ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1443, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w danym roku przyjmuje się na podstawie informacji ogłaszanych przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm. 4) ).”;

2) w § 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dopuszcza się przyznanie pomocy osobie fizycznej, która przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, jeżeli od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy, a do dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy — więcej niż 18 miesięcy.”,

b) uchyla się ust. 2,

c) w ust. 3:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej, o którym mowa w ust. 1, uznaje się:”,

— pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) w przypadku osób fizycznych, które nabyły gospodarstwo po ukończeniu 18 roku życia, a przed zakończeniem nauki:

a) w systemie dziennym w szkole ponadgimnazjalnej, z wyłączeniem zasadniczej szkoły zawodowej i trzyletniej szkoły specjalnej, lub

b) w systemie dziennym w dotychczasowej szkole ponadpodstawowej, z wyłączeniem szkoły zasadniczej, lub

c) na uczelni — wyłącznie w trakcie stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

— dzień zakończenia lub zaprzestania nauki, jednakże najpóźniej dzień ukończenia 26 roku życia, pod warunkiem że wnioskodawca nie miał przerw w nauce, a w przypadku kontynuowania nauki na uczelni

— podjęcie nauki nastąpiło w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego;

4) w przypadku osób fizycznych, które nabyły gospodarstwo przed ukończeniem 18 roku życia i kontynuowały naukę w szkole, o której mowa w pkt 3 — dzień zakończenia lub zaprzestania nauki, jednakże najpóźniej dzień ukończenia 26 roku życia, pod warunkiem że wnioskodawca nie miał przerw w nauce, a w przypadku kontynuowania nauki na uczelni — podjęcie nauki nastąpiło w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego;”,

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w przypadku osób fizycznych, które nabyły gospodarstwo w drodze spadku i wydzierżawiły to gospodarstwo nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia jego nabycia — dzień rozwiązania albo wygaśnięcia umowy dzierżawy, pod warunkiem że umowa dzierżawy została zawarta w formie aktu notarialnego albo ma datę pewną.”,

d) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Jeżeli dzień, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, przypada przed dniem określonym w ust. 3 pkt 2–5, za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej, o którym mowa w ust. 1, uznaje się dzień określony odpowiednio w ust. 3 pkt 2, 3, 4 albo 5.”,

e) uchyla się ust. 8;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9.1. Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” w poszczególnych województwach.

2. Prezes Agencji określa w informacji, o której mowa w ust. 1, dzień rozpoczęcia oraz dzień zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni.”;

4) w § 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej dla każdego województwa, przy zastosowaniu kryteriów wyboru.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a—1j w brzmieniu:

„1a. Przy ustalaniu kolejności przysługiwania pomocy uwzględnia się wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone osobiście albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 2, oraz wszystkie wnioski o przyznanie pomocy nadane w tym terminie listem poleconym lub pocztą kurierską.

1b. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) jeżeli powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie wskazanym w biznesplanie jest:

a) w przypadku gospodarstw położonych w województwie, w którym średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym jest równa albo wyższa od średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju:

— nie mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju i nie większa niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie — przyznaje się od 5 do 10 punktów, przy czym 5 punktów przyznaje się, gdy powierzchnia użytków rolnych jest równa średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie więcej — do 10 punktów dla powierzchni użytków rolnych równej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie,

— nie mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie i nie większa niż dwukrotność tej średniej — przyznaje się od 10 do 15 punktów, przy czym 10 punktów przyznaje się, gdy powierzchnia użytków rolnych jest równa średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie więcej — do 15 punktów dla powierzchni użytków rolnych równej dwukrotności tej średniej,

— większa niż dwukrotność średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie — przyznaje się 16 punktów,

b) w przypadku gospodarstw położonych w województwie, w którym średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym jest niższa od średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju:

— nie mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie i nie większa niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju — przyznaje się od 5 do 10 punktów, przy czym 5 punktów przyznaje się, gdy powierzchnia użytków rolnych jest równa średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie więcej — do 10 punktów dla powierzchni użytków rolnych równej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju,

— nie mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju i nie większa niż dwukrotność tej średniej — przyznaje się od 10 do 15 punktów, przy czym 10 punktów przyznaje się, gdy powierzchnia użytków rolnych jest równa średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie więcej — do 15 punktów dla powierzchni użytków rolnych równej dwukrotności tej średniej,

— większa niż dwukrotność średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju — przyznaje się 16 punktów;

2) jeżeli wnioskodawca posiada:

a) wykształcenie wyższe rolnicze albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem — przyznaje się 5 punktów,

b) wykształcenie średnie rolnicze albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie — przyznaje się 4 punkty,

c) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe albo kwalifikacje rolnicze, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 — przyznaje się 3 punkty,

d) kwalifikacje rolnicze, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 — przyznaje się 2 punkty,

e) kwalifikacje rolnicze, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 — przyznaje się 1 punkt;

3) jeżeli bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położone gospodarstwo wskazane w biznesplanie, według danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w § 9 ust. 1, było:

a) najwyższe w województwie — przyznaje się 5 punktów,

b) niższe niż bezrobocie, o którym mowa w lit. a — przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów, do O punktów w przypadku, gdy bezrobocie w powiecie było najniższe w województwie.

