ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 42, poz. 340) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Agencji — należy przez to rozumieć Agencję Nieruchomości Rolnych;

2) Zasobie — należy przez to rozumieć Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa;

3) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

§ 2. Agencja prowadzi własną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego Agencji, obejmującego rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym.

§ 3. 1. Fundusze własne Agencji, o których mowa w art. 20b ust. 2 ustawy, odzwierciedlają wartość mienia własnego Agencji.

2. Fundusz Agencji ulega:

1) zwiększeniu o wartość aktywów otrzymanych nieodpłatnie, z przeznaczeniem na potrzeby funkcjonowania Agencji;

2) zmniejszeniu o:

a) wartość aktywów przekazanych przez Agencję nieodpłatnie,

b) stratę nieznajdującą pokrycia w funduszu rezerwowym .

3. Fundusz rezerwowy ulega:

1) zwiększeniu o:

a) przeznaczoną na ten cel część zysku za ubiegły rok obrotowy,

b) różnicę z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych zbywanych lub zlikwidowanych środków trwałych;

2) zmniejszeniu o stratę za ubiegły rok obrotowy.

§ 4. Agencja prowadzi gospodarkę finansową Zasobu na podstawie rocznego planu finansowego Zasobu, obejmującego rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym.

§ 5. W planie finansowym Zasobu określa się w szczególności:

1) limit wydatków, o których mowa w art. 20 ust. 5 ustawy;

2) kierunki rozdysponowania środków finansowych;

3) wysokość poręczeń i gwarancji kredytowych, w tym dewizowych, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy;

4) limit pożyczek.

§ 6. Fundusz mienia Zasobu, tworzony przez Agencję na podstawie art. 20c ust. 2 ustawy, ulega:

1) zwiększeniu o:

a) wartość aktywów przekazywanych do Zasobu,

b) dodatnią różnicę wartości gruntów Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny gruntów przeprowadzanej zgodnie z art. 20d ust. 2 ustawy, a także z tytułu zmian geodezyjnych oraz zamiany, scalania i wymiany gruntów,

c) dodatnią różnicę wartości netto pozostałych składników mienia Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny przeprowadzonej na podstawie przepisów o rachunkowości,

d) zysk z gospodarowania mieniem Zasobu, w części przeznaczonej na fundusz mienia Zasobu,

e) umorzone i wygasłe zobowiązania przejęte wraz z mieniem Zasobu po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej;

2) zmniejszeniu o:

a) wartość aktywów Zasobu sprzedanych, zlikwidowanych lub przekazanych nieodpłatnie,

b) ujemną różnicę wartości gruntów Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny gruntów przeprowadzanej zgodnie z art. 20d ust. 2 ustawy, a także z tytułu zmian geodezyjnych oraz zamiany, scalania i wymiany gruntów,

c) ujemną różnicę wartości netto pozostałych składników mienia Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny przeprowadzonej na podstawie przepisów o rachunkowości.

d) stratę z gospodarowania mieniem Zasobu,

e) umorzone i wygasłe należności przejęte wraz z mieniem Zasobu po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej.

§ 7. 1. Agencja realizuje zadania, o których mowa w art. 6 ustawy, ze środków finansowych uzyskanych z gospodarowania mieniem Zasobu, w formie zakupów, pożyczek, poręczeń lub gwarancji kredytowych oraz bezzwrotnej pomocy finansowej.

2.  Udzielanie pożyczek, poręczeń lub gwarancji kredytowych może dotyczyć przedsięwzięć mających na celu:

1) wspieranie działań związanych z racjonalnym zagospodarowaniem mienia Zasobu;

2) ochronę obiektów zabytkowych Zasobu;

3) rozwój podmiotów gospodarujących z wykorzystaniem mienia Zasobu.

