ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt oraz otrzymywania z niej wypisu

Na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ewidencję zakładów leczniczych dla zwierząt, zwaną dalej „ewidencją”, prowadzi się w sposób zabezpieczający dane przed utratą, zniszczeniem lub wprowadzeniem zmian przez osoby trzecie.

§ 2. 1. Ewidencję prowadzi się osobno dla każdego zakładu leczniczego dla zwierząt, zwanego dalej „zakładem”, w formie papierowej – w formie księgi i w formie elektronicznej.

2. Księga ma nadany numer, w którym kolejne cyfry oznaczają:

1) izbę lekarsko-weterynaryjną właściwą ze względu na siedzibę zakładu;

2) rodzaj zakładu;

3) numer uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji.

§ 3. 1. Wpisów w ewidencji dokonuje się chronologicznie.

2. Wpisy w ewidencji prowadzonej w formie księgi są dokonywane czytelnie, pismem ręcznym lub maszynowym.

3. Strony księgi numeruje się kolejno.

4. W ewidencji prowadzonej w formie elektronicznej zapis elektroniczny jest dokonywany w systemie informatycznym, który umożliwia niezwłoczny odczyt oraz wydruk całości lub części zapisanych danych.

§ 4. Zmiany wpisu lub poprawienia błędu w ewidencji dokonuje się:

1) w ewidencji prowadzonej w formie księgi – przez:

a) skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie właściwej, z zachowaniem czytelności dotychczasowego wpisu,

b) umieszczenie daty oraz czytelnego podpisu osoby dokonującej zmiany lub poprawki;

2) w ewidencji prowadzonej w formie elektronicznej – przez:

a) wpisanie właściwej treści z zachowaniem treści dotychczasowej,

b) wskazanie daty dokonania zmiany lub poprawki oraz osoby, która dokonała zmiany lub poprawki.

§ 5. 1. Wypis z ewidencji wydaje się na wniosek kierownika zakładu lub podmiotu prowadzącego zakład.

2. Wypis zawiera aktualną treść wpisu dotyczącą podmiotu wpisanego do ewidencji.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).