ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczania opłat za przeprowadzenie czynności kontrolnych i przeprowadzenie badań laboratoryjnych nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się stawki opłat za przeprowadzenie:

1) czynności kontrolnych, w tym:

a) dojazd osób kontrolujących do miejsca przeprowadzenia kontroli nawozu, nawozu oznaczonego znakiem „NAWÓZ WE” oraz środka wspomagającego uprawę roślin — w wysokości:

— 7,80 zł, jeżeli odległość do tego miejsca wynosi do 10 km,

— 20,00 zł, jeżeli odległość do tego miejsca wynosi powyżej 10 km do 50 km,

— 59,00 zł, jeżeli odległość do tego miejsca wynosi powyżej 50 km do 100 km,

— 98,00 zł, jeżeli odległość do tego miejsca wynosi powyżej 100 km do 150 km,

— 137,00 zł, jeżeli odległość do tego miejsca wynosi powyżej 150 km do 200 km,

— 157,00 zł, jeżeli odległość do tego miejsca wynosi powyżej 200 km,

b) pobranie próbki do badań laboratoryjnych — w wysokości 23,00 zł,

c) kontrolę oznakowania nawozu, nawozu oznaczonego znakiem „NAWÓZ WE” oraz środka wspomagającego uprawę roślin — w wysokości 3,00 zł,

d) kontrolę dokumentów — w wysokości 17,00 zł,

e) wysłanie próbki do badań — w wysokości 100 % kosztów wysłania tej próbki do badań,

f) kontrolę procesu technologicznego, warunków produkcji, składowania oraz transportu nawozu, nawozu oznaczonego znakiem „NAWÓZ WE” oraz środka wspomagającego uprawę roślin — w wysokości 17,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy;

2) badań laboratoryjnych — w wysokości określonej w przepisach w sprawie opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze.

§ 2. 1. Opłaty, o których mowa w § 1, uiszcza się na rachunek właściwego miejscowo urzędu skarbowego w kwocie i terminie określonych w wezwaniu do zapłaty wystawionym przez właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

2. Właściwość miejscową urzędu skarbowego i wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, o których mowa w ust. 1, ustala się według siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu kontrolowanego. Jeżeli podmiot kontrolowany nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy miejscowo jest odpowiednio — Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście oraz wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwy dla województwa mazowieckiego.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).