ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji świeżego mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i domowych zwierząt jednokopytnych, umieszczanego na rynku 2)

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68 i Nr 23, poz. 188) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji świeżego mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i domowych zwierząt jednokopytnych umieszczanego na rynku (Dz. U. Nr 158, poz. 1655) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) świadectwo zdrowia – w przypadku świeżego mięsa pozyskanego w rzeźni znajdującej się na obszarze podlegającym ograniczeniom z powodu wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt i w przypadku świeżego mięsa wysyłanego do innego państwa członkowskiego przez terytorium państw trzecich, którego wzór jest określony w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 599/2004 z dnia 30 marca 2004 r. dotyczącym przyjęcia zharmonizowanego wzoru świadectwa i sprawozdania z kontroli związanych z wewnątrzwspólnotowym handlem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 94 z 31.03.2004, str. 44);”,

b) ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

„2. Handlowy dokument identyfikacyjny jest:

1) wystawiany w 2 egzemplarzach;

2) przechowywany przez:

a) wystawiającego dokument co najmniej przez rok od dnia wystawienia, a w przypadku składowania produktu przez rok od zakończenia jego składowania,

b) odbiorcę co najmniej przez rok od dnia otrzymania produktu, a w przypadku składowania produktu przez rok od zakończenia jego składowania;

3) przedstawiany na wezwanie urzędowego lekarza weterynarii.

3. Wzór świadectwa zdrowia dla świeżego mięsa będącego przedmiotem przywozu jest określony w decyzji Rady 79/542/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. ustalającej wykaz państw trzecich, z których państwa członkowskie dopuszczają przywóz bydła, trzody chlewnej oraz świeżego mięsa (Dz. Urz. WE L 146 z 14.06.1979).

4. Świadectwo zdrowia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 oraz w § 6 ust. 1 pkt 3:

1) powinno być wystawione:

a) przez urzędowego lekarza weterynarii w czasie załadunku,

b) na podstawie otrzymanych świadectw zdrowia dołączonych do partii świeżego mięsa pochodzących z innego zakładu – w przypadku wystawienia w zakładzie świadectwa zdrowia dla partii wysyłkowej świeżego mięsa, w skład której wchodzi świeże mięso pochodzące z innego zakładu;

2) zawiera informację dotyczącą miejsca pochodzenia mięsa – w przypadku świadectwa zdrowia dla świeżego mięsa pochodzącego z przywozu;

3) stanowi pojedynczą kartkę papieru.”;

2) w § 6:

a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) spełnia wymagania, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2, 4 i 5, ust. 2 oraz § 4 i 5 albo”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) podczas transportu do miejsca przeznaczenia jest zaopatrzone w handlowy dokument identyfikacyjny lub świadectwo zdrowia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. b;”.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dokument handlowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinien być wystawiony na podstawie dokumentów handlowych dołączonych do partii wysyłkowych świeżego mięsa przed jego składowaniem, a w przypadku przywozu powinien zawierać informację dotyczącą miejsca jego pochodzenia.”;

3) w § 9:

a) w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) przy przechowywaniu mięsa, określone w ust. 94, 95, 97 i 103 załącznika nr 1 do rozporządzenia,”,

b) w ust. 2:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) spełniają wymagania weterynaryjne określone w ust. 1-3 załącznika nr 2 do rozporządzenia oraz wymagania weterynaryjne zapewniające przemieszczanie, wykrawanie, dalszą obróbkę i transport mięsa oraz ubocznych surowców rzeźnych w zakładzie, w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie;”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przy rozbiorze mięsa spełniają wymagania weterynaryjne określone w ust. 50-58 załącznika nr 1 do rozporządzenia, z wyjątkiem wymagania utrzymywania temperatury w pomieszczeniu, w którym dokonuje się rozbioru mięsa, określonej w ust. 56;”;

4) w § 12 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Przepisy ust. 2-7 do badania świń, owiec i kóz poddanych ubojowi na terenie gospodarstwa, w którym są utrzymywane, jeżeli uzyskane mięso będzie wykorzystane na potrzeby własne tego gospodarstwa, stosuje się odpowiednio.”;

5) w § 13 w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Mięso ze zwierząt poddanych ubojowi z konieczności poza rzeźnią, przeznaczone do spożycia przez ludzi, umieszcza się na rynku krajowym, jeżeli:”;

6) uchyla się § 15 ;

7) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nienasiąkliwe podłogi, łatwe do czyszczenia i odkażania, zabezpieczone przed gniciem, ze spadkiem w kierunku urządzeń ściekowych, przy czym urządzenia te wyposaża się w kratki i urządzenia zabezpieczające przed wydostawaniem się zapachów, w szczególności w syfony, z tym że w przypadku:”,

b) ust. 25 otrzymuje brzmienie:

„25. Podmiot prowadzący rzeźnię prowadzi rejestr zawierający informacje o liczbie zwierząt poddanych ubojowi ze wskazaniem miejsca ich pochodzenia oraz rejestr zawierający informacje o ilości wysyłanego mięsa ze wskazaniem adresów jego odbiorców, które są prowadzone na podstawie danych zawartych w kopii faktury, dokumentu dostawy lub innego dokumentu towarzyszącego przesyłce.”,

c) w ust. 26 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) były przewiezione, rozładowane, przemieszczane i przetrzymywane zgodnie z przepisami o ochronie zwierząt.”,

d) ust. 28 otrzymuje brzmienie:

