadzonej działalności gospodarczej;

2) aktualne zaświadczenia, wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o:

a) wielkości gospodarstwa rolnego,

b) braku zaległości podatkowych lub o niefigurowaniu w ewidencji podatkowej nieruchomości;

3) opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym projektu;

4) ekonomiczny plan projektu;

5) wyliczenie żywotności ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM);

6) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy dofinansowanie, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika instytucji wdrażającej;

7) dokument potwierdzający zgodę właściciela nieruchomości na realizację projektu – w przypadku gdy projekt realizowany jest na nieruchomości niebędącej własnością wnioskodawcy;

8) kopie dokumentów potwierdzających udzielenie wnioskodawcy pomocy publicznej, do której zgodnie z rozporządzeniem 69/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE L 010 z 13.01.2001) stosuje się art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w okresie trzech kolejnych lat, liczonych do dnia przyznania dofinansowania na realizację projektu – w przypadku gdy wnioskodawca uzyskał pomoc publiczną jako pomoc de minimis;

9) w przypadku gdy projekt dotyczy robót budowlanych:

a) kosztorys inwestorski, który powinien zawierać:

– tytuł projektu,

– nazwę obiektu lub robót budowlanych z podaniem lokalizacji,

– imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres wnioskodawcy oraz podpis wnioskodawcy,

– imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres podmiotu opracowującego kosztorys oraz jego podpis,

– datę opracowania kosztorysu,

– ogólną charakterystykę obiektu lub robót budowlanych, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót budowlanych, wpływającymi na koszt tego obiektu lub tych robót,

– przedmiar lub obmiar robót budowlanych,

– kalkulację sporządzoną metodą uproszczoną,

– wartość kosztorysową robót budowlanych,

– tabelę wartości elementów scalonych,

b) kopię pozwolenia na budowę lub pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli na podstawie przepisów prawa budowlanego lub przepisów prawa wodnego istnieje obowiązek uzyskania takich pozwoleń,

c) kopię dokumentu zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania robót budowlanych, potwierdzoną przez ten organ, wraz z:

– oświadczeniem wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub

– kopią zaświadczenia wydanego przez właściwy organ, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych;

10) pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone;

11) w przypadku projektów dotyczących podjęcia działalności w zakresie:

a) agroturystyki lub usług związanych z turystyką i wypoczynkiem obejmujących tworzenie bazy noclegowej dla turystyki wiejskiej – opinię jednostki prowadzącej kategoryzację obiektów zakwaterowania potwierdzającą zgodność projektu z wymogami standaryzacji, albo

b) usług hotelarskich świadczonych wyłącznie w obiektach hotelarskich –przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii, wydane na podstawie art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 i Nr 273, poz. 2703);

12) w przypadku projektów dotyczących rozwijania działalności w zakresie:

a) agroturystyki lub usług związanych z turystyką i wypoczynkiem, obejmujących tworzenie bazy noclegowej dla turystyki wiejskiej:

— kopię dokumentu określającego kategorię obiektu zakwaterowania, nadaną przez jednostkę nadającą kategorie obiektom zakwaterowania, które poddane zostały kategoryzacji, albo

— opinię jednostki nadającej kategorie obiektom zakwaterowania, potwierdzającą zgodność projektu z wymogami standaryzacji — w przypadku obiektów, które nie zostały poddane kategoryzacji, albo

b) usług hotelarskich świadczonych wyłącznie w obiektach hotelarskich – kopię decyzji określającej kategorię obiektu hotelarskiego, nadaną na podstawie art. 38 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

2. Jeżeli koszt realizacji zadania w ramach projektu przekracza kwotę 50 000 zł, do opisu zadań, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dołącza się:

1) kopie zapytań ofertowych wysłanych do co najmniej 5 dostawców wraz z potwierdzeniem ich wysłania;

2) kopie co najmniej 3 ofert na zakup lub wykonanie zadań;

3) uzasadnienie wyboru oferty.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy:

1) robót budowlanych i remontowych;

2) zakupu używanego sprzętu, maszyn i urządzeń;

3) wnioskodawców, którzy są obowiązani stosować przepisy o zamówieniach publicznych.

4. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli wynika to z przyjętej technologii produkcji, można przedłożyć jedną ofertę.

5. Jeżeli do realizacji projektu, z odrębnych przepisów, w szczególności z przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, dotyczących warunków zdrowotnych żywności i żywienia, ochrony środowiska lub ochrony zwierząt, wynika obowiązek uzyskania decyzji, w tym zezwoleń lub pozwoleń, lub opinii organów administracji publicznej, wnioskodawca dołącza do wniosku kopie tych dokumentów.

§ 5. Dokumenty wymienione w § 4 ust. 1 pkt 3–5 składa się na formularzach udostępnianych przez instytucję wdrażającą.

§ 6. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się osobiście, przesyła pocztą kurierską lub listem poleconym.

§ 7. Złożenie wniosku do instytucji wdrażającej potwierdza się pieczęcią z datą wpływu.

§ 8. 1. W przypadku złożenia wniosku nieprawidłowo wypełnionego lub bez wymaganych załączników instytucja wdrażająca wzywa wnioskodawcę, w formie pisemnej, do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1, instytucja wdrażająca pozostawia wniosek bez rozpoznania, o czym informuje wnioskodawcę.

§ 9. Wzór wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 10. 1. Do dnia udostępnienia programu komputerowego, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1, wnioski w formie elektronicznej są sporządzane przy użyciu programu komputerowego wskazanego przez instytucję zarządzającą.

2. Wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami, złożone w terminie od dnia 15 września 2004 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, które zawierają informacje określone w rozporządzeniu, uznaje się za wnioski ważnie złożone.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.