ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

Na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95) zarządza się, co następuje:

§ 1. Opłata za wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt wynosi dla:

1) gabinetu weterynaryjnego – 300 zł;

2) przychodni weterynaryjnej – 300 zł;

3) lecznicy weterynaryjnej – 600 zł;

4) kliniki weterynaryjnej – 600 zł;

5) weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego – 600 zł.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).