ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania

Na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, Nr 52, poz. 303 i Nr 158, poz. 989) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw, zwanej dalej „grupą”, jest przyznawana pomoc finansowa na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji związanych ze zbiorem, przechowywaniem, magazynowaniem lub przygotowaniem do sprzedaży owoców i warzyw, ujętych w grupie lub grupach produktów, dla których grupa została wstępnie uznana, jeżeli:

1) inwestycja lub jej etap:

a) zostały ujęte w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania na dany okres rozliczeniowy,

b) zostały zrealizowane,

c) są dostosowane do wielkości produkcji owoców i warzyw sprzedawanych przez grupę i wyprodukowanych przez jej członków, nieprzekraczającej wielkości planowanej na ostatni rok realizacji zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania,

d) odpowiadają specyfice zbioru i działań wykonywanych w odniesieniu do owoców i warzyw po jego dokonaniu;

2) grunt, na którym została zrealizowana inwestycja, lub budynek albo budowla, w których została zrealizowana inwestycja, stanowią własność lub przedmiot użytkowania wieczystego grupy, z zastrzeżeniem ust. 2;

3) grupa, z zastrzeżeniem ust. 3, zobowiązała się do niezbywania i nieudostępniania innemu podmiotowi inwestycji objętej dofinansowaniem przed upływem:

a) 5 lat od dnia nabycia narzędzia, maszyny, urządzenia lub samochodu ciężarowego,

b) 10 lat od dnia nabycia lub oddania do użytku budynku lub budowli.

2. W przypadku gdy grunt, budynek albo budowla, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie stanowią własności lub przedmiotu użytkowania wieczystego grupy, pomoc finansowa jest przyznawana na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji polegającej na zakupie lub montażu przez grupę maszyny lub urządzenia na gruncie, w budynku lub w jego części albo w budowli będących w posiadaniu innego podmiotu, udostępnionych grupie na podstawie umowy, pod warunkiem że po zdemontowaniu tej maszyny lub urządzenia i dokonaniu ponownego montażu stan techniczny tej maszyny lub urządzenia pozwoli na ich używanie zgodne z przeznaczeniem.

3. Grupa może udostępnić inwestycję:

1) innemu podmiotowi na podstawie umowy określającej okres i warunki wykorzystywania inwestycji przez ten podmiot, jeżeli w wyniku wystąpienia zjawisk atmosferycznych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których spadek wartości produkcji sprzedanej wystąpił z przyczyn niezależnych od wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw (Dz. U. Nr 27, poz. 166), wystąpił okresowy brak możliwości pełnego wykorzystania inwestycji w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i d;

2) członkom tej grupy, jeżeli ta inwestycja jest związana ze zbiorem owoców i warzyw, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, w celu dokonania ich zbioru.

4. Jeżeli:

1) zbycie budynków, budowli, narzędzi, maszyn, urządzeń lub samochodów ciężarowych nastąpi przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, lub

2) inwestycja zostanie udostępniona w przypadkach innych niż określone w ust. 3

— grupa zwraca kwotę w wysokości 100 % pomocy finansowej przyznanej na inwestycję, zwiększoną o odsetki ustawowe liczone od dnia zbycia tej inwestycji lub udostępnienia jej innemu podmiotowi do dnia zwrotu przyznanej pomocy finansowej.

§ 2. 1. Potwierdzeniem spełniania przez grupę warunków przyznania pomocy finansowej, o której mowa w § 1 ust. 1, jest złożenie:

1) oświadczenia lub dokumentu potwierdzającego zrealizowanie inwestycji lub jej etapu;

2) faktury albo dokumentu o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzających wysokość kosztów poniesionych na zrealizowanie inwestycji lub jej etapu;

3) oświadczenia, że:

a) grunt, na którym została zrealizowana inwestycja, lub budynek albo budowla, w których została zrealizowana inwestycja, stanowią własność lub przedmiot użytkowania wieczystego grupy albo

b) grunt, na którym została zrealizowana inwestycja, lub budynek albo budowla, w których została zrealizowana inwestycja, są w posiadaniu innego podmiotu, z zastrzeżeniem ust. 2,

c) nabycie gruntu jest związane z realizacją inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania — jeżeli grupa nabywa taki grunt,

d) zbycie lub udostępnienie innemu podmiotowi inwestycji objętej dofinansowaniem nie nastąpi przed upływem okresu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3;

