ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt 2)

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 18 pkt 1 lit. a oraz art. 24 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania weterynaryjne:

1) dla prowadzenia działalności w zakresie utrzymywania lub hodowli zwierząt, edukacji, ochrony i zachowania gatunków zwierząt, prowadzenia podstawowych lub stosowanych badań naukowych lub hodowli zwierząt używanych do prowadzenia takich badań;

2) przy przywozie z państw trzecich zwierząt kopytnych, ptaków, w tym ptaków z rodziny papugowatych, małp (Simiae i Prosimiae), pszczół (Apis mellifera), zającowatych, w tym zajęcy i królików, a także norek, lisów oraz psów, kotów i fretek;

3) w handlu zwierzętami, o których mowa w pkt 2.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ptaki – ptaki niezaliczone do drobiu zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

2) zwierzęta kopytne – zwierzęta kopytne inne niż wskazane w ustawie z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 145) w załączniku nr 1 w części I;

3) instytucja, instytut lub ośrodek – placówkę o stałej lokalizacji, w której utrzymuje się lub hoduje zwierzęta na potrzeby pokazów zwierząt, edukacji, ochrony i zachowania gatunków zwierząt, prowadzenia podstawowych lub stosowanych badań naukowych lub hodowli zwierząt używanych do prowadzenia takich badań, zatwierdzoną zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1282/2002 z dnia 15 lipca 2002 r. zmieniającym załączniki do dyrektywy Rady 92/65/EWG ustanawiającej warunki zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych oraz zarodków nieobjętych warunkami zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt 1 do dyrektywy 90/425/EWG (Dz. Urz. WE L 187 z 16.07.2002, str. 3).

§ 3. Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia działalności w zakresie utrzymywania lub hodowli zwierząt na potrzeby pokazów zwierząt, edukacji, ochrony i zachowania gatunków zwierząt, prowadzenia podstawowych lub stosowanych badań naukowych lub hodowli zwierząt używanych do prowadzenia takich badań, w tym:

1) przypadki, w których wymaga się stwierdzenia spełnienia wymagań weterynaryjnych w odniesieniu do poszczególnych obiektów lub miejsc, w których ma być prowadzona ta działalność,

2) szczegółowe warunki, po zaistnieniu których wydaje się decyzje, określone w art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 1 ustawy, o której mowa w § 2 pkt 1,

3) warunki ponownego stwierdzania spełniania wymagań weterynaryjnych przez dany podmiot, obiekt budowlany lub miejsce, w stosunku do których wydano decyzję, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, o której mowa w § 2 pkt 1

– są określone w części II załącznika do rozporządzenia, o którym mowa w § 2 pkt 3.

§ 4. 1. Zwierzęta kopytne, ptaki, w tym ptaki z rodziny papugowatych, małpy (Simiae i Prosimiae), pszczoły (Apis mellifera), zającowate, w tym zające i króliki oraz norki i lisy, mogą być przywożone z państw trzecich, jeżeli:

1) spełniają wymagania zdrowotne określone w § 6–11;

2) zostały zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii oraz odpowiadają gwarancjom określonym w tym świadectwie;

3) bezpośrednio przed wysyłką zwierząt została przeprowadzona przez urzędowego lekarza weterynarii kontrola potwierdzająca, że warunki transportu zwierząt są zgodne z przepisami odrębnymi. 3)

2. Psy, koty i fretki mogą być przywożone z państw trzecich, jeżeli:

1) spełniają wymagania określone w rozdziale III rozporządzenia Komisji (WE) nr 998/2003 z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego dyrektywę Rady 92/65/EWG (Dz. Urz. WE L 146 z 13.06.2003, str. 54);

2) zostały zaopatrzone w świadectwo zdrowia potwierdzające, że na 24 godziny przed wysyłką zwierzęta były zbadane klinicznie przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów chorób oraz ich stan zdrowia pozwala na transport do miejsca przeznaczenia.

3. Wzory świadectw zdrowia dla zwierząt przywożonych z państw trzecich są określone w przepisach Unii Europejskiej. 4)

4. Przywiezione zwierzęta przed umieszczeniem na rynku poddaje się kwarantannie w miejscu przeznaczenia zgodnie z zaleceniami urzędowego lekarza weterynarii.

5. Przywiezione ptaki przed umieszczeniem na rynku poddaje się:

1) kwarantannie w zatwierdzonym miejscu lub stacji kwarantanny przez co najmniej 30 dni;

2) badaniom zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. 5)

6. Przywiezione matki pszczele, przed wprowadzeniem do miejscowych rodzin w miejscu przeznaczenia, przenosi się do nowych klateczek.