„28. Zwierzęta, u których urzędowy lekarz weterynarii:

1) stwierdzi choroby, objawy lub zaburzenia ogólne, o których mowa w ust. 26 pkt 1 i 2, mogą być poddawane ubojowi w rzeźni po zakończeniu cyklu ubojowego pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii, jeżeli:

a) przepisy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt nie stanowią inaczej,

b) wszystkie produkty uzyskane z tych zwierząt zostaną uznane za niezdatne do spożycia przez ludzi;

2) podejrzewa choroby, objawy lub zaburzenia ogólne, o których mowa w ust. 26 pkt 1 i 2, nie mogą zostać poddane ubojowi do czasu przeprowadzenia badań mających na celu potwierdzenie lub wykluczenie tego podejrzenia.”,

e) ust. 31 otrzymuje brzmienie:

„31. Zwierzęta wprowadzone do pomieszczeń ubojowych niezwłocznie poddaje się ubojowi. Urzędowy lekarz weterynarii nadzoruje spełnianie wymagań, określonych w przepisach o ochronie zwierząt, w zakresie wykonywania czynności w czasie uboju zwierząt, w szczególności czynności ogłuszania i wykrwawiania zwierząt.”,

f) w ust. 44 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) badanie tchawicy, oględziny i omacywanie płuc i przełyku, nacięcie i oględziny węzłów chłonnych tchawiczno-oskrzelowych i śródpiersiowych, przecięcie tchawicy i głównych pni oskrzelowych wzdłuż ich przebiegu, nacięcie każdego płuca od strony grzbietowej poprzecznie do osi długiej w 1/3 dolnej długości płuca, a w razie potrzeby w połowie długości płuca, przy czym nacięcia płuc nie są konieczne, jeżeli płuca nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi;”,

g) w ust. 45 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) oględziny płuc, tchawicy i przełyku, omacywanie płuc, zbadanie i nacięcie węzłów chłonnych tchawiczno-oskrzelowych i śródpiersiowych, przecięcie tchawicy i głównych pni oskrzelowych wzdłuż ich przebiegu, nacięcie każdego płuca od strony grzbietowej poprzecznie do osi długiej w 1/3 dolnej długości płuca, przy czym nacięcie płuc nie jest konieczne, jeżeli płuca nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi;”,

h) w ust. 46 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) oględziny płuc, tchawicy i przełyku, omacywanie płuc oraz nacinanie węzłów chłonnych tchawiczno-oskrzelowych i śródpiersiowych, przecięcie tchawicy i głównych pni oskrzelowych wzdłuż ich przebiegu, nacięcie płuc poprzecznie do ich osi w 1/3 dolnej długości, przy czym nacięcie płuc nie jest konieczne, jeżeli płuca nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi;”,

i) w ust. 48 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) oględziny płuc, tchawicy i przełyku, omacywanie płuc, zbadanie i nacięcie, jeżeli to konieczne, węzłów tchawiczno-oskrzelowych i śródpiersiowych, przecięcie tchawicy i głównych pni oskrzelowych wzdłuż ich przebiegu, nacięcie płuc poprzecznie do ich osi w 1/3 dolnej długości, przy czym nacięcie płuc nie jest konieczne, jeżeli płuca nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi;”,

j) ust. 53 otrzymuje brzmienie:

„53. Świeże mięso, które nie spełnia wymagań określonych w § 4 ust. 1 pkt 2, nie może zostać wprowadzone do zatwierdzonych zakładów rozbioru mięsa, z wyjątkiem mięsa, o którym mowa w ust. 17, chyba że będzie ono przechowywane w oddzielnym pomieszczeniu. Mięso to poddaje się rozbiorowi w innych miejscach lub w innym czasie niż mięso spełniające wymagania określone w § 4 ust. 1 pkt 2 oraz znakuje znakiem weterynaryjnym określonym w ust. 68 pkt 1 lit. b.”,

k) wzory dziennika badania przedubojowego i dziennika badania poubojowego mięsa otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

8) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nienasiąkliwe podłogi, łatwe do czyszczenia i odkażania, zabezpieczone przed gniciem, ze spadkiem w kierunku urządzeń ściekowych, przy czym urządzenia te wyposaża się w kratki i urządzenia zabezpieczające przed wydostawaniem się zapachów, w szczególności w syfony;”;

9) uchyla się załączniki nr 4 -6 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. (poz. 333)

WZÓR

DZIENNIK BADANIA PRZEDUBOJOWEGO

(PDF)

WZÓR

DZIENNIK BADANIA POUBOJOWEGO MIĘSA

(PDF)1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2)  Przepisy rozporządzenia wykonują postanowienia rozporządzenia Komisji (WE) nr 599/2004 z dnia 30 marca 2004 r. dotyczącego przyjęcia zharmonizowanego wzoru świadectwa i sprawozdania z kontroli związanych z wewnątrzwspólnotowym handlem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 94 z 31.03.2004, str. 44).

Dane dotyczące ogłoszenia powyższego aktu dotyczą jego ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.