3. Bezzwrotna pomoc finansowa może dotyczyć:

1) budowy, remontu oraz przebudowy budynków i lokali, obiektów infrastruktury technicznej oraz innego majątku, przekazanych na podstawie art. 43 ust. 2 i art. 44 ustawy bez uprzedniego doprowadzenia ich do należytego stanu technicznego;

2) działalności wydawniczej, prowadzenia badań naukowych, szkoleń, konferencji, seminariów i konkursów w zakresie zadań, o których mowa w art. 6 ustawy;

3) budowy, remontu oraz przebudowy urządzeń, obiektów i sieci: energetycznych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz telekomunikacyjnych, przekazanych na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy bez uprzedniego doprowadzenia ich do należytego stanu technicznego.

4.  Do bezzwrotnej pomocy finansowej, o której mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

4a. Bezzwrotna pomoc finansowa, o której mowa w ust. 3 pkt 3, stanowi pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

5. Umowa o udzielenie pożyczki, poręczenia, gwarancji kredytowej albo bezzwrotnej pomocy finansowej określa co najmniej cel i wysokość oraz warunki, na jakich Agencja udziela wsparcia finansowego, w tym zabezpieczenia i skutki w razie niewywiązywa-nia się z warunków umowy, z uwzględnieniem wymagań określonych w odrębnych przepisach oraz przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

§ 8. 1. Kwotę, o której mowa w art. 20 ust. 5a ustawy, oblicza się jako dodatnią różnicę między stanami środków pieniężnych na koniec i na początek danego roku obrotowego, wykazanymi w rocznym sprawozdaniu finansowym z gospodarowania mieniem Zasobu. Ustalając dodatnią różnicę, stan środków na początek roku obrotowego pomniejsza się o wysokość zobowiązania Agencji wobec budżetu państwa za poprzedni rok obrotowy z tytułu różnicy między środkami uzyskanymi z gospodarowania mieniem Zasobu w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań, o których mowa w art. 6 ustawy.

2. Kwota, o której mowa w art. 20 ust. 5a ustawy, obciąża koszty roku obrotowego, za który została ustalona.

§ 9. 1. Roczne zobowiązanie Agencji z tytułu wypłat na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w przepisach o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obliczane jako iloczyn 70 % powierzchni gruntów sprzedanych w przetargach w danym roku obrotowym i średniej ceny sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z jego częściami składowymi, uzyskanej w przetargach w danym roku obrotowym.

2. Średnią cenę sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z jego częściami składowymi oblicza się jako iloraz należnej kwoty z tytułu sprzedaży nieruchomości wynikającej z aktów notarialnych i powierzchni tych nieruchomości.

3. Średnia cena sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z jego częściami składowymi przyjęta do obliczenia wysokości zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, jest ustalana na podstawie aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości w przetargach w danym roku obrotowym .

§ 9a. 1. Roczne zobowiązanie Agencji za 2011 r. z tytułu wypłat na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w przepisach o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obliczane jako iloczyn 10 % powierzchni gruntów sprzedanych w przetargach w danym roku obrotowym i średniej ceny sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z jego częściami składowymi, uzyskanej w przetargach w danym roku obrotowym.

1a. Roczne zobowiązanie Agencji za 2012 r. z tytułu wypłat na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w przepisach o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obliczane jako iloczyn 10% powierzchni gruntów sprzedanych w przetargach w danym roku obrotowym i średniej ceny sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z jego częściami składowymi, uzyskanej w przetargach w danym roku obrotowym.

1b. Roczne zobowiązanie Agencji za 2013 r. z tytułu wypłat na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w przepisach o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obliczane jako iloczyn 10% powierzchni gruntów sprzedanych w przetargach w danym roku obrotowym i średniej ceny sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z jego częściami składowymi, uzyskanej w przetargach w danym roku obrotowym.

1c. Roczne zobowiązanie Agencji za 2014 r. z tytułu wypłat na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w przepisach o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obliczane jako iloczyn 25,085% powierzchni gruntów sprzedanych w przetargach w danym roku obrotowym i średniej ceny sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z jego częściami składowymi, uzyskanej w przetargach w danym roku obrotowym.

2. Przepisy § 9 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2)


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 24, poz. 159).