7. Przywiezione klateczki, robotnice i pozostały materiał towarzyszący matkom pszczelim przesyła się do badań laboratoryjnych na obecność:

1) małego chrząszcza ulowego, jego jaj lub larw;

2) roztocza Tropilaelaps.

8. Po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych klateczki, robotnice i pozostały materiał towarzyszący matkom pszczelim przesłane do badań poddaje się zniszczeniu.

§ 5. Zwierzęta, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2, mogą być przedmiotem handlu, jeżeli:

1) pochodzą z instytucji, instytutów lub ośrodków albo

2) pochodzą z gospodarstw, w tym z gospodarstw pośredniczących w obrocie takimi zwierzętami:

a) w których zwierzęta są poddawane regularnym badaniom zgodnie z przepisami odrębnymi 6) ,

b) które powiadamiają właściwy organ weterynaryjny o wystąpieniu wśród posiadanych zwierząt chorób podlegających obowiązkowi rejestracji oraz chorób zakaźnych zwierząt wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, dla których państwo członkowskie Unii Europejskiej realizuje program zwalczania lub monitorowania,

c) które przestrzegają krajowych środków w zakresie zwalczania choroby zakaźnej zwierząt objętej programem zwalczania lub monitorowania, sporządzonym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej 7) ,

d) które umieszczają na rynku zwierzęta:

– niewykazujące objawów chorób zakaźnych zwierząt,

– pochodzące z gospodarstw lub obszarów nieobjętych ograniczeniami ze względów zdrowotnych,

e) w których zwierzęta są utrzymywane w warunkach zapewniających ich dobrostan;

3) są zaopatrzone w świadectwo zdrowia albo dokument handlowy, potwierdzające, że w czasie wysyłki zwierzęta nie wykazywały klinicznych objawów chorób, a gospodarstwo pochodzenia nie jest objęte ograniczeniami ze względów zdrowotnych.

§ 6. 1. Małpy (Simiae i Prosimiae) mogą być przedmiotem handlu, jeżeli oprócz wymagań określonych w § 5 pkt 3:

1) pochodzą z instytucji, instytutów lub ośrodków oraz są przeznaczone dla instytucji, instytutów lub ośrodków;

2) zostały zaopatrzone w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii nadzorującego instytucję, instytut lub ośrodek pochodzenia zwierząt.

2. Instytucja, instytut lub ośrodek może nabywać małpy (Simiae i Prosimiae) od podmiotów nieprowadzących obrotu zwierzętami po uzyskaniu zgody powiatowego lekarza weterynarii.

§ 7. 1. Zwierzęta kopytne mogą być przedmiotem handlu, jeżeli oprócz spełnienia wymagań określonych w § 5:

1) zostały oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację;

2) nie są zwierzętami, które powinny być poddane ubojowi zgodnie z programami zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;

3) nie były szczepione przeciwko pryszczycy oraz spełniają wymagania określone w przepisach odrębnych 8) ;

4) od czasu opuszczenia gospodarstwa pochodzenia do czasu przybycia do miejsca przeznaczenia nie miały kontaktu z innymi zwierzętami kopytnymi o odmiennym statusie zdrowotnym;

5) pochodzą z gospodarstwa, które nie jest objęte zakazami lub ograniczeniami z powodu wystąpienia podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej zwierząt objętej obowiązkiem zwalczania, na którą dany gatunek zwierząt jest wrażliwy;

6) pozostawały w gospodarstwie pochodzenia od urodzenia lub przez co najmniej 30 dni poprzedzających wysyłkę;

7) zostały zaopatrzone w świadectwo zdrowia zawierające deklarację, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Zwierzęta kopytne przeżuwające mogą być przedmiotem handlu, jeżeli oprócz spełnienia wymagań określonych w ust. 1:

1) pochodzą ze stada uznanego za urzędowo wolne od gruźlicy i brucelozy albo

2) pochodzą z gospodarstwa, w którym:

a) nie stwierdzono przypadków gruźlicy lub brucelozy – w okresie 42 dni poprzedzających wysyłkę zwierząt,

b) zwierzęta były poddane próbie tuberkulinowej i testowi na wykrycie przeciwciał przeciwko Brucella sp. – w okresie 30 dni poprzedzających wysyłkę i wyniki badań wskazują na brak zakażenia.