1c. W przypadku gospodarstw położonych na obszarze więcej niż jednego powiatu, za powiat, na obszarze którego jest położone gospodarstwo, uznaje się ten powiat, w którym jest położona największa część użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa.

1d. Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy oraz dołączonych do niego dokumentach. Dokonanie przez wnioskodawcę zmian we wniosku o przyznanie pomocy po upływie 45 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy nie ma wpływu na kolejność przysługiwania pomocy.

1e. W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

1f. W przypadku wnioskodawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie wskazanym w biznesplanie, począwszy od największej.

1g. W przypadku wnioskodawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów i wskazali w biznesplanie gospodarstwa o identycznej powierzchni użytków rolnych, pomoc przysługuje w kolejności złożenia poprawnego i kompletnego wniosku o przyznanie pomocy.

1h. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji, w terminie 75 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, ustala zgodnie z ust. 1—1g kolejność przysługiwania pomocy w danym oddziale regionalnym oraz dokonuje określenia, które spośród wniosków mieszczą się w odpowiednim limicie środków w danym województwie określonym w przepisach w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, przez wskazanie, który wniosek o przyznanie pomocy jako pierwszy zawiera zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość limitu środków w danym województwie.

1i. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji niezwłocznie po ustaleniu kolejności przysługiwania pomocy przekazuje do Prezesa Agencji informację o tej kolejności określającą, które wnioski mieszczą się w odpowiednim limicie środków w danym województwie określonym w przepisach w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, oraz wskazującą wniosek o przyznanie pomocy, który jako pierwszy zawiera zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość limitu środków w danym województwie.

1j. Prezes Agencji, niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1i, podaje tę informację do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję w sprawie przyznania pomocy w terminie 150 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.”;

5) w § 19 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) ankietę monitorującą sporządzoną zgodnie z wzorem udostępnionym przez Agencję, zawierającą informacje niezbędne dla celów monitorowania i oceny Programu — do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy oraz na każde żądanie Agencji;”;

6) w § 21 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. W przypadku beneficjentów, którym wydano decyzję o przyznaniu pomocy z zastrzeżeniem dopełnienia, w terminie 180 dni od dnia doręczenia tej decyzji, warunku określonego w § 15 ust. 3 pkt 1, dyrektor oddziału regionalnego Agencji wyraża zgodę na zmianę założeń biznesplanu w zakresie powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym pod warunkiem, że:

1) beneficjent wystąpi do dyrektora oddziału regionalnego Agencji z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, nie później niż w terminie 150 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;

2) beneficjentowi przysługiwałaby pomoc w kolejności określonej na podstawie § 15 ust. 1—1g, wynikającej z przyznanej liczby punktów na podstawie zmienionej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, a złożony przez niego wniosek o przyznanie pomocy finansowej mieściłby się w odpowiednim limicie środków w danym województwie określonym w przepisach w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013.

6. Wyrażenie zgody na zmianę założeń biznesplanu w zakresie powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.”;

7) w załączniku do rozporządzenia:

a) w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) średniego — jest świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły w zawodzie wymienionym w ust. 2 albo — w przypadku gdy na świadectwie ukończenia szkoły brak jest informacji o zawodzie — świadectwo ukończenia szkoły wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w § 3 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624), potwierdzającym, że absolwent kształcił się w zawodzie wymienionym w ust. 2;”,

b) w ust. 10 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) zasadniczego zawodowego — jest świadectwo ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem wykwalifikowanego robotnika lub dyplom ukończenia szkoły z tytułem wykwalifikowanego robotnika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie innym niż wymieniony w ust. 3.”.

§ 2. 1. Do spraw dotyczących pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, które zostały wszczęte na podstawie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w 2010 r., stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem:

1) § 7 ust. 8 rozporządzenia, o którym mowa w § 1;

2) ust. 7 pkt 2 załącznika do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, który stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Przepis ust. 7 pkt 2 załącznika do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem także do spraw dotyczących pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, które zostały wszczęte na podstawie wniosków o przyznanie pomocy złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i zostały zakończone decyzją ostateczną o przyznaniu pomocy, na mocy której beneficjent został zobowiązany do uzupełnienia wykształcenia do dnia upływu 3 lat od dnia doręczenia tej decyzji.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993.

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 24, poz. 147, z 2009 r. Nr 48, poz. 391 i Nr 209, poz. 1611 oraz z 2010 r. Nr 129, poz. 868 i Nr 196, poz. 1304.

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 36, poz. 197 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278.