4) dla inwestycji lub jej etapu dotyczącego prac budowlanych:

a) aktualnego kosztorysu sporządzonego, z zastosowaniem cen rynkowych, na podstawie obmiaru zrealizowanej inwestycji, z potwierdzonym przez kierownika budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane — przez inwestora, zakresem wykonanych robót, potwierdzonego przez inspektora nadzoru budowlanego,

b) pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania robót budowlanych, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

c) protokołu odbioru końcowego i decyzji dopuszczającej do użytkowania obiekt, zgodnie z przepisami prawa budowlanego — po zrealizowaniu inwestycji.

2. Potwierdzeniem spełniania przez grupę warunków przyznania pomocy finansowej, w przypadku inwestycji polegającej na zakupie lub montażu przez tę grupę maszyny lub urządzenia, o których mowa w § 1 ust. 2, na gruncie, w budynku lub w jego części albo w budowli będących w posiadaniu innego podmiotu, jest złożenie, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1–3, także:

1) oświadczenia, że po zdemontowaniu maszyny lub urządzenia i dokonaniu ponownego ich montażu stan techniczny tej maszyny lub urządzenia pozwoli na ich używanie zgodne z przeznaczeniem;

2) umowy zawartej między grupą a innym podmiotem będącym w posiadaniu gruntu, budynku lub budowli, w których nastąpi montaż zakupionej przez grupę maszyny lub urządzenia, określającej okres i warunki dzierżawy, najmu lub użyczenia grupie tego gruntu, budynków lub ich części, lub budowli, warunki montażu i demontażu maszyny lub urządzenia oraz warunki wypowiedzenia umowy.

§ 3. 1. W przypadku nabycia używanego narzędzia, maszyny, urządzenia lub samochodu ciężarowego pomoc finansowa, o której mowa w § 1 ust. 1, jest przyznawana, jeżeli grupa złoży:

1) dokument albo oświadczenie zbywcy potwierdzające, że zbywca był uprawniony do zbycia narzędzia, maszyny, urządzenia lub samochodu ciężarowego oraz że w okresie ostatnich 7 lat nie były one nabyte ze środków stanowiących dofinansowanie z krajowych lub wspólnotowych środków publicznych;

2) oświadczenie, że narzędzie, maszyna, urządzenie lub samochód ciężarowy mają właściwości techniczne zgodne z ich przeznaczeniem określonym w planie dochodzenia do uznania oraz spełniają obowiązujące normy techniczne.

2. W przypadku zakupu budynku lub budowli pomoc finansowa, o której mowa w § 1 ust. 1, jest przyznawana, jeżeli grupa złoży dokument albo oświadczenie zbywcy potwierdzające, że zbywca był uprawniony do zbycia budynku lub budowli oraz że w okresie ostatnich 10 lat nie były one nabyte przy współudziale środków stanowiących dofinansowanie z krajowych lub wspólnotowych środków publicznych.

§ 4. Wykaz kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 5. 1. Pomoc finansowa na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji polegających na zakupie gruntu, budynku, budowli, używanego narzędzia, używanej maszyny, używanego urządzenia lub używanego samochodu ciężarowego jest przyznawana wyłącznie do wysokości stanowiącej wartość rynkową takich inwestycji.

2.  Wartość rynkowa inwestycji wymienionych w ust. 1 jest określana na podstawie dokumentu wystawionego przez uprawnionego rzeczoznawcę.

3. Wysokość pomocy finansowej na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji innych niż wymienione w ust. 1 jest określana na podstawie złożonej przez grupę faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej.

4. Pomoc finansowa na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji, ujętych w pkt 8 i 12 załącznika do rozporządzenia, jest przyznawana po zrealizowaniu całej inwestycji, z którą wiążą się te koszty.

5. Rozliczenie kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję lub jej etap jest dokonywane bezgotówkowo, w formie polecenia przelewu.

§ 6. Do przyznawania pomocy finansowej do inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania, zrealizowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia:

1) na które nie został złożony wniosek o przyznanie pomocy finansowej albo

2) będących przedmiotem postępowań w sprawie przyznania pomocy finansowej wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie rozporządzenia

— stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania (Dz. U. z 2006 r. Nr 16, poz. 121).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).