3. Zwierzęta parzystokopytne nieprzeżuwające (świniowate) mogą być przedmiotem handlu, jeżeli oprócz spełnienia wymagań określonych w ust. 1:

1) pochodzą z obszaru nieobjętego zakazami lub ograniczeniami z powodu zwalczania afrykańskiego pomoru świń;

2) pochodzą z gospodarstwa nieobjętego zakazami lub ograniczeniami z powodu zwalczania klasycznego pomoru świń;

3) pochodzą z gospodarstwa wolnego od brucelozy albo zostały poddane testowi na wykrycie przeciwciał przeciwko Brucella sp. w okresie 30 dni poprzedzających wysyłkę i wyniki badań wskazują na brak zakażenia.

§ 8. 1. Ptaki, w tym ptaki z rodziny papugowatych, mogą być przedmiotem handlu, jeżeli oprócz spełnienia wymagań określonych w § 5:

1) pochodzą z gospodarstwa, w którym nie stwierdzono wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu – w okresie 30 dni poprzedzających wysyłkę;

2) pochodzą z gospodarstwa albo obszaru nieobjętego zakazami lub ograniczeniami z powodu zwalczania rzekomego pomoru drobiu;

3) zostały poddane kwarantannie w gospodarstwie przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej – jeżeli pochodzą z państwa trzeciego.

2. Ptaki z rodziny papugowatych mogą być przedmiotem handlu, jeżeli oprócz spełnienia wymagań określonych w ust. 1:

1) pochodzą z gospodarstwa, w którym nie stwierdzono choroby papuziej (Chlamydia psittaci) w okresie 2 miesięcy poprzedzających wysyłkę liczonych od dnia stwierdzenia wystąpienia ostatniego przypadku tej choroby lub zakończenia ich leczenia oraz nie miały w tym okresie kontaktu ze zwierzętami pochodzącymi z gospodarstw, w których tę chorobę stwierdzono;

2) zostały oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację;

3) zostały zaopatrzone w dokument handlowy wystawiony przez urzędowego lekarza weterynarii lub upoważnionego lekarza weterynarii odpowiedzialnego za gospodarstwo pochodzenia ptaków.

§ 9. Pszczoły (Apis mellifera) mogą być przedmiotem handlu, jeżeli oprócz spełnienia wymagań określonych w § 5:

1) pochodzą z obszaru, który nie podlega zakazom z powodu występowania zgnilca amerykańskiego w okresie co najmniej 30 dni poprzedzających wysyłkę, liczonym od dnia:

a) stwierdzenia wystąpienia ostatniego przypadku zgnilca amerykańskiego,

b) przeprowadzenia przeglądu uli na obszarze o promieniu 3 kilometrów od stwierdzonego ogniska zgnilca amerykańskiego oraz spalenia skażonych uli lub przeprowadzenia zabiegów eliminujących zgnilec amerykański;

2) są zaopatrzone w świadectwo zdrowia.

§ 10. Zwierzęta zającowate, w tym zające i króliki, mogą być przedmiotem handlu, jeżeli oprócz spełnienia wymagań określonych w § 5:

1) pochodzą z gospodarstwa, w którym nie stwierdzono wścieklizny lub nie podejrzewano jej wystąpienia – w okresie 30 dni poprzedzających wysyłkę;

2) nie miały kontaktu ze zwierzętami pochodzącymi z gospodarstw, w których stwierdzono wściekliznę lub podejrzewano jej wystąpienie – w okresie 30 dni poprzedzających wysyłkę;

3) pochodzą z gospodarstwa, w którym nie stwierdzono u zwierząt klinicznych objawów myksomatozy królików;

4) są zaopatrzone w świadectwo zdrowia, jeżeli jest ono wymagane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej.

§ 11. Lisy i norki mogą być przedmiotem handlu, jeżeli oprócz spełnienia wymagań określonych w § 5:

1) pochodzą z gospodarstw, w których:

a) są prowadzone regularne szczepienia lisów i norek przeciwko wściekliźnie,

b) nie stwierdzono wścieklizny lub nie podejrzewano jej wystąpienia – w okresie 6 miesięcy poprzedzających wysyłkę;

2) nie miały kontaktu ze zwierzętami pochodzącymi z gospodarstw, w których stwierdzono wściekliznę lub podejrzewano jej wystąpienie – w okresie 6 miesięcy poprzedzających wysyłkę.

§ 12. Psy, koty i fretki mogą być przedmiotem handlu, jeżeli:

1) spełniają wymagania określone w art. 5 i 16 albo art. 6 i 16 rozporządzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1;

2) zostały zaopatrzone w świadectwo zdrowia potwierdzające, że na 24 godziny przed wysyłką zwierzęta były zbadane klinicznie przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów chorób oraz ich stan zdrowia pozwalał na transport do miejsca przeznaczenia.

