ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie sposobu ustalania krajowego numeru referencyjnego

Na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób ustalania krajowego numeru referencyjnego, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającym wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 35 z 08.02.2005, str. 1) w załączniku V w rozdziale II w ust. 3.

§ 2. Krajowy numer referencyjny, będący częścią numeru identyfikacyjnego nadawanego przez powiatowego lekarza weterynarii zakładom podlegającym zatwierdzeniu, składa się z ośmiu znaków alfanumerycznych, z których:

1) pierwszy i drugi stanowią cyfry oznaczające symbol województwa, nadany województwom w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm. 2) );

2) trzeci i czwarty stanowią cyfry oznaczające symbol powiatu, nadany powiatom danego województwa w sposób określony w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1;

3) piąty, szósty i siódmy stanowią cyfry informujące o kolejności podejmowania przez zakład działalności w danym powiecie;

4) ósmy — litera „p” stanowi wyróżnik dla prowadzonej działalności w zakresie obrotu paszami lub wytwarzania pasz.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania numeru identyfikacyjnego nadawanego przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. Nr 27, poz. 225).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r. Nr 208, poz. 2022, z 2004 r. Nr 254, poz. 2535, z 2005 r. Nr 206, poz. 1706 oraz z 2006 r. Nr 36, poz. 246 i Nr 214, poz. 1577.