ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie sposobu oraz terminów spłaty przez odbiorców produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży wartości tych produktów oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 18 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, Nr 52, poz. 303 i Nr 158, poz. 989) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Spłata przez odbiorców produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży wartości tych produktów oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu następuje przez wpłatę na rachunek bankowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kwoty stanowiącej wartość owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu:

1) określonej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiającym przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 350 z 31.12.2007, str. 1) — w przypadku owoców i warzyw, o których mowa w załączniku X do tego rozporządzenia, albo

2) obliczonej na podstawie średniej arytmetycznej cen hurtowych notowanych w tygodniach z trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok nieprzeznaczania owoców i warzyw do sprzedaży, odpowiadających tygodniowi, w którym odbiorca owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży otrzymał te produkty, zbieranych na podstawie przepisów o rolniczych badaniach rynkowych — w przypadku owoców i warzyw innych niż określone w pkt 1.

2. Wpłata na rachunek, o którym mowa w ust. 1, następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja wydana przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego, stała się ostateczna.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).