§ 13. Zwierzęta z gatunków wrażliwych na choroby określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz na choroby określone w rozporządzeniu nr 1398/2003/WE z dnia 5 sierpnia 2003 r. zmieniającym załącznik A do dyrektywy Rady 92/65/EWG w celu włączenia małego chrząszcza ulowego (Aethina tumida), roztocza Tropilaelaps (spp. Tropilaelaps), wirusa Ebola i ospy małp (Dz. Urz. UE L 168 z 6.08.2003, str. 3), dla których państwo członkowskie Unii Europejskiej miejsca przeznaczenia zwierząt uzyskało dodatkowe gwarancje, wysyłane z i do instytucji, instytutów lub ośrodków, mogą być przedmiotem handlu, jeżeli są zaopatrzone w świadectwo zdrowia:

1) wystawione przez lekarza weterynarii odpowiedzialnego za instytucję, instytut lub ośrodek pochodzenia zwierząt;

2) w którym jest potwierdzenie, że pochodzą one z instytucji, instytutu lub ośrodka.

§ 14. Wzór świadectwa zdrowia dla zwierząt, o których mowa w § 6 i 7 oraz 9 i 10, będących przedmiotem handlu, jest określony w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 599/2004 z dnia 30 marca 2004 r. dotyczącym przyjęcia zharmonizowanego wzoru świadectwa i sprawozdania z kontroli związanych z wewnątrzwspólnotowym handlem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 94 z 31.03.2004, str. 44).

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. (poz. 332)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia:

1) wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającej warunki zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych warunkami zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt 1 do dyrektywy 90/425/EWG (Dz. Urz. WE L 268 z 14.09.1992, str. 54; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 13, str. 154);

2) wykonują postanowienia:

a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1282/2002 z dnia 15 lipca 2002 r. zmieniającego załączniki do dyrektywy Rady 92/65/EWG ustanawiającej warunki zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych oraz zarodków nieobjętych warunkami zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt 1 do dyrektywy 90/425/EWG (Dz. Urz. WE L 187 z 16.07.2002, str. 3),

b) rozporządzenia Komisji (WE) nr 998/2003 z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego dyrektywę Rady 92/65/EWG (Dz. Urz. UE L 146 z 13.06.2003, str. 1),

c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1398/2003 z dnia 5 sierpnia 2003 r. zmieniającego załącznik A do dyrektywy Rady 92/65/EWG w celu włączenia małego chrząszcza ulowego (Aethina tumida), roztocza Tropilaelaps (spp. Tropilaelaps), wirusa Ebola i ospy małp (Dz. Urz. UE L 198 z 6.08.2003, str. 3),

d) rozporządzenia Komisji (WE) nr 599/2004 z dnia 30 marca 2004 r. dotyczącego przyjęcia zharmonizowanego wzoru świadectwa i sprawozdania z kontroli związanych z wewnątrzwspólnotowym handlem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 94 z 31.03.2004, str. 44).

3)  Art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289) wdrażający postanowienia dyrektywy 91/628/EWG z 19 listopada 1991 r. o ochronie zwierząt podczas transportu i wprowadzającej zmiany do dyrektywy 90/425/EEC oraz 91/496/EWG (Dz. Urz. WE L 340 z 11.12.1991, str. 17).

4)  Przepisy wydane na podstawie art. 18 (1) dyrektywy 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającej warunki zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych warunkami zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt 1 do dyrektywy 90/425/EWG (Dz. Urz. WE L 268 z 14.09.1992, str. 54).

5)  Decyzja 2000/666/WE z dnia 16 października 2000 r. ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt i świadectwa weterynaryjne przy przywozie ptaków innych niż drób oraz warunków kwarantanny (Dz. Urz. WE L 278 z 31.10.2000, str. 26).

6)  Art. 6 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 145) wdrażający art. 3 (3) dyrektywy 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącej kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych stosowanych w handlu wewnątrz Wspólnoty pewnymi zwierzętami żywymi i produktami, z zamiarem zakończenia tworzenia rynku wewnętrznego (Dz. Urz. WE L 224 z 18.08.1990, str. 29).

7)  Przepisy wydane na podstawie art. 14 lub 15 ust. 2 dyrektywy 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającej warunki zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych warunkami zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt 1 do dyrektywy 90/425/EWG (Dz. Urz. WE L 268 z 14.09.1992, str. 54).

8)  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu zwalczania pryszczycy (Dz. U. Nr 180, poz. 1864) wdrażające postanowienia dyrektywy 85/511/EWG z dnia 18 listopada 1985 r. wprowadzającej wspólnotowe środki zwalczania pryszczycy (Dz. Urz. WE L 315 z 26.11.1985, str. 11).

Dane dotyczące ogłoszenia powyższych aktów dotyczą ich ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.