ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie trybu przekazywania mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu wnoszenia opłat

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 42, poz. 340) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb przekazywania mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu, zwanego dalej „zarządem”, oraz tryb wnoszenia opłat, w tym wymagania dotyczące wniosku o przekazanie mienia w zarząd, zakres decyzji i umów o przekazaniu mienia w zarząd, a także zakres decyzji o wygaśnięciu zarządu.

§ 2.1. Przekazanie w zarząd mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa może nastąpić na wniosek państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub jednostki organizacyjnej samorządu województwa realizującej zadania związane z melioracjami wodnymi jako zadania z zakresu administracji rządowej, w zakresie niezbędnym do wykonywania tych zadań.

2. We wniosku należy wskazać:

1) położenie i powierzchnię nieruchomości — według danych z rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz numer księgi wieczystej, jeżeli jest prowadzona;

2) cel, na jaki ma być wykorzystana nieruchomość;

3) czas trwania zarządu.

3. Do wniosku dołącza się:

1) opinię organu sprawującego zwierzchni nadzór nad jednostką składającą wniosek;

2) wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków, wyrys z mapy ewidencyjnej nieruchomości z wykreślonym przebiegiem jej granic oraz odpis księgi wieczystej, jeżeli jest prowadzona, albo zaświadczenie wystawione na podstawie zbioru dokumentów, jeżeli jest prowadzony dla nieruchomości;

3) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub — w przypadku braku planu — wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

4) opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków, jeżeli w skład nieruchomości wchodzi obiekt wpisany do rejestru zabytków objęty ochroną konserwatorską, albo wojewódzkiego konserwatora przyrody, jeżeli w skład nieruchomości wchodzi obiekt przyrody prawnie chroniony.

§ 3. 1. Decyzja o przekazaniu w zarząd zawiera w szczególności:

1) nazwę i siedzibę jednostki, na rzecz której jest ustanawiany zarząd;

2) oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej albo zbioru dokumentów, jeżeli są prowadzone;

3) określenie przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub — w przypadku braku planu — w ustaleniach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

4) cel, na jaki nieruchomość zostaje przekazana w zarząd;

5) czas, na jaki został ustanowiony zarząd;

6) termin przejęcia nieruchomości w zarząd;

7) określenie wysokości opłaty rocznej oraz sposobu jej naliczania i uiszczania albo wskazanie podstawy prawnej zwolnienia z opłaty.

2. Decyzję przekazuje się do wiadomości gminie, właściwemu terytorialnie staroście, a także wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków — w przypadku gdy w skład nieruchomości wchodzi obiekt wpisany do rejestru zabytków objęty ochroną konserwatorską, oraz wojewódzkiemu konserwatorowi przyrody — w przypadku gdy w skład nieruchomości wchodzi obiekt przyrody prawnie chroniony.

3. Koszty związane z przekazaniem nieruchomości w zarząd ponosi jednostka przejmująca.

§ 4. 1. Jeżeli przekazanie w zarząd mienia ma nastąpić na podstawie umowy, o której mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zwanej dalej „umową”, jednostki przekazująca i przejmująca składają wspólny wniosek o zgodę na przekazanie mienia w zarząd do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, zwanej dalej „Agencją”.

2. Wniosek powinien zawierać informacje wymienione w § 2 ust. 2.

3. Do wniosku dołącza się dokumenty wymienione w § 2 ust. 3 oraz projekt umowy.

4. W umowie zamieszcza się w szczególności:

1) informacje wymienione w § 3 ust. 1;

2) sposób zwrotu nakładów poniesionych na budynki i inne części składowe nieruchomości;

3) warunki nabycia mienia od jednostki przekazującej mienie;

4) termin przekazania mienia w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

5. Kopię umowy oraz kopię protokołu zdawczo-odbiorczego, poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza, strony umowy niezwłocznie przekazują Agencji, gminie, właściwemu terytorialnie staroście, a także wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków — w przypadku gdy w skład nieruchomości wchodzi obiekt wpisany do rejestru zabytków, oraz wojewódzkiemu konserwatorowi przyrody — w przypadku gdy w skład nieruchomości wchodzi obiekt przyrody prawnie chroniony.

§ 5. Decyzja o wygaśnięciu zarządu zawiera w szczególności:

1) przesłanki wygaśnięcia zarządu;

2) nazwę i siedzibę jednostki sprawującej zarząd;

3) oznaczenie decyzji albo umowy o przekazaniu w zarząd;

4) oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej lub zbioru dokumentów, jeżeli są prowadzone;

5) termin zwrotu mienia.

§ 6. 1. Wydanie mienia przekazanego w zarząd lub zwrot mienia w przypadku wygaśnięcia zarządu stwierdza się protokołem zdawczo-odbiorczym, sporządzonym przez jednostki przekazującą i przejmującą.

2. W przypadku likwidacji jednostki sprawującej zarząd, zwrotu mienia dokonuje osoba upoważniona do przeprowadzenia likwidacji tej jednostki.

3. Protokół zdawczo-odbiorczy zawiera spis z natury przejmowanych nieruchomości wraz z częściami składowymi, w tym drzewostanów.

4. Spisu z natury dokonuje się zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 7. 1. Opłatę roczną z tytułu wykonywania zarządu uiszcza się, bez uprzedniego wezwania, na rachunek Agencji.

2. Obowiązek wnoszenia opłaty rocznej z tytułu wykonywania zarządu powstaje z dniem protokolarnego wydania nieruchomości.

3. W przypadku ustanowienia lub wygaśnięcia zarządu w ciągu roku kalendarzowego opłatę roczną z tytułu wykonywania zarządu uiszcza się w wysokości proporcjonalnej do czasu jego trwania.

§ 8. Traci moc rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie trybu przekazywania mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w razie ustanowienia lub wygaśnięcia zarządu, oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat (Dz. U. Nr 101, poz. 636).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).