ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 48, poz. 388, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 1:

a) w lit. b uchyla się tiret drugie,

b) w lit. d uchyla się tiret trzecie,

c) uchyla się lit. e,

d) w lit. f dodaje się tiret szóste w brzmieniu: „— ułatwianie startu młodym rolnikom,”,

e) w lit. g uchyla się tiret drugie,

f) w lit. h uchyla się tiret pierwsze;

2) uchyla się § 6;

3) w § 6c uchyla się pkt 1;

4) w § 7:

a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) 29 stycznia 2009 r. — w przypadku kwot określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia w odniesieniu do działań: podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, odnowa i rozwój wsi oraz poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi;

3) 29 kwietnia 2010 r. — w przypadku kwot określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia w odniesieniu do działań: modernizacja gospodarstw rolnych i renty strukturalne oraz w załączniku nr 5 do rozporządzenia;”,

b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) 25 lutego 2011 r. — w przypadku kwot określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia w odniesieniu do działania ułatwianie startu młodym rolnikom.”;

5) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone:

1) w ramach działania:

a) modernizacja gospodarstw rolnych lub

b) ułatwianie startu młodym rolnikom, lub

2) w danym roku w ramach działania:

a) różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej lub

b) tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, lub

c) zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

— zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną w rozporządzeniu wysokość odpowiedniego limitu środków, niezwłocznie informuje się o tym, w formie pisemnej, pouczając o sposobie postępowania z tymi wnioskami.”;

6) uchyla się § 9;

7) w załączniku nr 2 do rozporządzenia skreśla się tabelę II. Ułatwianie startu młodym rolnikom;

8) w załączniku nr 3 do rozporządzenia skreśla się tabelę III. Ułatwianie startu młodym rolnikom;

9) w załączniku nr 4 do rozporządzenia dodaje się tabelę VI. Ułatwianie startu młodym rolnikom w brzmieniu:

VI. Ułatwianie startu młodym rolnikom


Lp. Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
1 dolnośląskie 18 270 000
2 kujawsko-pomorskie 32 382 000
3 lubelskie 47 376 000
4 lubuskie 8 022 000
5 łódzkie 37 800 000
6 małopolskie 15 498 000
7 mazowieckie 70 266 000
8 opolskie 11 424 000
9 podkarpackie 13 020 000
10 podlaskie 33 138 000
11 pomorskie 17 388 000
12 śląskie 10 458 000
13 świętokrzyskie 18 186 000
14 warmińsko-mazurskie 20 034 000
15 wielkopolskie 53 550 000
16 zachodniopomorskie 13 188 000
Kwota na działanie 420 000 000

10) w załączniku nr 5 do rozporządzenia skreśla się tabelę II. Ułatwianie startu młodym rolnikom.

§ 2. W przypadku wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania ułatwianie startu młodym rolnikom objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, zwanej dalej „pomocą”, złożonych w 2010 r., pomoc przyznaje się w ramach wysokości odpowiedniego limitu środków określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. 1. W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uchyla się decyzję, na podstawie której wnioskodawcy odmówiono przyznania pomocy z tego powodu, że jego wniosek o przyznanie pomocy złożony w 2010 r. zawiera zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną w przepisach dotychczasowych wysokość odpowiedniego limitu środków. Decyzję uchyla organ, który ją wydał.

2. Jeżeli od decyzji, o której mowa w ust. 1, zostało wniesione odwołanie, decyzję tę uchyla organ, przed którym toczy się postępowanie odwoławcze. Jeżeli organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji, organ odwoławczy uchyla również decyzję o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji.

3. W przypadku gdy nie toczy się postępowanie odwoławcze, postępowanie w sprawie uchylenia decyzji, o której mowa w ust. 1, właściwy organ wszczyna z urzędu, z tym że w toku postępowania jest on obowiązany uzyskać na to zgodę strony, a w przypadku nieuzyskania zgody — umorzyć postępowanie.

4. Właściwy organ nie wszczyna postępowania w sprawie uchylenia decyzji, o której mowa w ust. 1, jeżeli z faktów znanych mu z urzędu wynika, że przyznanie pomocy w danej sprawie jest niedopuszczalne, gdyż nie są spełnione warunki jej przyznania.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993.

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 72, poz. 626, Nr 133, poz. 1100 i Nr 193, poz. 1494 oraz z 2010 r. Nr 86, poz. 557, Nr 147, poz. 985, Nr 160, poz. 1077 i Nr 258, poz. 1759.